Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / konkurs na osrodki stażowe
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w zakresie modułu I (w wymiarze nie mniej niż 120h) i modułu II (w wymiarze nie mniej niż 80h) w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54,
tel. (22) 641 15 01,
fax (22) 641 15 65, www. kbpn.gov.pl

na podstawie art. 27 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. Nr 132, poz. 931)

zaprasza

podmioty lecznicze do udziału w konkursie na uzyskanie rekomendacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków:

- w zakresie modułu I (w wymiarze nie mniej niż 120h) – placówki stacjonarne

- w zakresie modułu II (w wymiarze nie mniej niż 80h) – placówki stacjonarne i ambulatoryjne

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze udzielające świadczeń w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym.

Ocena złożonych ofert przebiegać będzie w dwóch etapach:

 Etap I – ocena złożonej oferty pod kątem następujących kryteriów:

1) Doświadczenia podmiotu leczniczego w terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków (minimalny wymagany okres to 5 lat)

2) Spójności programu terapeutycznego placówki i programu stażu klinicznego z:
- programem szkolenia określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień
- obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień (w przypadku placówek stacjonarnych)
- ze standardami dobrej praktyki w opiece i leczeniu pacjentów uzależnionych od narkotyków

3) Koncepcji i sposobu realizacji stażu wraz z formami aktywności stażysty z punktu widzenia celu stażu jakim jest zapoznanie się lub pogłębienie wiedzy na temat specyfiki pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków (Moduł I) oraz poznanie możliwości praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia teoretyczno-warsztatowego (Moduł II)

4) Kwalifikacji kadry podmiotu leczniczego w prowadzeniu terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków (udokumentowane odpowiednimi certyfikatami, dyplomami)

5) Przygotowania merytorycznego kadry podmiotu leczniczego do prowadzenia terapii i rehabilitacji osób uzależnionych (wymagania minimalne: co najmniej 70% personelu merytorycznego powinny stanowić osoby posiadające certyfikat specjalisty terapii uzależnień lub być w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty)

Etap II – wizytacja wybranych placówek ubiegających się o rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, przez członków Komisji Konkursowej. Celem wizytacji będzie ocena zgodności pomiędzy opisanym w ofercie a realizowanym w placówce programem terapeutycznym oraz ocena możliwości realizacji przedłożonego programu stażu.

Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Rekomendacji udziela Dyrektor Krajowego Biura w oparciu o szczegółową ocenę przedstawioną przez Komisję Konkursową.

Oferty prosimy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w zamkniętych kopertach na formularzach zgodnych ze wzorem dołączonym do ogłoszenia.

Oferty prosimy kierować na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 02 – 776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54

Oferty prosimy przesyłać również w formie elektronicznej, na adres e-mail: dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl (całość oferty powinna być zawarta w jednym pliku).

Termin składania ofert (w przypadku ofert nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego): do 19.06.2017 r.

Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: (22) 641 15 01 wew. 118 w godzinach od 10.00 do 15.00.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do 31.07.2017 r.

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu oraz do anulowania konkursu bez podania przyczyn.

Rekomenduje się podmiotom składającym oferty zapoznanie się z Zasadami prowadzenia stażu klinicznego w ramach systemu szkoleń certyfikujących dostępnymi na stronie www.kbpn.gov.pl w sekcji Certyfikacja/Szkolenia certyfikujące/Staże kliniczne.

6 czerwca 2017 r., Warszawa

Dyrektor Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński

Zasady prowadzenia stażu

Ogłoszenie w formacie WORD
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii