Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / MEDISSA-CADAP 5
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Podręcznik profilaktyki narkomanii dla krajów Centralnej Azji
Problem narkotyków i narkomanii daje się we znaki większości krajów świata. Kraje Azji Centralnej są szczególnie narażone ze względu na geograficzne położenie na szlakach tranzytowych przemytu narkotyków z Azji, głównie z Afganistanu, do Europy. Wzdłuż tych szlaków pewna część przemycanych narkotyków pozostaje do wykorzystania w krajach tranzytowych. Znajdują tam podatny grunt z racji ekonomicznych trudności, z jakimi zmagają się kraje tego regionu oraz zmiany społecznej, jakiej doświadczają w wyniku procesu transformacji po upadku komunizmu i uzyskaniu niepodległości. Jak przekonują dane epidemiologiczne w krajach Centralnej Azji narkotyki stanowią poważny problem, przyczyniający się w istotny sposób do obniżenia jakości życia społeczeństw. Stąd przeciwdziałanie temu zjawisku stanowi jeden z priorytetów polityki państw regionu oraz przedmiot ożywionej współpracy międzynarodowej.

W ramach realizacji komponentu MEDISSA dotyczącego profilaktyki, stanowiącego część Programu Central Asia Drug Action Programme (CADAP 5) podjęliśmy próbę wypracowania wspólnie z ekspertami krajów Centralnej Azji rozwiązań profilaktycznych czerpiąc inspiracje ze światowej wiedzy naukowej na ten temat oraz z doświadczeń europejskich. Punktem wyjścia naszych starań uczyniliśmy ocenę sytuacji w tych krajach oraz rozpoznanie potrzeb profilaktycznych. Wspólnie z ekspertami krajów Centralnej Azji dokonaliśmy przeglądu zagrożeń, dotychczasowych doświadczeń profilaktycznych oraz kontekstu społeczno-kulturowego w jakim przychodzi zmagać się z tym problemem. Na tym gruncie poszukiwaliśmy w europejskich praktykach rozwiązań profilaktycznych o udokumentowanej skuteczności, które mogłyby z powodzeniem znaleźć zastosowanie w odmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej krajów Centralnej Azji. Najważniejszą lekcją płynącą z tego przygotowawczego etapu prac była konstatacja, że wbrew stereotypom europejskiego spojrzenia na region, jest on dość silnie zróżnicowany, zarówno pod względem społeczno-ekonomicznym jak i kulturowym. Wprawdzie we wszystkich krajach zagrożona jest przede wszystkim młodzież, to jednak zarówno skala zagrożeń, ich charakter jak i kontekst kulturowy są zróżnicowane. Wyzwaniem zatem okazało się znalezienie tego, co z europejskich doświadczeń pasowałoby do wszystkich krajów regionu i mogłoby stać się przedmiotem wspólnego pilotażowego projektu profilaktycznego. Takim wspólnym elementem okazała się rola rodziny w społecznym porządku. Odwołanie się  do profilaktycznej funkcji rodziny, która, jak wynika z wielu badań, stanowić może jeden z podstawowych czynników chroniących zostało zaakceptowane przez naszych partnerów we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie.

Wszystkie doświadczenia zebrane w trakcie realizacji tego pilotażowego programu zostały podsumowane w podręczniku wydanym w angielskiej i rosyjskiej wersji językowej z intencją wykorzystania ich do planowania i realizacji działań profilaktycznych w innych społecznościach regionu.

Celem podręcznika jest zainspirowanie oraz wsparcie działań profilaktycznych na poziomie lokalnym poprzez upowszechnienie doświadczeń z implementacji komponentu MEDISSA programu CADAP 5  w pięciu krajach regionu.

Link do angielskiej wersji językowej

Link do rosyjskiej wersji językowej

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii