Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / egzamin certyfikujący - sesja JESIEŃ 2015
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja JESIEŃ 2015 rok
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, rozdz. 4, art. 27 (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza nabór na egzamin certyfikujący w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień.

1) TERMINY I MIEJSCA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU

I. 
Część pisemna egzaminu certyfikującego odbędzie się dnia 17 października 2015 roku (sobota) w Warszawie (miejsce i godzina zostaną podane w późniejszym terminie)

II. Część ustna egzaminu certyfikującego odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2015 r. (sobota, niedziela) lub tylko 12 grudnia (sobota)w zależności od liczby zdających, w siedzibie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, Warszawa.

2) WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

I.
Ukończenie szkolenia w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnień rekomendowanego przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
II. Zaliczenie stażu klinicznego zgodnie z realizowanym modułem szkolenia.
III. Zaliczenie superwizji klinicznej.
IV. Dokonanie opłaty za egzamin certyfikujący.

3) WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ DO EGZAMINU ORAZ TERMIN ICH SKŁADANIA:

- Wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu certyfikującego,
- Odpowiednio oryginał, odpis lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra (w zależności od zakresu zdawanego egzaminu)
- Zaświadczenie o ukończeniu części teoretyczno-warsztatowej szkolenia wydane przez podmiot szkolący (oryginał),
- Zaświadczenie z podmiotu szkolącego dotyczące realizowanego modułu szkolenia
(w przypadku, gdy informacja ta nie jest podana na zaświadczeniu o ukończeniu części teoretyczno-warsztatowej),
- Zaświadczenie o zaliczeniu stażu klinicznego wydane przez placówkę stażową
(w przypadku uczestniczenia w module I należy przedstawić zaświadczenia o odbyciu staży w ramach Modułu I i Modułu II),
- Zaświadczenie o zaliczeniu superwizji klinicznej wydane przez superwizora,
- Dwa egzemplarze pracy pisemnej - studium przypadku osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych - w wersji papierowej (uprzejmie prosimy o niebindowanie prac, można zszyć bądź włożyć w skoroszyt) oraz wersję elektroniczną pracy zapisaną na nośniku CD. [Studium przypadku powinno zostać opracowane oraz posiadać stronę tytułową i oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy zgodnie z wytycznymi określonymi w § 7 dokumentu pt. „Procedury i zasady organizacji egzaminu certyfikacyjnego...” zamieszczonego na stronie kbpn.gov.pl w zakładce Ceryfikacja/Egzamin certyfikujący],
- W przypadku zmiany nazwiska należy przesłać dokument potwierdzający tę zmianę,
- W przypadku, gdy osoba chcąca wziąć udział w egzaminie certyfikującym posiada certyfikat instruktora terapii uzależnień i podchodzi do egzaminu na specjalistę terapii uzależnień jest zobowiązana do dołączenia do wniosku zgłoszeniowego oprócz wszystkich wymaganych dokumentów również kopii certyfikatu instruktora terapii uzależnień,
- Osoby, które podchodziły już do Egzaminu Certyfikującego i nie zaliczyły którejś z części egzaminu, a ich dokumenty zostały w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii powinny przesłać do Biura wniosek zgłoszenia do egzaminu wraz z dopiskiem na wniosku w brzmieniu: „Wszystkie dokumenty wymagane do przystąpienia do Egzaminu zostały złożone na sesję egzaminacyjną (podać sesję i rok) i pozostały w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii.” Należy również podać, czy podchodzą Państwo do całości egzaminu, czy tylko do części ustnej,
- Osoby, które podchodzą ponownie do części ustnej zobowiązane są do złożenia nowego studium przypadku.

Przesłanie wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 1-7 oraz w razie potrzeby dokumentów wymienionych w pkt. 8-10 do sekretariatu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do dnia 25 września 2015 roku jest warunkiem zakwalifikowania do egzaminu (UWAGA! liczy się data wpłynięcia dokumentów do Biura!).

Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu zostanie umieszczona na stronie www.kbpn.gov.pl w dziale „Certyfikacja”, w zakładce „Ogłoszenia i decyzje” do dnia 8 października 2015 roku

Dokumenty należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Dereniowa 52/54,
02-776 Warszawa

(z dopiskiem „Egzamin” na kopercie)

lub składać bezpośrednio w siedzibie Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.30.

4) KOSZT EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO:

  • Koszt egzaminu pisemnego zostanie podany do dnia 8 października 2015roku po zamknięciu listy uczestników egzaminu.
  • Koszt egzaminu ustnego zostanie podany do dnia 26 października 2015 roku po ogłoszeniu listy osób, które pozytywnie zaliczyły część pisemną egzaminu.
  • Numer rachunku bankowego Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii:
    NBP O/Warszawa, 53 1010 1010 0199 1413 9130 2000
  • WSZYSCY UCZESTNICY EGZAMINU PROSZENI SĄ O POSIADANIE ORYGINAŁU POTWIERDZENIA WPŁATY ZA EGZAMIN. BRAK POTWIERDZENIA UNIEMOŻLIWI PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU.

Prosimy wszystkich przestępujących do egzaminu o posiadanie dokumentu tożsamości!

Prosimy zapoznać się z treścią dokumentu pt. „Procedury i zasady organizacji egzaminu certyfikacyjnego przeprowadzanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzonego w ramach specjalistycznych szkoleń w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień” zamieszczonego na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce Certyfikacja/Egzamin Certyfikujący/Procedury i zasady.


Dyrektor
Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński

Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu certyfikującego - sesja WIOSNA 2015

Ogłoszenie w formacie word

Harmonogram sesji egzaminacyjnej - WIOSNA 2015 r.

Procedury i zasady organizacji Egzaminu Certyfikującego

Strona tytułowa studium przypadku

Oświadczenie o samodzielnym napisaniu studium przypadku

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii