Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Publikacje / Wydawnictwa on-line
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Wydawnictwa on-line
W niniejszym dziale znajdą Państwo niektóre publikacje Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w wersji pdf dostępne on-line. Zapraszamy do lektury.
Standardy jakości w programach adresowanych do młodych użytkowników narkotyków, którzy weszli w konflikt z prawem (pdf)

Podręcznik powstał, by pomóc praktykom pracującym z młodymi ludźmi podnosić jakość programów tak, by młodzi ludzie, którzy weszli w kontakt z wymiarem sprawiedliwości mieli dostęp do skutecznych programów oraz zyskali pozytywne doświadczenia i dzięki temu lepiej radzili sobie z problemem używania subtancji psychoaktywnych i dbaniem o swój dobrostan.PARTYWORKING wybrane zagadnienia (pdf)
PARTYWORKING wybrane zagadnienia (epub)

Podręcznik ma charakter nowatorski, jest próbą zebrania wiedzy na temat specyfiki i zakresu działań typu partyworking. Gorąco za-chęcamy Państwa do wykorzystania wiedzy zawartej w niniejszym podręczniku w pracy.
Podręcznik pn. „Partyworking. Wybrane zagadnienia. Teo-ria i praktyka” autorstwa Justyny Rynkiewicz, Anny Siudem, Ireneusza Siudem, Joanny Siudem i Marleny Stradomskiej, został opracowany z inicjatywy Kra-jowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach realizacji Narodowe-go Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

 

Lokalne strategie rozwiązywania problemu narkomanii

Publikacja niniejsza stanowi kompendium wiedzy na temat rozwiązywania problemów narkotykowych dla wielu grup zawodowych i społecznych m. in. dla samorządowców, nauczycieli pracowników służb społecznych, policjantów i innych. Autorzy publikacji będący praktykami, którzy na co dzień pracują w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, pomocy osobom uzależnionym bądź w instytucjach samorządowych lub rządowych opracowali zagadnienia bardzo wszechstronnie, czyniąc publikację podręcznikiem w wielu dziedzinach.
Danuta Janusz, Ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii, Certyfikowany Specjalista w zakresie PiRPA.


Postępowanie w ostrych i przewlekłych następstwach używania narkotyków klubowych i nowych substancji psychoaktywnych – wskazówki kliniczne

Publikacja to przetłumaczony na język polski podręcznik NEPTUN - NovelPsychoactiveTreatment UK Network wydany przez brytyjski The Health Foundation. Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat postepowania z pacjentem używającym substancji psychoaktywnych. Znajdą w nim Państwo wskazówki dotyczące zarówno postępowania klinicznego jak i psychospołecznego. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób pracujących w służbie zdrowia a także dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić wiedzę w zakresie NSP.Standardy postępowania wobec osób używających nowych substancji psychoaktywnych (NSP) – Poradnik dla pracowników medycznych

Publikacja to poradnik dla pracowników medycznych. To opisane w sposób syntetyczny: działanie poszczególnych grup NSP, identyfikowanie zatruć, wskazówki postepowania terapeutycznego, charakterystyka grup ryzyka, organizacja opieki zdrowotnej. Zawarte w niej wytyczne mogą być pomocne w postepowaniu z osobami używającymi nowych substancji psychoaktywnych a przede wszystskim z osobami, u których zachodzi podejrzenie zatrucia NSP. Pozycja ta przeznaczona jest nie tylko dla pracowników służby zdrowia ale także dla studentów kierunków medycznych i społecznych a także dla wszystkich tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat NSP.

 

Ulotka Fentanyle

Ulotki dotyczące nowych, bardzo silnych i groźnych dla zdrowia i życia opioidów.
Ulotka 1 str. 1
Ulotka 1 str. 2
Ulotka 2


Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące farmakoterapii i oddziaływań psychospołecznych dla osób uzależnionych od opioidów.

Niniejsza publikacja jest oparta na systematycznych przeglądach dostępnego piśmiennictwa i konsultacjach z ekspertami z różnych regionów świata. Wytyczne są przeznaczone dla osób zaangażowanych w świadczenia farmakoterapii uzależnienia od opioidów i stanowią ważny element wykorzystywany w narodowych i regionalnych programach leczeniaInformator "Narkomania. Gdzie szukać pomocy?" 
VIII edycja

Informator zawiera informacje o organizacjach, podmiotach i placówkach z  terenu całej Polski, udzielających pomocy terapeutycznej i wsparcia osobom używającym środków odurzających i substancji psychotropowych oraz osobom uzależnionym. Informator, w podziale na województwa, oprócz danych na temat placówek ambulatoryjnych, stacjonarnych, oddziałów detoksykacyjnych i placówek prowadzących badania na obecność HIV, zawiera również  wykaz podmiotów prowadzących hostele i mieszkania readaptacyjne dla osób, które ukończyły program terapii uzależnienia i potrzebują wsparcia w pełnym powrocie do zdrowia. Układ materiału powinien ułatwić również identyfikację placówek przeznaczonych  dla osób z tzw. podwójną diagnozą, programów leczenia substytucyjnego, i programów redukcji szkód. Dane placówek zostały uporządkowane ze względu na ich lokalizację, umożliwiając szybkie odnalezienie właściwej placówki na terenie wybranego województwa.

 

Broszura "O narkotykach bez przesady"

Publikacja jest skierowana do młodzieży. Składa się na nią teksty, które zostały opublikowane w latach 2015-2020 w serwisie Krajowego Biura www.dopalaczeinfo.pl, autorstwa Karoliny Van Laere i Kingi Sochockiej. Broszura składa się z trzech części. W pierwszej części pn. „Młodzieńczy zawrót głowy – podejmowanie decyzji” znajdują się informacje na temat tego, jak minimalizować ryzyko związane z podejmowaniem decyzji  i jakie czynniki mogą wpływać na dokonywane wybory przez młodych ludzi związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Druga część broszury pt. „Co warto wiedzieć?” jest poświęcona wiedzy na temat tego, jak narkotyki działają na organizm, jakie mogą być tego bezpośrednie negatywne konsekwencje zarówno dla zdrowia psychicznego, funkcjonowania poznawczego  jak i zdrowia fizycznego oraz jakie są mechanizmy uzależnienia. W ostatniej, trzeciej części, pt. „Rozwój osobisty” zawarte zostały informacje, które mogą  służyć rozwijaniu przez czytelników umiejętności psychologicznych tak, aby lepiej  sobie radzić w różnych codziennych lub kryzysowych sytuacjach.

 

Wybrane uregulowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz praktyczny. PIOTR KŁADOCZNY, KRZYSZTOF WILAMOWSKI

Publikacja zawiera omówienie wybranych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Szczególną uwagę poświęcono instytucji uregulowanej w przepisie art. 70a tejże ustawy, to jest zebraniu przez specjalistę terapii uzależnień informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych oraz środków zastępczych. Tematem opracowania są również inne rozwiązania prawne, dla których motywem przewodnim jest możliwość  zastosowania oddziaływań pomocowych i rozwiązań alternatywnych do karania osób używających oraz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Publikacja powstała w ramach cyklu szkoleń zrealizowano z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia i zadania konkursowego „Szkolenie dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów) oraz specjalistów terapii uzależnień w zakresie upowszechniania i stosowania w praktyce przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych”. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

Raport ze szkoleń dla sędziów, prokuratorów oraz specjalistów terapii uzależnień wraz z rekomendacjami. Stosowanie art. 62a, 70a i 72 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – sześć lat z perspektywy praktyki polskich sądów i prokuratur. PIOTR KŁADOCZNY, AGNIESZKA SIENIAWSKA

Publikacja jest raportem powstałym po cyklu szkoleń dla sędziów, prokuratorów i specjalistów terapii uzależnień. W raporcie zawarto próbę oceny praktyki stosowania instytucji prawnych wprowadzonych przez nowelizację uopn w oparciu o informację zwrotną uzyskaną od uczestników. Opinie, spostrzeżenia i zgłaszane problemy związane z funkcjonowaniem omawianych rozwiązań można uznać za kluczowe w procesie identyfikacji barier praktycznych, utrudniających kształtowanie dobrych praktyk. Usunięcie choć części z nich pozytywnie wpłynie na szerszą, zgodną z zamysłem ustawodawcy implementację ustawy. Raport zamyka zbiór rekomendacji. Wszystkie proponowane działania mają prowadzić do upowszechnienia prawidłowego stosowania wskazanych przepisów i w efekcie usprawnić mechanizm stosowania alternatywnych do karania rozwiązań wobec osób mających problemy prawne związane z używaniem nielegalnych substancji. Adresatami publikacji są pracownicy wymiaru sprawiedliwości (prokuratorzy, sędziowie), specjaliści terapii uzależnień oraz instytucje państwowe, które, znając przyczyny hamujące proces implementacji prawa, mogą usprawnić mechanizmy wskazane w rekomendacjach.

Publikacja powstała w ramach cyklu szkoleń zrealizowano z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia i zadania konkursowego „Szkolenie dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów) oraz specjalistów terapii uzależnień w zakresie upowszechniania i stosowania w praktyce przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych”. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 Ulotka promująca program FreD goes net „Skieruj do programu!”

Ulotka powstała jako narzędzie promocji programu FreD goes net wśród instytucji i organizacji kierujących młode osoby do programu, aby zachęcić je do współpracy. Zawiera podstawowe informacje o programie, o jego celu, przebiegu, a także opis grupy odbiorców oraz warunków realizacji programu. Adresatem ulotki są: szkoły, policja, kuratorzy, sądy, rodzice, lekarze i in.
Ulotka jest do dyspozycji realizatorów programu oraz może być dostępna na prośbę instytucji/osób współpracujących z realizatorami. Publikacja jest bezpłatnie przekazywana według reguł dystrybucji dostępnych na stronie - zasady dystrybucji wydawnictw.

Plik drukarski dostępny jest dla realizatorów zarejestrowanych na portalu www.programfred.pl, a także może być udostępniony na wniosek osoby zainteresowanej współpracą z realizatorem, przez pracownika merytorycznego (kontakt: profilaktyka@kbpn.gov.pl)

„Standardy profilaktyki”
Broszura informacyjna przentuje standardy działań profilaktycznych wzorowane na Międzynarodowych Standardach opracowanych przez grupę ekspertów UNDOC (International Standards on Drug Use Prevention). Zostały one pogrupowane ze względu na okresy rozwojowe, od okresu prenatalnego i niemowlęcego do okresu wczesnej dorosłości. Każdy okres rozwojowy młodego człowieka ma swoją charakterystykę dotyczącą specyficznych zagrożeń (czynników ryzyka), która wymaga odpowiedniej interwencji profilaktycznej. Prawidłowości rozwojowe stanowią więc swoisty drogowskaz dla profilaktyki 


 „Kodeks kierowcy”

Ulotka zawiera najważniejsze informacje dotyczących ryzyka używania substancji psychoaktywnych,  z uwzględnieniem  skutków dla kierowania pojazdami oraz informacje dotyczące konsekwencji prawnych, „Prowadzenie pojazdów, a substancje psychoaktywne”

Broszura zawiera informacje na temat ryzyka używania  środków odurzających i substancji psychotropowych oraz tzw. dopalaczy przez osoby kierujące pojazdami, a także informacje na temat zagadnień odpowiedzialności prawnej w przypadku jazdy samochodem po użyciu lub pod wpływem ww. środków.  W publikacji przedstawiono ponadto  przykładowe działania profilaktyczne podejmowane w zakładach pracy.


 „Informator Narkomania-Gdzie szukać pomocy?” VII edycja

Informator zawiera informacje o ofercie placówek i form pomocy: stacjonarnych (dla dorosłych oraz młodzieży), ambulatoryjnych, prowadzących badania stwierdzające zakażenie HIV, oddziałów detoksykacyjnych, programów leczenia substytucyjnego, hosteli/mieszkań readaptacyjnych, noclegowni i schronisk dla bezdomnych, programów redukcji szkód, placówek dla osób z tzw. „podwójna diagnozą”, mityngów Anonimowych Narkomanów,


"Uzależnienia narkotykowe. Przewodnik po leczeniu" 
Broszura jest przewodnikiem, w którym można znaleźć informacje na temat podstawowych oddziaływań terapeutycznych i leczniczych stosowanych w placówkach leczenia uzależnień. Skierowana jest zarówno do pacjentów jak również do ich rodzin.

„Model Poznawczo-Behawioralny w Leczeniu Uzależnienia od Kokainy” dr Kathleen M. Carroll

Książka jest publikacją The National Instutute on Drug Abuse (NIDA) w ramach serii „Podręczniki Leczenia Uzależnienia”. Podręczniki prezentują klarowną, pomocną informację wspomagającą terapeutów, zapewniając najlepsze możliwe wsparcie jakie nauka ma obecnie do zaoferowania. Opisują one poparte naukowo metody terapeutyczne w leczeniu uzależnień i prezentują określone wskazówki na temat treści sesji oraz sposobów stosowania tych metod. Poznawczo-behawioralny trening umiejętności jest krótkoterminowym, ukierunkowanym podejściem pomagającym osobom uzależnionym od kokainy powstrzymywać się od używania kokainy i innych stymulantów.uzależnienia behawioralne okładka


"Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia"

Książka szczegółowo charakteryzuje uzależnienia od czynności (m.in. od hazardu, gier on-line, zakupów, pracy, ćwiczeń fizycznych, opalania się, zdrowego odżywiania) oraz omawia różne podejścia terapeutyczne i strategie profilaktyczne (wraz z przykładami zaadaptowanymi do zaburzeń w poszczególnych obszarach). Sposób narracji i zakres tematyczny pozwalają na traktowanie tej publikacji jako podręcznika przeznaczonego dla profesjonalistów (lekarzy, terapeutów, specjalistów w zakresie profilaktyki) oraz dla studentów kierunków medycznych
i społecznych, którzy rozpoczynają pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

 
dialog motyw okładka
"Dialog Motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie"

Prezentowana książka adresowana jest do osób, które chciałyby pogłębić wiedzę na temat możliwości zastosowania dialogu motywującego, jako skutecznej i potwierdzonej naukowo metody w obszarze uzależnień behawioralnych, zarówno w profilaktyce, jak i terapii. Niewątpliwie dużym atutem publikacji są jej autorzy. Poza Williamem R. Millerem, twórcą dialogu motywującego, redaktorkom naukowym udało się zaprosić do współpracy przy pisaniu podręcznika wielu światowej sławy ekspertów z obszaru dialogu motywującego i uzależnień.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji ministra zdrowia."Nowe Narkotyki. Czy znasz prawdę o "dopalaczach"?"

Edukacyjno - informacyjna ulotka skierowana jest do młodzieży. Zawiera najważniejsze informacje o nowych narkotykach oraz o zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia życia.

 
"Nowe narkotyki - dopalacze.Informator dla  rodziców,nauczycieli i pedagogów".

Edukacyjna broszura dla rodziców i nauczycieli zawierająca informacje na temat nowych substancji psychoaktywnych, zwanych "dopalaczami".

„Narkotyki – niebezpieczna droga”

Edukacyjno-profilaktyczna broszura skierowana jest do młodzieży gimnazjalnej i ma na celu podniesienie wiedzy na temat ryzyka używania narkotyków i „dopalaczy”, mechanizmów chroniących przed używaniem narkotyków oraz podniesienie ich kompetencji z zakresu asertywności.

 Grafika Gra

Wybór należy do Ciebie – interaktywna gra

Interaktywna gra - Wybór należy do Ciebie jest narzędziem edukacyjnym w postaci gry planszowej, które ma za zadanie wzmocnienia wśród dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ograniczaniu lub nie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności narkotyków.

Ulotka "Fred Goes Net"

Ulotka programu Fred Goes Net to nowa wersja ulotki skierowanej do odbiorców programu wczesnej interwencji Fred Goes Net.  Zawiera podstawowe informacje na temat programu.

"Narkotyki"

Ulotka „Narkotyki” informująe o ryzyku używania substancji psychoaktywnych, konsekwencji prawnych z tym związanych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przy zatruciu narkotykami.

 

Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych

Pierwsza edycja informatora o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych, która została opracowana przez Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA w 2013 roku, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

 

"Testy umożliwiające rozpoznawanie problemowego używania przetworów konopi i innych narkotyków przez nastolatków"

Publikacja przeznaczona dla  specjalistów pracujących w obszarze profilaktyki narkomanii. Zawiera zasady stosowania testów umożliwiających rozpoznanie problemowego używania marihuany i innych narkotyków. Publikacja może być szczególnie użyteczna w pracy profilaktycznej z nastolatkiem.

 

"System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego"

Publikacja przedstawiająca standardy programów profilaktycznych oraz zasady oceny i udzielania rekomendacji programom spełniającym kryteria jakości

 

„Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów” pod redakcją Piotra Jabłońskiego, Bogusławy Bukowskiej i Jana Czabały. Warszawa 2012

Publikacja ta jest monografią na temat terapii uzależnień. Znajdują się w niej m.in. tematy: historia terapii uzależnień, psychopatologia uzależnień, teorie wyjaśniające uzależnienie od narkotyków, metody i formy leczenia i rehabilitacji osób  uzależnionych od narkotyków, prawne i etyczne aspekty pracy z osobami uzależnionymi.

 

Plakat "Zatrucie narkotykami - pierwsza pomoc"

Plakat zawierający najważniejsze informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zatrucia narkotykami. Plakat dostępny jest również w wersji do druku.

"Prawa pacjenta wplacówkach leczenia uzależnienia od narkotyków"

Prawa pacjenta w placówkach leczenia uzależnienia od narkotyków to temat broszury wydanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Broszura powstała w konsultacji z Biurem Praw Pacjenta.

Jej adresatami są przede wszystkim pacjenci poradni i ośrodków leczenia uzależnień od narkotyków. Broszura skupia się na omówieniu najważniejszych praw pacjenta, jak m.in.: prawo do poszanowania godności  i intymności, prawo do informacji, edukacji,  kontaktu z rodziną i osobami bliskimi, wolności sumienia i wyznania oraz prawo do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych. Autorzy omówili także te sytuacje, w których ograniczenie praw pacjenta jest dopuszczalne przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wskazano jakie zachowania personelu czy zapisy w regulaminach placówek należy traktować jako ograniczanie tych praw.  Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

 

Scenariusz spotkania z rodzicamiSzkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”

Jest gotowe narzędzie dla nauczyciela do pracy profilaktycznej z rodzicami. Głównym celem programu jest nawiązanie przez nauczyciela-wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu, oraz  wzmocnienie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.

Poradnik dla rodziców „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii”

Poradnik w sposób przystępny prezentuje zagadnienia dotyczące używania przez  młodzież marihuany, „dopalaczy” oraz leków w celach odurzania się, a także zawiera praktyczne porady dla rodziców.

 

"Informator. Prawa pacjenta z problemem narkotykowym w placówkach leczenia uzależnień"

Poradnik dotyczy aktualnej i dość trudnej problematyki poszanowania praw pacjenta w kontekście leczenia uzależnień. Przeznaczony jest w pierwszym rzędzie do dwóch grup odbiorców: pacjentów – osób uzależnionych (i ewentualnie członków ich rodzin) oraz terapeutów uzależnień. Ze względu na adresowanie tego opracowania do wskazanych wyżej odbiorców (nieprawników) poradnik zajmujący się prawami pacjenta zawiera przede wszystkim informacje dotyczące podbudowy teoretycznej tych praw oraz  wskazania pozwalające na praktyczne ich zastosowanie, sformułowane w przystępny i prosty sposób. Podkreślenia wymaga fakt, że niniejsze opracowanie przygotowane zostało przez organizację rzeczniczą, która doskonale orientuje się w rzeczywistym stanie przestrzegania praw pacjenta w jednostkach terapii uzależnień oraz faktycznych potrzebach informowania o nich, a także wadze opisywanych problemów. Wydaje się, że poradnik z pożytkiem spełniać będzie założone funkcje, tzn. informującą o prawach pacjenta i ewentualnych możliwościach składania przez nich skarg do instytucji zajmujących się przestrzeganiem tych praw ( fragment recenzji publikacji  dr Piotra Kładocznego).

 

Рекомендации по азвитию локальных программ по предотвращению наркомании в Центральной Азии

Podręcznik na temat profilaktyki narkomanii opracowany i wydany w ramach komponentu MEDISSA - Programu Central Asia Drug Action Programme (CADAP 5) - wersja rosyjska

Guidelines for Community-Based Drug Prevention in Central Asia

 

Podręcznik na temat profilaktyki narkomanii opracowany i wydany w ramach komponentu MEDISSA - Programu Central Asia Drug Action Programme (CADAP 5) - wersja angielska

folder Folder Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

W Folderze zawarte są cele strategiczne oraz działania realizowane przez Krajowe Biuro, opis programów realizowanych przez poszczególne działy merytoryczne w tym działania realizowane w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Ktorzenie Krajowego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii Tworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Jest to publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz Międzyamerykańskiej Komisji ds. Kontroli Nadużywania Narkotyków Organizacji Państw Amerykańskich (CICAD-OAS).

Dotyczy ona monitorowania problemów narkotyków i narkomanii. Została wydana w kilku językach np. włoskim, francuskim, hiszpańskim czy rosyjskim. Polskie wydanie stanowi wsparcie dla krajowego systemu monitorującego na wszystkich poziomach: krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym.

Europejskie StandardyEuropejskie standardy jakości w profilaktyce uzleżnień od narkotyków. Podręcznik dla specjalistów profilaktyki uzależnień

Niniejsza publikacja pomaga prawidłowo ukierunkować działania profilaktyczne. Zastosowanie empirycznie zweryfikowanego modelu rozwiązań wypełnia lukę pomiędzy nauką, strategią i praktyką. W oparciu o przegląd istniejących standardów w Europie i na świecie, zespół wysokiej klasy specjalistów z państw członkowskich UE oraz organizacji międzynarodowych opracował niniejszą publikację.

W projekt badawczy Delphi oraz grupy fokusowe zostało zaangażowanych 400 ekspertów i interesariuszy, którzy przeprowadzili szereg pogłębionych dyskusji i w efekcie wypracowali konsensus, co do najważniejszych rekomendacji. Komisja Europejska zapewniła środki finansowe do realizacji projektu, a jego rezultat został opublikowany w ramach serii podręczników.

Wersja angielska publikacji została wydana ze środków EMCDDA a Polska ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, które było jednym z instytucji uczestniczącym w projekcie opracowania Europejskich Standardów.

 

Smak życia, czyli debata o dopalaczach (wersja pdf)

„Smak życia, czyli debata o dopalaczach” to program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie dysonansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych.  Zapraszamy do pobierania wersji online.

Bliżej siebie dalej od narkotyków Bliżej siebie – dalej od narkotyków - Poradnik dla rodziców (wersja pdf)

Być rodzicami nastolatka nie jest łatwo. Jeżeli jednak rozumie się i pamięta, że okres dorastania jest tak samo trudny dla rodziców, jak i dla dziecka – to połowa sukcesu.

Przedstawiamy Państwu najnowsze wydanie zaktualizowanej broszury dla rodziców na temat problematyki środków psychoaktywnych. Zawarliśmy w niej oprócz podstawowych zasad prowadzenia profilaktyki w środowisku rodzinnym szereg nowych informacji w tym:

  • Informacje o nowych środkach psychoaktywnych tzw.: „dopalaczach”,
  • Informacje o lekach dostępnych bez recepty używanych w celu odurzania się,
  • Najnowsze zmiany w prawie,
  • Aktualna, podstawowa wiedza o najpopularniejszych narkotykach,
  • Nowy słownik slangu młodzieżowego.

Zachęcamy profesjonalnych profilaktyków, a w szczególności samych rodziców do pobierania elektronicznej wersji nowej broszury. Pamiętajmy idee przewodnią publikacji:
„Bądź przyjacielem swojego dziecka. Staraj się je zrozumieć i pomagaj mu bezpiecznie dorastać. Bo bliżej siebie – to dalej od narkotyków!„

Podręcznik "Zapobieganie Narkomanii w Gminie" (wer. pdf)

Podręcznik "Zapobieganie narkomanii w gminie" przeznaczony jest dla przedstawicieli samorządów i lokalnych społeczności. Wiedza w nim zawarta, przykłady dobrych programów oraz niezbędne narzędzia – pozwolą na samodzielne  przygotowanie i wdrażanie  GPPN w gminach.

 

Spotkanie z rodzicami w szkole "Dopalacze" - scenariusz (wer. pdf)

Nowe zagrożenie – „Dopalacze” - Czas trwania – 2 godziny lekcyjne, Osoba prowadząca: pedagog, psycholog lub wychowawca klasy, Cele spotkania:

  • Zwrócenie uwagi rodziców na nowe zagrożenie;
  • Dostarczenie podstawowych informacji o nowych środkach psychoaktywnych pojawiających się na rynku narkotykowym;
  • Aktywizacja rodziców – pozyskanie ich jako koalicjantów szkoły w chronieniu dzieci i młodzieży przed szkodami wynikającymi z używania środków psychoaktywnych.

Profilaktyka w środowisku loklanym Profilaktyka w środowisku lokalnym

 

Z wielką przyjemnością przekazujemy Państwu najnowszą publikację wydaną przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zatytułowaną "Profilaktyka w środowisku lokalnym".
Doceniając ogromne znaczenie roli samorządów terytorialnych w działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Radą Europy przygotowało książkę z myślą o lokalnych realizatorach i animatorach działań profilaktycznych.
Książka, mająca charakter podręcznika została napisana przez polskich autorów, posiadających bogate doświadczenie w dziedzinie profilaktyki uzależnień, a szczególnie w dziedzinie profilaktyki narkomanii. Ma ona jednak uniwersalną wymowę, gdyż przy jej opracowywaniu przyjęto założenie, że większość problemów społecznych ma charakter interakcyjny i należy propagować ideę wspólnych działań zapobiegawczych, a także przełamywać stereotypy dotyczące wąskiego pojmowania profilaktyki.
Przedstawiamy Państwu książkę w przekonaniu, że będzie ona użytecznym źródłem wiedzy na temat planowania, konstruowania i realizowania lokalnych strategii w zakresie profilaktyki uzależnień.

 Skuteczność leczenia substytucyjnego uzależnienia od opiatów

Przedstawiamy Państwu broszurę autorstwa Ernesta Buning'a oraz Annette Verster pod tytułem: "Skuteczność leczenia substytucyjnego uzależnienia od opiatów." "
Uzależnienie od opiatów jest przewlekłym, nawracającym stanem, a proces leczenia pacjentów jest procesem długotrwałym i nie zawsze prowadzi do całkowitej abstynencji. W leczeniu uzależnienia od opiatów stosuje się różne metody rozwiązań, zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych, po leczenie farmakologiczne z uwzględnieniem leczenia substytucyjnego.
Niniejsza broszura zawiera informacje na temat skuteczności metody substytucyjnego leczenia uzależnień od opiatów w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tej tematyki.
Autorzy broszury starali się ująć omawiane zagadnienia na tyle ogólnie i w taki sposób, aby informacje dotyczące tej metody leczenia mogły być wykorzystane w różnych krajach europejskich przy uwzględnieniu uwarunkowań kulturowych, ekonomicznych i społecznych. Zamiarem tej publikacji nie jest narzucanie gotowych rozwiązań lecz rzetelna informacja i sugestie w zakresie stosowania skutecznej praktyki klinicznej leczenia substytucyjnego. Niniejsza broszura dostarcza wiedzy w zakresie wdrażania i realizowania programów leczenia uzależnień, które mogą okazać się skuteczne zarówno w odniesieniu do pacjenta, jak i społeczeństwa obywatelskiego. Książka ta może być pomocna zarówno animatorom działań lokalnych, jak i decydentom w strukturach samorządowych przy tworzeniu lokalnych rozwiązań w dziedzinie pomocy osobom uzależnionym od opiatów.
Więcej informacji na stronie: www.euromethwork.org

 Miesięcznik Remedium (nr listopad 2005)

Polityka wobec narkomanii w Polsce wielokrotnie była tematem artykułów publikowanych na łamach Remedium. Przedstawialiśmy w nich opinie i komentarze specjalistów na temat nowelizowanych aktów prawnych, podejmowaliśmy kwestie związane z profilaktyką szkolną i rodzinną, analizowaliśmy przesłanie i przebieg kampanii edukacyjnych. Sukcesywnie dostarczaliśmy także Czytelnikom informacje z zakresu epidemiologii używania narkotyków w Polsce i innych krajach.Nigdy dotąd jednak nie pojawiła się okazja, by przedsięwzięciom należącym do kręgu polityki wobec narkomanii poświęcić numer monograficzny pisma. W listopadzie 2005 roku ukazał się specjalny numer miesięcznika Remedium poświęcony problematyce podejmowanej w ramach polsko - niemieckiej umowy bliźniaczej ,,Walka z narkotykami - kontynuacja", zrealizowanej w ramach programu Phare 2003. Prezentowane w nim artykuły obejmują głównie te spośród zagadnień podjętych w ramach umowy bliźniaczej, które dotyczą zapobiegania używania substancji psychoaktywnych. Wydanie otwiera artykuł Andreasa Speck'a - Doradcy ds. Twinningu, prezentujący stan toczącej się w Niemczech dyskusji na temat dylematów i wyzwań współczesnej profilaktyki narkomanii. Próbę porównania sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania narkotyków przez młodzież w Polsce i w Niemczech podejmuje w swoim artykule Janusz Sierosławski, wskazując na nieco odmienne uwarunkowania rozwoju tego zjawiska oraz różnice w jego dynamice. Możliwości podejmowania wczesnej interwencji profilaktycznej przez szkołę oraz trudności w diagnozowaniu problemu narkotykowego i innych ryzykownych zachowań ujawnianych przez młodzież szkolną są przedmiotem artykułów prof. N. McKeganey'a z Uniwersytetu w Glasgow oraz przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce -Elżbiety Czyż. W numerze zaprezentowano także m.in. interesującą propozycję narzędzia przygotowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii na zlecenie Krajowego Biura, użytecznego w diagnozowaniu problemu narkotykowego wśród uczniów oraz opis programu profilaktycznego znanego pod nazwą Fred (realizowanego z powodzeniem od kilku lat w Niemczech), adresowanego do młodzieży używającej narkotyków.

 

Program Adobe Acrobat Reader można bezpłatnie podbrać ze strony firmy Adobe - pobierz.

 

Wszelkie prawa  do zamieszczonych na niniejszej stronie publikacji  są  zastrzeżone. Żądana część poniższych publikacji nie może być powielana czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody wydawcy.


Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii