Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / egzamin certyfikujacy - sesja JESIEŃ 2017
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja JESIEŃ 2017
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, rozdz. 4, art. 27 (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza nabór na egzamin certyfikujący w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień.

1) TERMINY I MIEJSCA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU

1.
Część pisemna egzaminu certyfikującego odbędzie się dnia 7 października 2017 roku (sobota) w Warszawie (dokładne miejsce i godzina zostaną podane w późniejszym terminie)

2. Część ustna egzaminu certyfikującego odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2017 roku (sobota, niedziela) w Warszawie (dokładne miejsce i godzina egzaminu ustnego zostaną podane w późniejszym terminie)


2) WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

Do egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria:

1. Ukończenie części teoretyczno-warsztatowej szkolenia w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnień w podmiocie szkolącym posiadającym rekomendację Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

2. Zaliczenie stażu klinicznego zgodnie z realizowanym modułem szkolenia w ośrodku stażowym posiadającym rekomendację KBPN do prowadzenia staży klinicznych

3. Zaliczenie superwizji klinicznej realizowanej pod nadzorem superwizora posiadającego rekomendację KBPN do prowadzenia superwizji klinicznej

4. Terminowe złożenie wniosku

5.
Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem dokumentów

6.
Dokonanie opłaty za egzamin certyfikujący

3) WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ DO EGZAMINU ORAZ TERMIN ICH SKŁADANIA:

1.
Wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu certyfikującego.

2. Odpowiednio oryginał, odpis lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra (w zależności od zakresu zdawanego egzaminu).

3. Oryginał zaświadczenia o ukończeniu części teoretyczno-warsztatowej szkolenia wydane przez podmiot szkolący.

4. Oryginał zaświadczenia o zaliczeniu stażu klinicznego wydany przez placówkę stażową
(w przypadku uczestniczenia w Module I należy przedstawić zaświadczenia o odbyciu staży w ramach Modułu I i Modułu II).

5. Oryginał zaświadczenia o zaliczeniu superwizji klinicznej wydany przez superwizora.

6. Dwa egzemplarze pracy pisemnej - studium przypadku osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych - w wersji papierowej (uprzejmie prosimy o niebindowanie prac, można zszyć bądź włożyć w skoroszyt, strony studium powinny być ponumerowane).

7. Płyta CD z zapisaną na niej wersją elektroniczną studium przypadku w formacie doc lub pdf (jedna sztuka).

Studium przypadku powinno posiadać stronę tytułową i oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy zgodnie z wytycznymi określonymi w § 7 dokumentu pt. „Procedury i zasady organizacji egzaminu certyfikacyjnego...” zamieszczonego na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce Ceryfikacja/Egzamin certyfikujący – studia przypadków nie spełniające wytycznych będą odrzucane.

8. W przypadku zmiany nazwiska należy przesłać dokument potwierdzający tę zmianę.

9. W przypadku, gdy osoba chcąca wziąć udział w egzaminie certyfikującym posiada certyfikat instruktora terapii uzależnień i podchodzi do egzaminu na specjalistę terapii uzależnień jest zobowiązana do dołączenia do wniosku zgłoszeniowego oprócz wszystkich wymaganych dokumentów również kopii certyfikatu instruktora terapii uzależnień.

10. Osoby, które podchodziły już do Egzaminu Certyfikującego i nie zaliczyły którejś z części egzaminu, a ich dokumenty zostały w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii powinny przesłać do Biura wniosek zgłoszenia do egzaminu wraz z dopiskiem na wniosku w brzmieniu: „Wszystkie dokumenty wymagane do przystąpienia do Egzaminu zostały złożone na sesję egzaminacyjną (podać sesję i rok) i pozostały w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii"

11. Osoby, które podchodzą ponownie do części ustnej zobowiązane są do złożenia nowego studium przypadku
.

Przesłanie wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 1-7 oraz w razie potrzeby dokumentów wymienionych w pkt. 8-10 do sekretariatu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do dnia 11 września 2017 roku jest warunkiem zakwalifikowania do egzaminu (UWAGA! liczy się data wpłynięcia dokumentów do Biura!).

Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu zostanie umieszczona na stronie www.kbpn.gov.pl w dziale „Certyfikacja”, w zakładce „Ogłoszenia i decyzje” do dnia 25 września 2017 roku

Dokumenty należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa
(z dopiskiem „Egzamin” na kopercie)
lub składać bezpośrednio w siedzibie Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.30.

4) KOSZT EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO:

1.
Koszt egzaminu pisemnego zostanie podany do dnia 25 września 2017 roku po zamknięciu listy uczestników egzaminu.

2. Koszt egzaminu ustnego zostanie podany do dnia 16 października 2017 roku po ogłoszeniu listy osób, które pozytywnie zaliczyły część pisemną egzaminu.

3. Numer rachunku bankowego Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii:
NBP O/Warszawa, 53 1010 1010 0199 1413 9130 2000

4. Wszyscy uczestnicy egzaminu proszeni są o posiadanie oryginału potwierdzenia wpłaty za egzamin. Brak potwierdzenia uniemożliwi przystąpienie do egzaminu.

Prosimy wszystkich przestępujących do egzaminu o posiadanie dokumentu tożsamości!

Prosimy zapoznać się z treścią dokumentu pt. „Procedury i zasady organizacji egzaminu certyfikacyjnego przeprowadzanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzonego w ramach specjalistycznych szkoleń w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień” zamieszczonego na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce Certyfikacja/Egzamin Certyfikujący/Procedury i zasady.

Dyrektor
Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński


ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu certyfikującego - sesja JESIEŃ 2017

Ogłoszenie w formacie word

Harmonogram sesji egzaminacyjnej - JESIEŃ 2017 r.

Procedury i zasady organizacji Egzaminu Certyfikującego

Strona tytułowa studium przypadku

Oświadczenie o samodzielnym napisaniu studium przypadku

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii