Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru wniosków do 1 września 2017 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru wniosków do 1 września 2017 r.
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, z terminem naboru wniosków do 1 września 2017 r.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) w związku z art. 88 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 471) i § 5 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 24) oraz działając w ramach upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2016 r.,  ogłasza konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2:

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Zadanie 2.1. Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

1.

Ogólnopolska kampania społeczna dotycząca ryzyka używania nowych substancji psychoaktywnych oraz środków odurzających i substancji psychotropowych

 

450 000

 

500 000

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.2. Narodowego Programu Zdrowia: Szkolenie grup zawodowych w szczególności takich jak: lekarze psychiatrzy, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej, specjaliści terapii uzależnień i psycholodzy w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz skutecznych interwencji i programów profilaktycznych i leczniczych.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

2.

Konferencja na temat skutecznych podejść w leczeniu uzależnień od substancji psychoaktywnych

200 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.2. pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Rozwijanie i wspieranie systemu szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych realizowanego zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

3.

Szkolenia uzupełniające dla uczestników szkoleń certyfikujących, w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, pracy socjalnej oraz pracy z osobami po przeżytej traumie psychicznej

120 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.2. pkt 4 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, kierowanych w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

4.

Szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat strategii rozwiązywania problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych

350 000

400 000

Nie dotyczy

5.

Wojewódzkie konferencje na temat strategii rozwiązywania problemu uzależnień

450 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

6

Ogólnopolska konferencja Narkotyki – Narkomania

210 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

  

Zadanie 2.2. pkt 5 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjnych adresowanych do kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w tym opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych dotyczących profilaktyki i leczenia osób uzależnionych oraz zagrożeń związanych z zakażeniami HIV, HCV i HBV oraz chorób przenoszonych drogą płciową wśród osób stosujących substancje psychoaktywne.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

7.

Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z zakażeniami HIV, HCV, HBV oraz chorób przenoszonych droga płciową wśród osób stosujących substancje psychoaktywne

120 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

8.

Opracowanie podręcznika na temat prowadzenia leczenia substytucyjnego dla lekarzy, pielęgniarek i innych specjalistów zatrudnionych w placówkach prowadzących leczenie substytucyjne

60 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

  

Zadanie 2.3.1.  pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

9.

Opracowanie i upowszechnienie programu profilaktycznego dla młodzieży głuchej i słabosłyszącej

220 000

250 000

250 000

 

Zadanie 2.3.1 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

10.

Opracowanie i upowszechnienie programu wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w kontekście zagrożeń związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi i  środkami zastępczymi (tzw. dopalaczami)

140 000

140 000

100 000

 

Zadanie 2.3.2 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności realizowanych m.in. przez organizacje pozarządowe i lokalnie działające podmioty publiczne w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych (np. miejsca rekreacji, imprezy muzyczne, kluby).

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

11.

Opracowanie materiałów edukacyjnych i podręcznika na temat standardów działań profilaktycznych i ograniczania ryzyka realizowanych w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych

80 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.3.2 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów wczesnej  interwencji i profilaktyki selektywnej o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, adresowanych do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz osób używających  środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

12.

Opracowanie i upowszechnienie programu wczesnej interwencji adresowanego do okazjonalnych użytkowników środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych

140 000

140 000

100 000

13.

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów  programów profilaktyki selektywnej, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji

300 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

14.

Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji FreD goes net

980 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.3.4 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Okresowa ewaluacja programów profilaktyki narkomanii

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

15.

Ewaluacja programu wczesnej interwencji FreD goes net.

80 000

80 000

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.4.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące m.in. działalność edukacyjną, wsparcie społeczne i socjalne, programy wymiany igieł i strzykawek (zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą krwi – HIV, HBV i HCV itd.) oraz testowanie w kierunku zakażeń krwiopochodnych (HIV, HBV i HCV).

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

16.

Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków

400 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

17.

Utworzenie i prowadzenie Centrów Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód

1 252 600

1 252 000

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.4.1 pkt 5 Narodowego Programu Zdrowia: Rozwijanie programów terapeutycznych skierowanych do problemowych użytkowników przetworów konopi i osób uzależnionych od nich.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

18.

Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich

1 800 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.4.1. pkt 6 Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

19.

Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

1 500 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.4.2. pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Opracowywanie i upowszechnianie standardów dotyczących postępowania w przypadku udzielania pomocy osobom używających nowych substancji psychoaktywnych. 

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

20.

Opracowanie i upowszechnienie standardów dotyczących postępowania w przypadku udzielania pomocy osobom używającym NSP

150 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.5. pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Zbieranie i analiza danych statystycznych dotyczących epidemiologii w zakresie używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz danych z zakresu reakcji instytucjonalnych w obszarze ograniczania popytu i podaży narkotykowej.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

21

Analiza ilościowa składu narkotyków zabezpieczonych przez Policję oraz zebranie danych o cenach analizowanych narkotyków

80 000

80 000

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.5. pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia:  Realizacja badań ilościowych w populacji generalnej i wśród młodzieży szkolnej (m.in.: ESPAD, „Młodzież”), prowadzonych co najmniej co cztery lata według metodologii EMCDDA.  

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

22.

Badanie w populacji generalnej na temat rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu, tytoniu i „dopalaczy”) oraz opinii i postaw w tym zakresie na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego kraju

280 000

120 000

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.5. pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja badań jakościowych, przeprowadzanych co najmniej co trzy lata, wśród użytkowników środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. 

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

23.

Badanie z zastosowaniem metod jakościowych mające na celu pogłębioną analizę wyników lub zjawisk zidentyfikowanych w badaniach ilościowych ESPAD

100 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.5. pkt 11 Narodowego Programu Zdrowia:  Rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich oraz lokalnych.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

24.

Międzynarodowa konferencja dla przedstawicieli gmin monitorujących problem narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym.

200 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.5. pkt 15  Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie badań naukowych w obszarze problemu narkotyków i narkomanii.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

25.

Konkurs badawczy dotyczący następujących tematów:

25a

Opracowanie i przeprowadzenie pilotażowego programu rejestracji i analizy zatruć tzw. dopalaczami

850 000

700 000

Nie dotyczy

25b

Ocena efektów terapii osób uzależnionych od narkotyków

 

Zadanie 2.6. pkt 6 Narodowego Programu Zdrowia:  Opracowanie i wdrażanie projektów wsparcia z zakresu ograniczania popytu i podaży narkotyków w krajach trzecich (nienależących do UE).

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

26.

Projekt wsparcia dla Ukrainy poświęcony zagadnieniu profilaktyki na poziomie lokalnym

450 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

27.

Projekt wsparcia dla Kazachstanu poświęcony zagadnieniu profilaktyki na poziomie lokalnym

300 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

28.

Projekt wsparcia systemu przeciwdziałania narkomanii w Gruzji

250 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań w konkursie wynosi:

w 2018 roku - 11 512 600 zł (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy sześćset  złotych)

w 2019 roku  - 3 662 000 zł (trzy miliony sześć sześćdziesiąt dwa tysiące złotych)

w 2020 roku -  450 000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia naboru wniosków.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku gdy nie zostanie złożony ani jeden wniosek o dofinansowanie, bądź w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Biuro nie mogło przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Ponadto Biuro informuje, że zawarcie umowy z Wnioskodawcą i przyznanie środków na realizację zadania publicznego nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Biuro stosownych środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Biuro zastrzega, że w przypadku zadań kilkuletnich, realizacja zadania w roku 2019 i 2020 będzie uzależniona od zapewnienia środków finansowych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych do dyspozycji Biura przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia (dalej NPZ). Kwota środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 lub 2020 będzie określana w drodze odrębnych umów, w przypadku braku zapewnienia środków finansowych na lata 2019 lub 2020, umowa nie zostanie zawarta.

  • Wnioski powinny być dostarczone w terminie do 1 września 2017 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie wniosku w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem pisma do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.
  • Oceny wniosków pod względem formalno-prawnym i merytoryczno-finansowym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację w latach 2018-2020 zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020”, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl oraz w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Dokumenty do pobrania:


UWAGA!
 Zwraca się uwagę na uważne przeczytanie treści ogłoszenia i wypełnienie oferty według załączonego wzoru. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich naborów, zawierają istotne zmiany. Sporządzenie wniosku niezgodnie z obowiązującym wzorem i warunkami może wpłynąć na poprawność wniosku i jego ocenę.


Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają:

Anna Radomska tel. 22 855 54 69 wew. 108, anna.radomska@kbpn.gov.pl

Katarzyna Żylińska tel. 22 855 54 69 wew. 119, katarzyna.zylinska@kbpn.gov.pl

Artur Malczewski tel. 22 855 54 69 wew. 114, artur.malczewski@kbpn.gov.pl

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii