Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie w sprawie konkursu na podmioty szkolące
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych w zakresie specjalisty terapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie (02-776), ul. Dereniowa 52/54

 mając na uwadze:

 • 27 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych (Dz. U. Nr 64, poz. 455 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie szkolenia
  w dziedzinie uzależnień (
  U. Nr 132, poz. 931 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na ofert na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych w zakresie:
specjalisty terapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień


I.
W konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy oraz inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, których działalność polega na prowadzeniu szkoleń.

 
II. Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres albo nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta,
 • formę organizacyjno-prawną oferenta, 
 • numer wpisu oferenta do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo innego właściwego rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile oferent takie numery posiada;
 • planowany termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,
 • szczegółowe informacje na temat doświadczenia podmiotu szkolącego w prowadzeniu szkoleń z zakresu terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków,
 • szczegółowe informacje o kwalifikacjach kadry wskazanej do realizacji programu (wg. załączonego wzoru – część D),
 • szczegółowe informacje na temat zawartości merytorycznej i czasu trwania programu (syllabus do każdego tematu wg. załączonego wzoru – część F),
 • program szkolenia (w postaci zbiorczej tabeli oddzielnie dla szkolenia w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień, zawierający następujące informacje: nazwa zajęć, realizator, forma, liczba godzin), z harmonogramu powinno wynikać, w jakiej kolejności zaplanowane w programie zajęcia będą realizowane,
 • miejsce prowadzenia szkolenia, opis bazy dydaktycznej (m.in. sale wykładowe, sale
 • do prowadzenia warsztatów, lokalizacja) oraz wyszczególnienie posiadanych środków dydaktycznych (rzutniki multimedialne, rzutniki do slajdów, magnetowid, odtwarzacz dvd itp.),
 • kryteria i sposób naboru uczestników szkolenia oraz planowaną liczbę uczestników,
 • opis sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności w trakcie szkolenia,
 • opis systemu wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny,
 • całkowity koszt programu szkoleniowego wraz z kosztorysem szczegółowym,
 • opis prowadzonej dokumentacji z przebiegu procesu rekrutacji uczestników szkolenia,
 • szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizowania staży klinicznych,
 • szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizowania superwizji klinicznej
 • uzasadnienie dla ewentualnych zmian w stosunku do wcześniej realizowanych edycji szkolenia (dotyczy podmiotów, które uzyskały wcześniej rekomendację do prowadzenia szkolenia certyfikującego)
 • opis sylwetki absolwenta szkolenia.

III. Ocena ofert:

Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa wyłoniona przez Dyrektora Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Oferta oraz podmiot szkolący zostaną poddane ocenie pod względem spełniania wymagań określonych w wymienionych na wstępie aktach prawnych.

 
IV. Oferta zostanie oceniona w szczególności pod względem:

 • zawartości merytorycznej programu szkolenia i czasu trwania szkolenia (program szkolenia powinien stanowić spójną, przemyślaną koncepcję, której punkt wyjścia stanowią treści programowe wynikające z  rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień, oferta powinna bazować na programie ramowym w takim stopniu w jakim oferent uzna to za optymalne z punktu widzenia celów szkolenia,  nie powinna jednak ograniczać się wyłącznie do powtórzenia treści programowych zawartych w Rozporządzeniu)
 • sposobu organizowania staży klinicznych*,
 • sposobu organizowania superwizji klinicznych*,
 • sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia,
 • posiadania właściwego, wewnętrznego systemu monitorowania jakości kształcenia,
 • posiadanej bazy dydaktycznej adekwatnej do planowanej liczby uczestników szkolenia,
 • kwalifikacji zawodowych kadry realizującej program.

* Procedury prowadzenia staży oraz superwizji klinicznej znajdują się na stronie Krajowego Biura: www.kbpn.gov.pl w dziale Certyfikacja.

Zatwierdzenia programu specjalistycznego szkolenia dokona Dyrektor w oparciu o ocenę programu sporządzoną przez Komisję Konkursową.


V. Składanie ofert

 • Ofertę należy składać w formie pisemnej, w 3 egzemplarzach w zamkniętych kopertach na formularzach zgodnych ze wzorem dostępnym w załączeniu lub na stronie internetowej Krajowego Biura. Jeden egzemplarz powinien być oryginałem, pozostałe egzemplarze mogą stanowić jego kopie. Na kopercie należy umieścić napis „Konkurs-szkolenie”. Do złożonych ofert pisemnych należy dołączyć ofertę w formie elektronicznej na płycie CD*.
 • Każdy egzemplarz oferty w formie papierowej powinien być zszyty, spięty lub zbindowany i stanowić kompletną całość. Oferta powinna posiadać numerację stron i ogólny spis treści. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobą upoważnioną do reprezentowania oferenta.. Płyta CD powinna zawierać jeden plik w formacie doc. lub pdf, w którym znajdować się będzie cała oferta (dokumenty znajdujące się na płycie nie muszą posiadać pieczęci i podpisów).
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 • Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 • Oferty powinny zostać skierowane na adres: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 02 – 776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54
 • Ofert należy złożyć do dnia 30 czerwca 2018 roku (decyduje data nadania oferty w polskiej placówce pocztowej lub osobistego złożenia w sekretariacie Biura).
 • Oferent jest związany ofertą do upływu terminu określonego w pkt powyżej. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do dnia 31 sierpnia 2018 roku.
 • Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu oraz do anulowania konkursu bez podania przyczyn.

 

Uwaga: Szczególnie ważne jest, aby szkolenie miało jasną i przemyślaną koncepcję, nad której właściwą realizacją czuwa kierownik szkolenia. Kierownik szkolenia powinien mieć świadomość treści programowych zawartych w poszczególnych konspektach zajęć, dbać, aby były one spójne ze sobą, aby zakresy tematyczne nie powtarzały się oraz aby literatura była adekwatnie dobrana. Ważne jest, aby kierownik na każdym etapie projektowania i realizowania szkolenia dbał o taką realizację poszczególnych zajęć dydaktycznych, aby składały się one w jedną całość mającą na celu dostarczenie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do samodzielnej pracy z osobami uzależnionymi.

 

Warszawa, dnia 16 maja 2018 r.
Dyrektor Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński

 

Załączniki:

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii