Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, uprawniającej do prowadzenia superwizji klinicznej w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, uprawniającej do prowadzenia superwizji klinicznej w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Ogłoszenie

z dnia 10 listopada 2012 r.

w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, uprawniającej do prowadzenia superwizji klinicznej w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

w imieniu Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54, tel. (0  22) 641 15 01, fax (0 22) 641 15 65,

www.kbpn.gov.pl

ogłasza konkurs

na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,

uprawniającej do prowadzenia superwizji klinicznej
w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

Niniejszy konkurs nie dotyczy superwizorów, którzy uzyskali rekomendację Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w postępowaniach konkursowych prowadzonych przez Krajowe Biuro w poprzednich latach.

W ramach procedury konkursowej zostanie wybranych nie więcej niż 10 superwizorów, którzy uzyskają największą liczbę punktów w postępowaniu konkursowym. Osoby ubiegające się o wpisanie na listę superwizorów rekomendowanych przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii są zobowiązane spełniać następujące kryteria:

a) aktualnie pracować w podmiocie leczniczym prowadzącym terapię i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków,

b) prowadzić terapię i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków przez okres co najmniej 8 lat,

c) posiadać tytuł magistra lub lekarza,

d) posiadać certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień,

e) posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej i szkoleniowej,

f) przestrzegać zasad etyki zawodowej,

g) ukończyć szkolenia przydatne w terapii uzależnień, w tym spoza obszaru bezpośrednio związanego z terapią osób uzależnionych od narkotyków, np. ogólne szkolenie w dziedzinie psychoterapii,

h) poddawać swoją pracę jako specjalista terapii uzależnień superwizji klinicznej,

i) być osobą nie karaną.

Kryterium dodatkowo punktowane, ale nieobligatoryjne: posiadanie doświadczenia jako superwizor

Wnioski zgłoszeniowe prosimy nadsyłać bądź składać osobiście w zamkniętych kopertach na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia w siedzibie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Oferty prosimy kierować na adres:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

00 – 183 Warszawa, ul. Stawki 5/7

Wersję elektroniczną wniosku prosimy przesyłać również na adres e-mail: dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl oraz obiup.ptp@gmail.com

Termin składania ofert (w przypadku ofert nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego) upływa 16.12.2012 r.

Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu:

(+48) 507 091 516

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

a) zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy,

b) zaświadczenia z miejsca/miejsc pracy dokumentujące prowadzenie terapii i rehabilitacji osób uzależnionymi od narkotyków przez okres co najmniej 8 lat,

c) odpis  lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów

d) kserokopię certyfikatu Specjalisty Terapii Uzależnień

e) wykaz prowadzonych szkoleń, staży zawodowych itp. oraz zaświadczenia z uczelni lub innych instytucji potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień od narkotyków

f) zaświadczenia potwierdzające odbyte szkolenia przydatne w terapii uzależnień, w tym szkolenia spoza obszaru bezpośrednio związanego z terapią osób uzależnionych od narkotyków, np. ogólne szkolenie w dziedzinie psychoterapii.

g) udokumentowanie pracy własnej pod superwizją kliniczną (opinia superwizora zawierająca informację o liczbie godzin superwizji i okresie prowadzenia) (o ile taka jest w posiadaniu)

h) oświadczenie o niekaralności;

i) pisemną zgodę osób uczestniczących w nagraniu na przedstawienie materiału zarejestrowanego na potrzeby postępowania konkursowego.

j) potwierdzenie posiadania doświadczenia jako superwizor (wymóg dodatkowy, nieobligatoryjny)

Osoby ubiegające się o wpisanie na listę superwizorów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii są ponadto zobowiązane do przesłania nagrania audio prowadzonej superwizji klinicznej w formacie mp3, wav lub wma na płycie CD. Czas trwania nagrania nie powinien być krótszy niż 30 min i nie dłuższy niż 45 min. Nagranie ma demonstrować umiejętności w zakresie prowadzenia superwizji dla specjalistów terapii uzależnień. Komisja konkursowa dokona oceny nagrań jedynie tych spośród kandydatów, którzy spełnią wymagania opisane w punktach a – i oraz przedstawią dokumenty wymienione w pkt a-i ogłoszenia konkursowego.

Będzie ono oceniane w następujących obszarach kryterialnych:

a) nawiązywanie kontaktu

b) identyfikowanie treści i przeżyć w relacji superwizor-terapeuta

c) identyfikowanie treści i przeżyć w relacji terapeuta-klient

d) dynamika sesji jako fragmentu procesu: sformułowanie problemu i wskazanie zmian

Do rozstrzygnięcia konkursu PTP powoła komisje konkursową, której skład zostanie zatwierdzony przez  Dyrektora KBPN .

W skład komisji wchodzić będzie przedstawiciel KBPN wyznaczony przez Dyrektora KBPN. Osoby, które uzyskają rekomendację Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii będą zobowiązane do podpisania Porozumienia z Dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zobowiązującym je do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Rekomendacja zostanie przyznana na okres 5 lat licząc od daty ogłoszenia wyników konkursu.

Wraz z proponowanym wykazem nie więcej niż 10 superwizorów Polskie Towarzystwo Psychologiczne przekaże do KBPN wszelkie dokumenty otrzymane w związku z prowadzonym  postępowaniem konkursowym.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu po jego zatwierdzeniu przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zostanie umieszczone na stronie internetowej
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dziale „Certyfikacja/Ogłoszenia” oraz w zakładce „Aktualności”, na stronie BIP Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego www.ptp.org.pl do dnia 31.01.2013

PTP zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu. Oferent jest związany ofertą do dnia 31.01.2013 z zastrzeżeniem sytuacji, w której PTP zmienia termin rozstrzygnięcia konkursu. PTP zastrzega sobie również prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyn.

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie na rekomendację KBPN do prowadzenia supewizji klinicznej -  WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii