Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / szkolenie DM - konkurs H1
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej zaprasza na cykl szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego dla profesjonalistów, którzy pracują z osobami używającymi środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej zaprasza na cykl szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego dla profesjonalistów, którzy pracują z osobami używającymi środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych (specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, realizatorów programów profilaktycznych, psychologów, lekarzy) i chcą wzbogacić swój warsztat pracy o metodę Dialogu Motywującego.

Szkolenia będą realizowane na trzech poziomach zaawansowania:

I – Szkolenia podstawowe – koncentrujące się na najważniejszych założeniach Dialogu Motywującego oraz ćwiczeniu podstawowych umiejętnościach w pracy z klientem zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od środków psychoaktywnych. Będzie obejmowało łącznie 50 godz. zegarowych zajęć warsztatowo – superwizyjnych realizowanych w 4 sesjach: 1) 2 dni (po7 godz.) 2) 2 dni (po7 godz.) 3) 2 dni (po7 godz.) 4) 1 dzień (8 godz.) W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracowali na własnym materiale, dlatego też każdy z nich zobowiązany będzie do przedstawienia 15 minutowego nagrania audio pracy z pacjentem/ klientem.

II – Szkolenie uzupełniające - systematyzujące podstawową wiedzę nt. zasad, Ducha, procesów i umiejętności DM, rozwijające poprzez systematyczną pracę warsztatową z elementami superwizji umiejętności głębokiego rozumienia pacjenta i wzmacniania jego autonomii, rozwijania współpracy, ukierunkowywania na cel, wywoływania języka zmiany i osłabiania języka podtrzymania, pokazujące możliwości implementacji Dialogu Motywującego do już realizowanych programów profilaktycznych i terapeutycznych adresowanych do klientów korzystających ze środków psychoaktywnych.
Będzie obejmowało 38 godz. zajęć zegarowych – warsztatowo – superwizyjnych realizowanych w 4 sesjach:
1) 2 dni (po 7 godz.)
2) 1 dzień (8 godz.)
3) 1 dzień (8 godz.)
4) 1 dzień (8 godz.) W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracowali na własnym materiale, dlatego też każdy z nich zobowiązany będzie do przygotowania dwu 15 minutowych nagrań audio pracy z pacjentem/ klientem.
By przystąpić do szkolenia uzupełniającego należy przedstawić zaświadczenie/ certyfikat uczestnictwa w min. 16 godzinach szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego prowadzonych przez certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM.

III – Szkolenie specjalistyczne - zapoznające Terapeutów Motywujących PTTM posiadających doświadczenie w pracy trenerskiej w obszarze DM z nową wersją skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity). Informacja nt. szczegółowych warunków uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym zostanie rozesłana do Terapeutów Motywujących PTTM.

Miasta, w których realizowane są szkolenia podstawowe:
Bydgoszcz - 24-25.06, 2-3.09. 16-17.09, 7.10.br.
Koszalin - 25-26.08, 15-16.09, 20-21.10, 04.11.br.
Opole - 28-29.06, 10-11.07, 28-29.08, 7.09.br.
Lublin - początek zajęć w ostatnim tygodniu sierpnia lub na początku września br.
Olsztyn - początek zajęć w ostatnim tygodniu sierpnia lub na początku września br.
Kraków - początek zajęć 14-15.09.br.

Miasta, w których realizowane są szkolenia uzupełniające:
- Gdańsk, Warszawa / początek zajęć w ostatnim tygodniu sierpnia lub na początku września br. - Bydgoszcz, Wrocław, Łódź/ początek zajęć w drugiej połowie września lub pierwszym tygodniu października br.

Realizatorami szkoleń są certyfikowani Terapeuci Motywujący PTTM oraz członkowie MINT (międzynarodowego stowarzyszenia trenerów Dialogu Motywującego).

Całkowita opłata uczestnika szkolenia podstawowego i uzupełniającego wynosi 125 zł i dotyczy dopłaty do przerw kawowych i dania obiadowego.

Dodatkowe informacje:
- Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia. 
- Ilość miejsc jest ograniczona.
Przewidziano 6 grup szkolenia podstawowego po 14 uczestników i 5 grup szkolenia uzupełniającego po 16 uczestników.
- Warunkiem uzyskania zaświadczenia o udziale w szkoleniu jest udział uczestnika we wszystkich zjazdachoraz dodatkowo zaprezentowania pracy własnej z klientem w formie nagrania (zgodnie z wymogami podanymi w opisie szkoleń). W sytuacjach losowych – po uzgodnieniu z koordynatorem merytorycznym szkolenia, możliwe jest zaliczenie sesji z inną grupą.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA ODBYWA SIĘ: DO 20 CZERWCA DLA SZKOLEŃ PODSTAWOWYCH odbywających się w BYDGOSZCZY i OPOLU, DO 30 CZERWCA dla szkolenia w KOSZALINIE, w przypadku pozostałych szkoleń - DO 15 sierpnia 2017r. Dokładne daty zjazdów dla tych szkoleń zostaną podane niebawem.

Z uwagi na to, iż szkolenia mają charakter specjalistyczny i wymagają od uczestników zaangażowania, pracy własnej oraz w przypadku szkoleń uzupełniającego i zaawansowanego – dodatkowych kwalifikacji - proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach:

Etap I

Osoby gotowe uczestniczyć w szkoleniach proszone są o wypełnienie niniejszego formularza formularza https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbqb-NvSnDET3RipxvtPR1Uoy3LKhD4G7BNsVtuuMlyTB5nw/formResponse(kliknij w link lub skopiuj go i wklej w okno przeglądarki)

Etap II

Na podstawie wypełnionych formularzy sporządzona zostanie ostateczna lista uczestników poszczególnych szkoleń.

Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną powiadomione mailowo w terminie do tygodnia od daty zakończenia rekrutacji i zobowiązane do uiszczenia opłaty w ciągu pięciu dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Adres e-mail, na który trzeba będzie przesłać potwierdzenie wpłaty (PDF), zostanie podany w powiadomieniu.

Otrzymanie przez organizatora potwierdzenia wpłaty i powiadomienie przez PTTM uczestnika o jej przyjęciu upoważnia go do rozpoczęcia kursu.
Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu zostaną wpisane na listę rezerwową i powiadomione o możliwości udziału w szkoleniu wówczas gdy inne miejsce zostanie zwolnione.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu Dialog Motywujący w praktyce – szkolenia na trzech poziomach zaawansowania dla specjalistów pracujących z osobami używającymi środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych i współfinansowane są ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Zapraszamy do udziału!
Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej w składzie:
Olga Mrozowska – Przewodnicząca Zarządu
Zygmunt Medowski – Wiceprzewodniczący Zarządu
Marta Lizis – Młodożeniec – członkini Zarządu
Anna Pierzchalska – skarbnik

W sprawach dotyczących projektu osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z koordynatorem merytorycznym projektu – Panią Beata Kita pod adresem e-mail: beata.kita.dialog@wp.pl
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii