Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Otwarty konkurs ofert - ogólnopolska konferencja na temat przeciwdziałania narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania - Ogólnopolska konferencja na temat przeciwdziałania narkomanii
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania: Ogólnopolska konferencja na temat przeciwdziałania narkomanii.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, określone w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz.1536), w tym stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje osobowość prawną oraz wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Termin składania ofert upływa dnia 10 maja 2013 r.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w terminie od 10 maja 2013 roku do 31 maja 2013 roku. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone w terminie do dnia 31 maja 2013 r. na stronie Krajowego Biura, w jego siedzibie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty do pobrania:

Treść ogłoszenia
Regulamin komisji konkursowej
Wzór oferty
Załącznik nr 1 do oferty
Załacznik nr 2 do oferty

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii