Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie o konkursie na realizację kampanii antynarkotykowej
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie o konkursie na realizację antynarkotykowej kampanii społecznej w roku 2012.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na „Opracowanie projektu kreacji oraz strategii mediowej i strategii komunikacji ogólnopolskiej kampanii na rzecz przeciwdziałania narkomanii „Narkotyki? Na co mi to”.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, tel.  (022) 641 15 01, fax: (022) 641 15 65

jako Zamawiający

ogłasza, w trybie art. 110 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z Dz.U. Nr111, poz.759 ze zm.), konkurs na:

„Opracowanie projektu kreacji oraz strategii mediowej i strategii komunikacji ogólnopolskiej kampanii na rzecz przeciwdziałania narkomanii „Narkotyki? Na co mi to”.

  1. 1. Informacja o warunkach udziału w konkursie:

a)       uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także podmioty te występujące wspólnie (konsorcjum)

-   które w okresie trzech lat przed datą  ogłoszenia konkursu zaprojektowały i zrealizowały co najmniej jedną kampanię społeczną o zasięgu ogólnopolskim i o łącznej wartości co najmniej 200 000 zł netto, przy czym w odniesieniu do podmiotów działających wspólnie wymóg ten musi spełniać co najmniej jeden z członków konsorcjum.

b) do udziału w konkursie zostaną dopuszczeni uczestnicy, którzy złożą dokumenty i oświadczenia określone w Regulaminie Konkursu.

2. Regulamin konkursu można otrzymać (bezpłatnie) w siedzibie Zamawiającego – sekretariat oraz na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.kbpn.gov.pl.

3. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie projektu kreacji oraz strategii mediowej i strategii komunikacji ogólnopolskiej kampanii na rzecz przeciwdziałania narkomanii „Narkotyki? Na co mi to ”.

4. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 74410000-6 usługi reklamowe, 74422000-3 usługi w zakresie promocji.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania prac konkursowych częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania 2 prac konkursowych wariantowych.

6. Przewidywany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2012 r.

7. Zamawiający nie wymaga wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu konkursowym.

8. Kryteria oceny prac konkursowych i ich znaczenie:

a)      łączny szacowany koszt kampanii – 20 %

b)      kreacja – 35%

c)      strategia mediowa i strategia komunikacji   – 35 %

d)      dodatkowe działania i zwiększenie zasięgu kampanii dzięki pozyskanym sponsorom – 10 %

9. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa,

sekretariat, w terminie do dnia 6 czerwca 2012 r. do godz. 13.00

10. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa,

sekretariat, w terminie do dnia 21.06.2012 r. do godz. 16.00

11. Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, w godz. 09.00-16.00, są:

Anna Radomska,  tel. 022 641 15 01 fax 022 641 15 65

12.   Nagrody.

12.1. Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki autora najlepszej pracy konkursowej.

12.2.  Zamawiający nie przewiduje przyznać nagród dodatkowych.

13.  Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 25.05.2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dokumenty konkursowe do pobrania

Pytania dotyczące treści regulaminu konkursu wraz z odpowiedziami - wer. pdf (31.05.2012 r.)

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii