Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / szkolenie dla kandydatów na wizytatorów
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie naboru na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów przeprowadzających akredytację stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) zaprasza zainteresowane osoby na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów w procesie akredytacji stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień.

1. PODSTAWA PRAWNA:

Więcej informacji na temat standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych można znaleźć na stronie: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=2923534

2. INFORMACJA O NABORZE NA SZKOLENIE:

Na potrzeby procesu akredytacji stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień KBPN i PARPA wyłoni grupę 34 osób, które zostaną zaproszone do wzięcia udziału w szkoleniu dla przyszłych wizytatorów. Posiadanie zaświadczenia ukończenia szkolenia będzie warunkiem koniecznym, aby móc dokonywać przeglądów podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, pod względem spełniania standardów akredytacyjnych organizowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

KBPN planuje wybranie 17 osób spośród nadesłanych zgłoszeń - z czego 10 miejsc przewidzianych jest dla specjalistów terapii uzależnień, 5 dla lekarzy a 2 dla osób spełniających co najmniej inne wymagania konieczne. Taką samą pulą miejsc na szkolenie dysponuje PARPA.

3. KRYTERIA NABORU ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY:

Do udziału w szkoleniu mogą zostać zaproszone osoby, które spełniają następujące kryteria:

 

Wymagania konieczne:

 • posiadanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień lub tytułu lekarza
 • co najmniej 5-letni staż pracy w placówce leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych*  - w podmiocie leczniczym (zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej),

lub

 • posiadanie, co najmniej 5-letniego doświadczenia w prowadzeniu procesu akredytacji zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia oraz udział w tworzeniu standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień

 *w przypadku PARPA - w placówce leczenia uzależnień od alkoholu

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie  w pracy w stacjonarnej placówce leczenia uzależnień (w podmiocie leczniczym)
 • ukończenie szkoły psychoterapii
 • posiadanie tytułu lekarza specjalisty psychiatrii lub statusu lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • doświadczenie w działaniach z zakresu poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem
 • 

UWAGA. Zadania wizytatorów przeprowadzających akredytację będą wymagały bezwzględnej znajomości przepisów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przepisów dotyczących akredytacji a także wysokich umiejętności oceny, analizy i syntezy informacji oraz pisania raportów. Prosimy zatem o przemyślane zgłoszenia.

 

Wymagane dokumenty:

 • czytelnie i kompletnie wypełniona oraz odręcznie podpisana karta zgłoszeniowa (wraz z oświadczeniem o prawdziwości danych oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów szkolenia)
 • kopia certyfikatu specjalisty terapii uzależnień lub kopia dyplomu lekarza (lub ukończenia specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub zaświadczenie o odbywaniu specjalizacji w dziedzinie psychiatrii)
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności (Załącznik 2)
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły psychoterapii (jeśli kandydat posiada)

4. KRYTERIA WYBORU

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zakwalifikuje do szkolenia do 17 osób z całej Polski (w tym 10 miejsc przeznaczonych jest dla specjalistów terapii uzależnień, 5 miejsc dla lekarzy a 2 dla osób spełniających, co najmniej inne wymagania konieczne). Po spełnieniu wymagań koniecznych o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń oraz spełnianie wymagań pożądanych. 

5. INFORMACJE ORGANIZACYJNE NA TEMAT SZKOLENIA

Szkolenie odbędzie się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2014 r. w Krakowie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował:

 • Podstawy prawne procesu akredytacji
 • Organizacja procedury akredytacyjnej
 • Szczegółowe omówienie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień (wraz ze sposobem ich weryfikacji)

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:

 • udział w zajęciach szkoleniowych
 • obiady i serwis kawowy
 • materiały szkoleniowe

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii nie zapewnia noclegów w Krakowie oraz dojazdów.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat miejsca, harmonogramu i zakresu tematycznego szkolenia zostaną przesłane zakwalifikowanym osobom.

6. TERMIN I SPOSÓB NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 25 maja 2014 r. Zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie drogą mailową. Skan podpisanych dokumentów powinien zostać przesłany na adres: dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl.

7. INFORMACJA NA TEMAT OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE

Wszystkie osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie, zostaną o tym poinformowane drogą mailową w terminie do dnia 2 czerwca br. Lista osób zakwalifikowanych zostanie też umieszczona na stronie internetowej www.kbpn.gov.pl w zakładce Aktualności.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela:

 • Dorota Wieczorek (tel. 22 641 15 01 wew. 118)

Załączniki:

1. Załącznik 1: Karta zgłoszeniowa

2. Załącznik 2: Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii