Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji do prowadzenia szkoleń
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Dyrektor

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54

Tel. (0-22) 641 15 01, fax (0-22)  641 15 65,

www.kbpn.gov.pl

na podstawie:

  • art. 27 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z2012 r. poz. 124),
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego
    w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia
    od środków odurzających lub substancji psychotropowych (Dz. U. Nr 64, poz. 455)
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie szkolenia
    w dziedzinie uzależnień (Dz.U. Nr 132, poz. 931)

 

ogłasza konkurs na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia
w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie:
specjalisty terapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

 

W konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy oraz inne podmioty niezaliczane
do sektora finansów publicznych, których działalność polega na
prowadzeniu szkoleń.

 

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta,

b) formę organizacyjno-prawną oferenta,

c) numer wpisu oferenta do rejestru przedsiębiorców, ewidencji działalności gospodarczej albo innego właściwego rejestru,

d) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,

e) szczegółowe informacje na temat doświadczenia podmiotu szkolącego w prowadzeniu szkoleń z zakresu terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków,

f) szczegółowe informacje o kwalifikacjach kadry wskazanej do realizacji programu,

g) szczegółowe informacje na temat zawartości merytorycznej i czasu trwania  programu,

h) program szkolenia,

i) miejsce prowadzenia szkolenia, opis bazy dydaktycznej (sale wykładowe, sale
do prowadzenia warsztatów) oraz wyszczególnienie posiadanych środków dydaktycznych (rzutniki multimedialne, rzutniki do slajdów, magnetowid, odtwarzacz dvd itp.),

j) kryteria i sposób naboru uczestników szkolenia oraz planowaną liczbę uczestników,

k) opis sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności w trakcie szkolenia,

l) opis systemu wewnętrznego monitorowania jakości kształcenia,

m) całkowity koszt programu szkoleniowego wraz z kosztorysem szczegółowym,

n) opis prowadzonej dokumentacji z przebiegu procesu rekrutacji uczestników szkolenia,

o) szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizowania staży klinicznych,

p) szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizowania superwizji klinicznej.

 

Ocena ofert:

Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Krajowego Biura
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Oferta oraz podmiot szkolący zostaną poddane ocenie pod względem spełniania wymagań określonych w wymienionych na wstępie aktach prawnych.

Oferta zostanie oceniona w szczególności pod względem:

- zawartości merytorycznej programu szkolenia i czasu trwania szkolenia,

- sposobu organizowania staży klinicznych*,

- sposobu organizowania superwizji klinicznych*,

- sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia,

- posiadania właściwego, wewnętrznego systemu monitorowania jakości kształcenia,

- posiadanej bazy dydaktycznej adekwatnej do planowanej liczby uczestników szkolenia,

- kwalifikacji zawodowych kadry realizującej program.

 

* - Procedury prowadzenia staży oraz superwizji klinicznej znajdują się na stronie Krajowego Biura: www.kbpn.gov.pl w dziale Certyfikacja.

 

Zatwierdzenia programu specjalistycznego szkolenia dokona Dyrektor w oparciu o ocenę programu sporządzoną przez Komisję Konkursową.

 

Składanie ofert

Ofertę należy składać w formie pisemnej, w 3 egzemplarzach w zamkniętych kopertach na formularzach zgodnych ze wzorem dostępnym tutaj lub w siedzibie Krajowego Biura w godz. 9.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku). Na kopercie należy umieścić napis „Konkurs-szkolenie”. Do złożonych ofert pisemnych należy dołączyć ofertę w formie elektronicznej na płycie CD.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 

Oferty prosimy kierować na adres:

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,

02 – 776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54

do dnia 1 sierpnia b.r. (decyduje data nadania lub osobistego złożenia w sekretariacie Biura).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii do dnia 14 września 2012 r.

 

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo
do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu. Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie również prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyn.

 

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r.

 

Dyrektor

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54

Tel. (0-22) 641 15 01, fax (0-22) 641 15 65,

www.kbpn.gov.pl

na podstawie:

· art. 27 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 124),

· Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego
w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia
od środków odurzających lub substancji psychotropowych (Dz. U. Nr 64, poz. 455)

· Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie szkolenia
w dziedzinie uzależnień (Dz. U. Nr 132, poz. 931)

ogłasza konkurs na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia
w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie:
specjalisty terapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

 

W konkursie mogą brać udział podmioty, niebędące osobami fizycznymi i niezaliczane
do sektora finansów publicznych, które na mocy postanowień statutowych są uprawnione
do prowadzenia szkoleń.

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta,

b) formę organizacyjno-prawną oferenta,

c) numer wpisu oferenta do właściwego rejestru,

d) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,

e) szczegółowe informacje na temat doświadczenia podmiotu szkolącego w prowadzeniu szkoleń z zakresu terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków,

f) szczegółowe informacje o kwalifikacjach kadry wskazanej do realizacji programu,

g) szczegółowe informacje na temat zawartości merytorycznej i czasu trwania programu,

h) program szkolenia,

i) miejsce prowadzenia szkolenia, opis bazy dydaktycznej (sale wykładowe, sale
do prowadzenia warsztatów) oraz wyszczególnienie posiadanych środków dydaktycznych (rzutniki multimedialne, rzutniki do slajdów, magnetowid, odtwarzacz dvd itp.),

j) kryteria i sposób naboru uczestników szkolenia oraz planowaną liczbę uczestników,

k) opis sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności w trakcie szkolenia,

l) opis systemu wewnętrznego monitorowania jakości kształcenia,

m) całkowity koszt programu szkoleniowego wraz z kosztorysem szczegółowym,

n) opis prowadzonej dokumentacji z przebiegu procesu rekrutacji uczestników szkolenia,

o) szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizowania staży klinicznych,

p) szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizowania superwizji klinicznej.

Ocena ofert:

Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Krajowego Biura
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Oferta oraz podmiot szkolący zostaną poddane ocenie pod względem spełniania wymagań określonych w wymienionych na wstępie aktach prawnych.

Oferta zostanie oceniona w szczególności pod względem:

- zawartości merytorycznej programu szkolenia i czasu trwania szkolenia,

- sposobu organizowania staży klinicznych*,

- sposobu organizowania superwizji klinicznych*,

- sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia,

- posiadania właściwego, wewnętrznego systemu monitorowania jakości kształcenia,

- posiadanej bazy dydaktycznej adekwatnej do planowanej liczby uczestników szkolenia,

- kwalifikacji zawodowych kadry realizującej program.

* - Procedury prowadzenia staży oraz superwizji klinicznej znajdują się na stronie Krajowego Biura: www.kbpn.gov.pl w dziale Certyfikacja.

Zatwierdzenia programu specjalistycznego szkolenia dokona Dyrektor w oparciu o ocenę programu sporządzoną przez Komisję Konkursową.

Składanie ofert

Ofertę należy składać w formie pisemnej, w 3 egzemplarzach w zamkniętych kopertach na formularzach zgodnych ze wzorem dostępnym na stronie internetowej Biura lub w siedzibie Krajowego Biura w godz. 9.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku). Na kopercie należy umieścić napis „Konkurs-szkolenie”. Do złożonych ofert pisemnych należy dołączyć ofertę w formie elektronicznej na płycie CD.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Oferty prosimy kierować na adres:

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,

02 – 776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54

do dnia 1 sierpnia b.r. (decyduje data nadania lub osobistego złożenia w sekretariacie Biura).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii do dnia 14 września 2012 r.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo
do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu. Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie również prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyn.

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii