Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Hazard / Raporty z badań
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
RAPORTY Z BADAŃ
W tej części serwisu publikowane będą raporty z badań dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w zakresie problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych. Celem prowadzonych badań jest gromadzenie i systematyzowanie wiedzy w zakresie powyższej tematyki, a uzyskane wyniki posłużą do rozwoju nowych obszarów badawczych i wyznaczania kierunków eksploracji, co służyć będzie pomocy, zarówno osobom uzależnionym, jak i profesjonalistom stykającym się w swojej pracy z problematyką uzależnień behawioralnych.

Badania zakończone:

 • "Badanie wpływu treningu pamięci roboczej na poznawcze i emocjonalne funkcjnowanie osób uzaleznionych od hazardu".
  Realizator: Uniwersytet Jagielloński
  Termin realizacji: 2017-2019 rok
  Cel badania: sprawdzenie czy trening poznawczy skoncentrowany na usprawnieniu pamięci roboczej wpływa na polepszenie funkcjonowania poznawczego oraz  na poprawę zdolności do kontroli pobudzenia emocjonalnego osób uzależnionych od hazardu.

 • "Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka
  i czynników chroniących hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019"
  Realizator: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
  Termin realizacji: 2018-2019 rok
  Cel badania:
  Diagnoza zjawiska nadmiernego / ryzykownego korzystania z mediów społecznościowych o charakterze prywatnym przez młodych dorosłych. Zoperacjonizowanie na podstawie wyników badania jakościowego nowych pytań kwestionariuszowych poświęconych korzystaniu z mediów społecznościowych Uchwycenie zmian jakie zaszły w poziomie rozpowszechnienia różnych form hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych na przestrzeni ostatnich lat oraz w zakresie czynników im sprzyjających i chroniących w drodze analizy porównawczej z wynikami uzyskanymi we wcześniejszych edycjach badania. Oszacowanie rzeczywistego wpływu zapisów znowelizowanej tzw. ustawy hazardowej
  w 2017 r. na rzeczywistość grających.

 • "Zaburzenia uprawiania hazardu i problemowe korzystanie z Internetu wśród piłkarzy"
  Realizator: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  Termin realizacji: 2018-2019 rok
  Cel badania:
  Pogłębienie wiedzy dotyczącej zaburzenia uprawiania hazardu oraz problemowego korzystania z Internetu przez piłkarzy.

 • "Charakterystyka zjawiska problemowego używania Internetu oraz telefonu komórkowego przez młodzież uczącą się z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim"
  Realizator: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  Termin realizacji: 2018-2019 rok
  Cel badania:
  Pogłębienie wiedzy dotyczącej problemowego używania Internetu i telefonu komórkowego przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wieku 13-20 lat. 

 • "Cechy osobowości, przyszłościowa perspektywa czasowa, odraczanie gratyfikacji i skłonność do ryzyka a uzależnienie od Internetu i Facebooka w kontekście zdrowia fizycznego i psychicznego."
  Realizator:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin realizacji: 2018-2019 rok
  Cel badania:
  poszerzenie stanu wiedzy w zakresie psychologicznych czynników związanych z uzależnieniem od Internetu oraz jego specyficznym podtypem, jakim jest uzależnienie od portali społecznościowych na przykładzie Facebooka.

 • "e-Games. Gry komputerowe i P2W, dane empiryczne, analiza rynku uzależnienia, profile graczy. Badania wielonarodowe"
  Realizator:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin realizacji: 2018-2019 rok
  Cel badania:
  Badania wielonarodowe” których celem jest przeprowadzenie wielonarodowych badań eksploracyjnych wśród użytkowników Internetu.

 • "Diagnoza problemu nadużywania mediów elektronicznych oraz e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży"
  Realizator: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
  Termin realizacji: 2018-2019 rok
  Cel badania:
  Celem projektu jest określenie rozpowszechnienia problemu nadużywania mediów elektronicznych oraz problemu e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej a także diagnoza potrzeb i problemów  występujących w danej społeczności szkolnej oraz działań ujętych w programach wychowawczo-profilaktycznych, a także sformułowanie na podstawie prowadzonych badań rekomendacji umożliwiających skuteczne i efektywne realizowanie działań z zakresu różnych poziomów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej.

 • "Znaczenie impulsywności oraz wczesnych nieadaptacyjnych schematów jako czynników ryzyka uzależnienia od portali społecznościowych oraz gier komputerowych. Analiza i porównanie z osobami uzależnionymi od narkotyków"
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin realizacji:  2018-2019 rok
  Cel badania: p
  ogłębienie stanu wiedzy w zakresie czynników związanych z uzależnieniem od portali społecznościowych i gier komputerowych w szczególności znaczenia impulsywności i wczesnych  nieadaptacyjnych schematów jako predykatorów uzależnień behawioralnych.

 • "Związek uważności i samokontroli oraz uzależnienia od telefonów komórkowych moderowany podatnością na nudę i samotnością, a także odczuwanie emocji pozytywnych i negatywnych jako skutek tego uzależnienia. Badania na adolescentach i młodych dorosłych."
  Realizator:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin realizacji: 2019 rok
  Cel badania: Poszerzenie obecnego stanu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych,
  w szczególności pokazanie determinantów nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych. Na podstawie przeglądu literatury główny nacisk położony jest na poznanie powiązań między uzależnieniem od telefonów komórkowych a takimi właściwościami psychologicznymi jak samokontrola i uważność a także podatności na nudę i samotność jako potencjalny moderator tej zależności. Będzie sprawdzany również związek uzależnienia od telefonów komórkowych i odczuwaniem emocji negatywnych i pozytywnych

 • "Czynniki modyfikujące odpowiedź empatyczną u osób uzależnionych od portali społecznościowych"
  Realizator:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin realizacji: 2019-2020. Raport zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
  Cel badania:
  Pogłębienie stanu wiedzy w zakresie psychospołecznych czynników związanych z uzależnieniem od portali społecznościowych na przykładzie Facebooka. 

 • "Czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń hazardowych wśród graczy w gry komputerowe online i offline (w tym gry typu Pay2Win)"
  Realizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii
  Termin realizacji: 2019-2020.
  Cel badania:
  Celem projektu jest zidentyfikowanie czynników ryzyka przejścia od grania
  w gry komputerowe online i offline (w tym gry Pay2Win) do grania w gry hazardowe. 

 • "Lęk dentystyczny jako czynnik ryzyka problematycznego korzystania z Facebooka
  i stosowania substancji psychoaktywnych"
  Realizator: Uniwersytet Wrocławski
  Termin realizacji: 2019 -2020. Raport zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
  Cel badania:
  Poszerzenie wiedzy na temat uwarunkowań uzaleznień behawioralnych,
  a konkretnie uwarunkowań problematycznego korzystania z Facebooka. Analizie podlegać będzie zależnosć między lękiem dentystycznym a problematycznym korzystaniem z Facebooka. Ponadto, badany będzie również związek między tym lękiem a stosowaniem substancji psychoaktywnych.

 • "Pomaganie przez klikanie, jako forma regulacji emocji a poczucie wstydu i winy u osób nadmiernie zaangażowanych Facebookiem"
  Realizator:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin realizacji: 2019-2020.
  Cel badania: Pogłębienie stanu wiedzy w zakresie uzaleznień behawioralnych. Próba sprawdzenia związków pomiędzy pomaganiem przez klikanie (klikanie ikony "lubię to" jako poparcie akcji charytatywnej) jako formą samoregulacji emocji, poczuciem winy i wstydu oraz problemowym korzystaniem z FB.

 • "Korzystanie z lootboxów przez Polaków - popularnosć, zagrożenia, regulacje prawne"
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin realizacji: 2019-2020.
  Cel badania:
  Eksploracja zjawiska korzystania przez graczy z tzw. lootboxów, oferowanych w grach internetowych typu Pay2Win. Badanie podzielone na cztery obszary: regulacji prawnych w kontekście użytkowania lootboxów w Polsce i na świecie, zachowaniom nałogowym w korzystaniu z lootboxów, korzystaniu z nich w powiązaniu z uprawianiem gier hazardowych i charakterystyce korzystania z lootboxów przez dorosłych Polaków.

 • "Związek uzależnienia od telefonów komórkowych z funkcjonowaniem społecznym
  i zdrowotnym: rola motywacji do korzystania z telefonów komórkowych"
  Realizator: Katolicki
  Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin realizacji:
  2019-2020.
  Cel badania:
  Główny akcent badania położono na analizę zalezności pomiędzy funkcjonowaniem społecznym i zdrowotnym a nasileniem uzaleznienia od telefonów komórkowych. Badania zmierzają do rozszerzenia wiedzy na temat możliwych determinantów tego uzaleznienia, uwzględniając przede wszystkim kontekst społeczny osoby oraz związek uzaleznienia ze zdrowiem fizycznym.

 • "Brzdąc w sieci – zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 0-6 lat"
  Realizator:
  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  Termin realizacji: 
  2020 rok.
  Cel badania:
  Celem projektu jest rozpoznanie zjawiska korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 0-6 lat i rodziców dzieci w tym wieku, a także zdiagnozowanie zagrożeń związanych z używaniem przez dzieci w wieku przedszkolnym (i ich rodziców) urządzeń mobilnych (w tym wzorów używania). 

  W t
  rakcie realizacji pozostają następujące badania:

 • "Zaangażowanie w komputerowe gry akcji a uzależnienie od gier komputerowych: moderująca rola depresji, samotności oraz stylu radzenia sobie ze stresem. Badania porównawcze miedzy kobietami i mężczyznami grającymi w gry komputerowe"
  Realizator:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin zakończenia:
  2021 rok
  Cel badania:
  Głównym celem projektu jest pogłębienie stanu wiedzy w zakresie czynników związanych z uzależnieniem od gier komputerowych, w szczególności znaczenia zaangażowania w komputerowe gry akcji i czasu poświęcanego na korzystanie z gier jako predyktorów tego typu uzależnienia behawioralnego, przy uwzględnieniu depresji, samotności i tylu radzenia sobie ze stresem jako moderatorów.  

 • "Przekonania o sobie, zachowania zdrowotne a ocena ciała: moderująca rola uzależnienia od Instagrama"
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin zakończenia:
  2021 rok
  Cel badania:
  Główny cel projektu położony jest na analizę zależności pomiędzy przekonaniami o sobie, zachowaniami zdrowotnymi, nasileniem uzależnienia od Instagrama oraz obrazem ciała. Proponowane badania rozszerzą istniejącą wiedzę na temat możliwych determinantów tego uzależnienia, uwzględniając przede wszystkim właściwości psychologiczne osoby oraz związek  uzależnienia z zachowaniami zdrowotnymi. 

 • "Wpływ uzależnienia od portali społecznościowych, interakcji społecznych i radzenia sobie ze stresem na zależność między stresami dnia codziennego a codziennym zadowoleniem. Badania dzienniczkowe."
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin zakończenia:
  2021 rok
  Cel badania:
  Główny cel projektu jest pokazanie roli interakcji społecznych, radzenia sobie ze stresem i uzależnienia od portali społecznościowych w ziazku między stresorami dnia codziennego i codziennego zadowolenia. W badaniu sprawdzane będzie, jak interakcje społeczne zarówno te online jak i offline, oddziałują na związek między doświadczaniem codziennego stresu i codziennym zadowoleniem, z uwzględnieniem poziomu uzależnienia od portali społecznościowych. 

 • "Identyfikacja biologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zagrożeń zdrowotnych u młodych mężczyzn zagrożonych uzależnieniem od Internetu, gier komputerowych i/lub gier online oraz hazardu."
  Realizator: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  Termin zakończenia:
  2021 rok
  Cel badania:
  Celem badania jest identyfikacja czynników wpływających na występowanie zachowań ryzykownych w aspekcie korzystania z Internetu, gier komputerowych i/lub gier online w tym hazardu przez Internet, a także analiza skłonności do wykazywania zachowań agresywnych u młodych mężczyzn wykazujących takie zachowanie. 

 • "Związek między samokontrolą, depresją oraz samotnością a problematycznym korzystaniem z gier komputerowych: mediująca rola motywacji do grania. Badania porównawcze między kobietami i mężczyznami grającymi w gry komputerowe"
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin zakończenia:
  2021 rok
  Cel badania:
  Celem projektu jest pogłębienie stanu wiedzy w zakresie czynników związanych z problematycznym korzystaniem z gier komputerowych, w szczególności znaczenia depresji, samokontroli oraz samotności jako predyktorów tego typu zachowania problemowego. Badanie uwzględnia także motyw grania w gry jako mediatory związku pomiędzy wymienionymi predyktorami a problematycznym korzystaniem z gier.

 • Wpływ wygranej w grze hazardowej przy współudziale czynników psychoedukacyjnych, na trajektorię zaangażowania w hazard – badania polsko-francuskie
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin zakończenia:
  2021 rok
  Cel badania:
  Celem badania jest pogłębione rozumienie postrzeganie wygranej przez hazardzistów oraz zrozumienie wpływu wygranych i przegranych na przebieg trajektorii uprawiania hazardu. Dodatkowo poszukiwane będą czynniki psychologiczne i społeczne moderujące wpływ wygranej i przegranych na charakter zaangażowania w hazard,  a także próba opracowania modelu przewidywania uzależnienia od hazardu na podstawie doświadczeń wygranych i przegranych, ich postrzegania przez gracza oraz innych czynników współwystępujących. Wpracowane zostaną również rekomendacje dotyczące ograniczenia ryzyka uzależnienia, poprzez wdrażanie rozwiązań przez operatorów gier w zakresie procedur wypłaty wygranych. 

 • Język pomocy w uzależnieniach. Słownik terminologiczny. Akronim JUST 2021
  Realizator:Instytut Psychiatrii i Neurologii
  Termin zakończenia:
  2021 rok
  Cel badania:
  Wymiernym efektem  projektu będzie stworzenie słownika terminologicznego, w którym zawarty zostanie zestaw terminów związanych z problematyką uzależnień. 

 • Psychometryczny pomiar zjawiska nadużywania mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież
  Realizator:Fundacja Badań Społecznych OPEN MINDED GROUP
  Termin zakończenia: 2021 rok
  Cel badania: Celem projektu jest przyczynienie się do zmniejszenia występowania uzależnień behawioralnych wśród młodych ludzi, poprzez usprawnienie procesów profilaktyki i wczesnego wykrywania symptomów, dzięki stworzeniu zestawu narzędzi do oceny ryzyka występowania problemu nadużywania mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież w wieku 0-19+ z terenu całej Polski. 

 • Psychologiczne uwarunkowania cyberprzemocy a problematyczne korzystanie z portali społecznościowych i satysfakcja z rodziny
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin zakończenia:
  2021 rok
  Cel badania:
  Celem projektu jest pogłębienie stanu wiedzy w zakresie psychologicznych czynników związanych z cyberprzemocą oraz problematycznym korzystaniem z portali społecznościowych. 

 • Rola pola elektromagnetycznego w związku miedzy uzależnieniem od telefonów komórkowych i funkcjonowaniem emocjonalnym a aktywnością fizyczną.
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin zakończenia:
  2021 rok
  Cel badania:
  Celem projektu jest poszerzenie stanu wiedzy na temat uzależnień behawioralnych, w szczególności pokazanie roli oddziaływania pól elektromagnetycznych na związek pomiędzy uzależnieniem od telefonów komórkowych i funkcjonowaniem emocjonalnym i aktywnością fizyczną. 

 • "Nadmierne korzystanie z gier internetowych a funkcjonowanie płatów ciemieniowo-czołowych u dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat"
  Realizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Termin zakończenia: 2021.
  Cel badania:
  Wykazanie związku wczesnego uzywania mobilnych technologii z aktywnosćią okolicy czołowo-ciemieniowej i zwiazanymi z tymi okolicami funkcjami poznawczymi, porównanie aktywności płatów ciemieniowo-czołowych u osób uzaleznionych od gier i nie uzaleznionych.

 

 
 
 
 
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii