Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Profilaktyka / Programy / FreD goes net / FreD w latach 2007-2010
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
FreD goes net - realizacja projektu pilotażowego w Polsce
"FreD goes net" to międzynarodowy projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Zdrowia Publicznego (Community Action Programme for Public Health 2003-2008) oraz kraje w nim uczestniczące, realizowany w latach 2007-2010.

Polska strona programu: www.programfred.pl

W Polsce projekt był realizowany na podstawie kontraktu zawartego pomiędzy Landschaftsverband Westfalen Lippe- Koordinationsstelle Sucht z siedzibą w Münster - koordynatorem projektu a Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii jako beneficjentem i koordynatorem po stronie polskiej. W  projekcie uczestniczyło 17 krajów: Niemcy, Polska, Austria, Belgia, Irlandia, Islandia, Łotwa, Rumunia, Szwajcaria, Dania, Luksemburg, Litwa, Holandia, Szwecja, Słowenia, Wielka Brytania oraz Cypr.

Projekt „FreD goes net" miał na celu adaptację i rozpowszechnienie w Europie opracowanego w Niemczech programu profilaktyki selektywnej, opartego o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej i skierowanego do młodych osób używających narkotyków. W Niemczech uczestnicy programu FreD to osoby po raz pierwszy zatrzymane przez policję w związku z przestępstwem narkotykowym tj. posiadaniem narkotyków. Osoby zakwalifikowane do programu biorą udział w zajęciach grupowych prowadzonych metodą wywiadu motywującego. Celem zajęć jest pobudzenie uczestników do refleksji, podniesienie poziomu ich wiedzy na temat używania narkotyków, zachęcenie do oceny ryzyka i odpowiedzialności, zmiana nastawienia i zachowania związanego z używaniem narkotyków oraz poznanie oferty lokalnego systemu pomocowego.

Efektywność metody i dobre wyniki ewaluacji programu stały się przyczyną stworzenia projektu „FreD goes net". W jedenastu krajach (w tym w Polsce) przeprowadzone zostało pilotażowe wdrożenie programu.

Projekt „FreD goes net” był pilotażowo wdrożony w Bydgoszczy i Bartoszycach  w okresie  od 1 listopada 2008 roku do 31 stycznia 2010 roku.

Adresatem projektu w Polsce były osoby w wieku 14 - 21 lat, które zostały zidentyfikowane przez szkołę, policję lub sąd w związku z używaniem narkotyków. Do uczestnictwa w zajęciach były kwalifikowane osoby używające narkotyków okazjonalnie lub w sposób bardziej problemowy; osoby uzależnione były kierowane do innych form pomocy.

Krajowe Biuro zawarło pisemne porozumienia  ze szkołami, policją oraz sądem, określające w szczególności zadania poszczególnych instytucji. Zrozumienie przez wszystkich partnerów specyfiki projektu, znajomość  charakterystyki grupy adresatów oraz własnych  zadań w projekcie  spełniło kluczową rolę w  procesie rekrutacji młodych osób do uczestnictwa w zajęciach profilaktycznych. Przedstawiciele wszystkich instytucji spotykali się w celu monitorowania przebiegu programu i rozwiązywania ewentualnych trudności.

W trakcie pilotażu do projektu zostało skierowanych 171 osób, z pośród których 131 (w tym ok. 23% dziewcząt) wzięło udział w  zajęciach grupowych. Średnia wieku uczestników  programu wyniosła 16,7 lat.  41% uczestników została skierowana do programu w związku z używaniem alkoholu, 22,7% w związku z używaniem narkotyków, a 35,9% w związku z używaniem zarówno alkoholu, jak i narkotyków.

Wybrane wyniki ewaluacji programu

Ewaluacja projektu pilotażowego została przeprowadzona przez FOGS Gesellschaft fur Forschung und Beratung im Gesundheits-und Socialbereich mbH z Kolonii (Niemcy).

Ocena programu była dokonywana przez jego uczestników za pośrednictwem anonimowej ankiety bezpośrednio po zakończeniu wszystkich zajęć.

Wyniki dotyczące używania alkoholu

 

Całkowicie/ częściowo się zgadzam

Nie zgadzam się /        nie do końca się zgadzam

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Uczestnictwo w programie zwiększyło mój zasób informacji / poziom wiedzy nt. skutków i ryzyka związanego z alkoholem.

 

102

 

88,7

 

13

 

11,3

Uczestnictwo w programie zmieniło moje podejście do picia.

 

80

 

69,6

 

35

 

30,4

Po ukończeniu programu zamierzam pić mniej alkoholu.

 

82

 

73,9

 

29

 

26,1

Po ukończeniu programu zamierzam całkowicie zaprzestać pić alkohol

 

32

 

28,6

 

80

 

71,4

Czuję się lepiej przygotowany/a do radzenia sobie z problemami związanymi z piciem alkoholu.

 

106

 

92,2

 

9

 

7,8

Gdybym miał/a problemy z piciem alkoholu – już wiem gdzie mogę  zgłosić się po pomoc.

 

111

 

96,5

 

4

 

3,5

Po ukończeniu programu zamierzam dokonać zmian w moim życiu.

 

93

 

81,6

 

21

 

18,4

Wyniki dotyczące używania narkotyków

 

Całkowicie/ częściowo się zgadzam

Nie zgadzam się / nie do końca się zgadzam

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Uczestnictwo w programie zwiększyło mój zasób informacji/ poziom wiedzy nt. skutków i ryzyka związanego z narkotykami.

 

82

 

93,2

 

6

 

6,8

Uczestnictwo w programie zmieniło moje podejście do narkotyków.

 

62

 

70,5

 

26

 

29,5

Po ukończeniu programu zamierzam używać  mniej narkotyków.

 

71

 

82,6

 

15

 

17,4

Po ukończeniu programu zamierzam całkowicie zaprzestać używać narkotyków

 

48

 

55,8

 

38

 

44,2

Czuję się lepiej przygotowany/a do radzenia sobie z problemami związanymi z używaniem narkotyków.

 

84

 

95,5

 

4

 

4,5

Gdybym miał/a problemy z używaniem narkotyków – już wiem gdzie mogę  zgłosić się po pomoc.

 

85

 

96,6

 

3

 

3,4

Po ukończeniu programu zamierzam dokonać zmian w moim życiu.

 

76

 

86,4

 

12

 

33,6

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii