Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Leczenie / Metody i strategie / Leczenie farmakologiczne / Leczenie substytucyjne / Procedura uruchomienia programu
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Procedura uruchomienia programu leczenia substytucyjnego
Uruchomienie programu leczenia substytucyjnego wymaga podjęcia działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawione poniżej kroki postępowania mogą stanowić użyteczną wskazówkę dla podmiotów chcących poszerzyć swoją ofertę terapeutyczną.

1.      Program leczenia substytucyjnego może być prowadzony wyłącznie w publicznych i    niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej posiadających w swojej strukturze Poradnię Leczenia Uzależnień.

2.      Program substytucyjny wymaga pozytywnej opinii Dyrektora Krajowego Biura ds.   Przeciwdziałania Narkomanii, którą można uzyskać po złożeniu wniosku o wydanie opinii na temat programu leczenia substytucyjnego .

3.      Po otrzymaniu pozytywnej opinii Dyrektora KBPN należy wystąpić do marszałka województwa o zezwolenie na prowadzenie leczenia substytucyjnego.

4.      Po uzyskaniu zezwolenia marszałka należy wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia o finansowanie świadczeń zdrowotnych w ramach: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - Program substytucyjny.

5.      ZOZ przy zakładzie penitencjarnym występuje o zezwolenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na prowadzenie leczenia substytucyjnego również po otrzymaniu pozytywnej opinii Dyrektora KBPN.

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii udziela wsparcia oraz wszelkich niezbędnych informacji na etapie przygotowywania wniosku pod numerem tel.:

022 - 641 15 01 wew. 126 lub 022 - 855 54 58 wew. 126

Sugerujemy również, zapoznanie się z następującymi aktami prawnymi, regulującymi zasady funkcjonowania leczenia substytucyjnego:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

(Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.);

  • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

(Dz. U. Nr 92, poz. 753);

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego

(Dz. U. z 2013 r., poz. 368);

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1819);

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

(Dz. U. Nr 139, poz. 940).

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii