Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2016 roku poradni internetowej
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016-2018 zadania "Prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej"
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 11/2015 z dnia 19 października 2015 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016, 2017, 2018 zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pn. „Prowadzenie ogólnopolskiej poradni internetowej”.

W konkursie mogą uczestniczyć stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, tj. podmioty wymienione w art. 3 ust 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Termin składania ofert upływa dnia 16 listopada 2015 r. o godz. 17.00.

Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone w terminie do dnia 30 listopada 2015 r. na stronie Krajowego Biura, w jego siedzibie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty do pobrania:

treść ogłoszenia
regulamin komisji konkursowej
wzór oferty
załącznik nr 1 do oferty
załącznik nr 2 do oferty

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii