Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków marzec 2012r..
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2012-2013.
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 27), ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w latach 2012–2013.

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 27), ogłasza nabór wniosków na realizację w latach  2012–2013 zadań w ramach następujących programów  Ministra Zdrowia:

 

Program I: Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji  psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych.

Nr zadania*

Nazwa zadania

Kwota zadania

2.

Dokonanie przeglądu aktualnego stanu światowej wiedzy naukowej dotyczącej uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.

50 000,-

4.

Opracowanie i walidacja narzędzi do screeningu i diagnozy hazardu patologicznego oraz innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

350 000,-

5.

Opracowanie narzędzi do oceny skutków i  kosztów uzależnień od hazardu problemowego i patologicznego.

140 000,-

Łączna kwota na realizację zadań w ramach Programu I: 540 000 zł.

 

Program II: Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od  substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

Kwota zadania

2.

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektu/projektów szkoleniowych na temat zagrożeń związanych z hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi, w zakresie:

1) skutecznych metod profilaktyki,

2) terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi,

- adresowanych do studentów medycyny oraz innych kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

587 000,-

3.

Przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowej konferencji naukowej na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi, uwzględniającej skuteczne metody profilaktyki i terapii w tym zakresie.

250 000,-

4.

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektu szkoleniowego adresowanego do operatorów gier losowych, ukierunkowanego na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania oraz rozpoznawanie symptomów grania problemowego i patologicznego.

250 000,-

5.

Wydanie publikacji na temat skutecznych strategii profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych adresowanej do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

600 000,-

Łączna kwota na realizację zadań w ramach Programu II: 1 687 000 zł.


Program IV: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących  uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

Kwota zadania

1.

Wydanie i upowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z:

1) problemowym i patologicznym hazardem;

2)  innymi uzależnieniami behawioralnymi,

adresowanych do populacji ogólnej oraz grup szczególnego ryzyka, z uwzględnieniem grup wiekowych.

245 000,-

3.

Wydanie i rozpowszechnienie informatora na temat placówek udzielających pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego/ patologicznego
w Rzeczpospolitej Polskiej.

50 000,-

5.

Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki
i sposoby rozwiązywania problemów tym zakresie.

400 000,-

Łączna kwota na realizację zadań w ramach Programu IV: 695 000 zł.


Program V: Rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

Kwota zadania

1.

Zintegrowany i kompleksowy program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin

9 857 300,-

Łączna kwota na realizację zadań w ramach Programu V: 9 857 300 zł


Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Programów Ministra Zdrowia w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi: 12 779 300 zł.

 

Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym naborem wniosków. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia naboru wniosków.

Szczegółowe warunki naboru wniosków stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Wnioski w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach powinny być dostarczone w terminie do dnia 31 marca 2012 r. do siedziby Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego lub osobiście w godzinach pracy Krajowego Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00  a 16.30, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia tj. od poniedziałku do piątku.

W celu wyeliminowania ewentualnych opóźnień związanych z przekazaniem drogą pocztową przesyłek, Krajowe Biuro zwraca uwagę na możliwie wczesną wysyłkę wniosków i sugeruje, aby były to przesyłki priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Oceny wniosków, pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach naboru wniosków na realizację programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2012–2013”.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w terminie do 2 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków, tj. do dnia 31 maja 2012 roku.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

UWAGA! Pytania dotyczące naboru wniosków na realizację zadań w ramach powyższych Programów Ministra Zdrowia należy kierować na adres e-mail: bozena.bajerowska@kbpn.gov.pl lub julia.wojciechowska@kbpn.gov.pl bądź kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 22 649 66 59 w. 103, 104

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii