Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Hazard / Raporty z badań
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
RAPORTY Z BADAŃ
W tej części serwisu publikowane będą raporty z badań dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w zakresie problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych. Celem prowadzonych badań jest gromadzenie i systematyzowanie wiedzy w zakresie powyższej tematyki, a uzyskane wyniki posłużą do rozwoju nowych obszarów badawczych i wyznaczania kierunków eksploracji, co służyć będzie pomocy, zarówno osobom uzależnionym, jak i profesjonalistom stykającym się w swojej pracy z problematyką uzależnień behawioralnych.

Badania zakończone:

 W trakcie realizacji pozostają następujące badania:

 • "Wskaźniki skuteczności terapii hazardzistów w oparciu o syntezę metaanalityczną - opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skutecznosći Terapii Hazardzistów (KPST-H)".
  Realizator: Uniwersytet Jagielloński
  Termin zakończenia: 2018 rok
  Cel badania: Próba wydobycia wskaźników skuteczności terapii hazardzistow i określenia w jakim stopniu wyłonione wskaźniki są podatne na oddziaływania terapeutyczne. Celem projektu jest również opracowanie autorskiego narzędzia badawczego – Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii Hazardzistów (KPST-H).
 • "Badanie wpływu treningu pamięci roboczej na poznawcze i emocjonalne funkcjnowanie osób uzaleznionych od hazardu".
  Realizator: Uniwersytet Jagielloński
  Termin zakończenia: 2019 rok
  Cel badania: sprawdzenie czy trening poznawczy skoncentrowany na usprawnieniu pamięci roboczej wpływa na polepszenie funkcjonowania poznawczego oraz  na poprawę zdolności do kontroli pobudzenia emocjonalnego osób uzależnionych od hazardu.

 • "Zjawisko lifestreamingu jako droga do poszukiwania i konstruowania tożsamości młodych osób. Statusy tożsamościowe i style tożsamości młodych osób a nadmierne korzystanie z sieci społecznosciowych".
  Realizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Termin zakończenia: 2018 rok
  Cel badania: Diagnoza i opis zjawiska lifestreamingu (w tym m.in. opis profili społeczno-demograficznych młodzieży w wieku 16-20 lat nadmiernie korzystających z urządzeń mobilnych, użytkujących zwłaszcza dwie lub większą liczbę sieci społecznościowych) oraz diagnoza statusów i stylów tożsamości badanej młodzieży i analiza związków między nimi a nadmiernym użytkowaniem sieci społecznościowych.

 • "Czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu w okresie adolescencji i wczesne dorosłości z uwzględnieniem różnic płciowych"
  Realizator: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego
  Termin zakończenia: 2018 rok
  Cel badania: Diagnoza i określenie czynników ryzyka uzależnienia od Internetu wśród adolescentów i młodych dorosłych zamieszkujących Kraków i Katowice, na różnych etapach edukacji. W ramach projektu planowane jest zaadaptowanie narzędzi badawczych: Skali Inicjowania kontaktów kwestionariusza kompetencji interpersonalnych (ICQ) oraz kwestionariusza poczucia samotności (UCLA III).

 • "Wykluczenie społeczne i samokontrola, a problemowy i patologiczny hazard. Badanie mechanizmów psychologicznych"
  Realizator: SWPS Uniwersytet Humanistospołeczny
  Termin zakończenia: 2018 rok
  Cel badania: Pogłębienie wiedzy o psychologicznych mechanizmach hazardu problemowego i patologicznego, poprzez zbadanie związków między wykluczeniem społecznym i samokontrolą a zaangażowaniem w hazard. 

 • "Poznawcze mechanizmy samokontroli w funkcjonowaniu osób nałogowo korzystających z gier komputerowych oraz portali społecznościowych. Analiza i porównanie z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych"
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin zakończenia: 2018 rok
  Cel badania: Pogłębienie stanu wiedzy w zakresie czynników związanych ze specyficznym uzależnieniem od Internetu. W szczególności w kontekście funkcjonowania poznawczego osób nałogowo korzystających z portali społecznościowych, w szczególności Facebooka, oraz gier komputerowych. 

 • "Zaburzenie korzystania z gier internetowych – charakterystyka i rozpowszechnienie zjawiska oraz jego psychologiczne korelaty wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego"
  Realizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Termin zakończenia: 2018 rok
  Cel badania: Walidacja narzędzia IGDS9_SF do badania zaburzenia korzystania z gier internetowych wśród adolescentów w wieku 11-16 lat a także rozpoznanie częstości występowania tego zjawiska wśród młodzieży na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. 

 • "Nowe rodzaje uzależnień behawioralnych związanych z używaniem nowoczesnych technologii. Adaptacja i ocena przydatności skali problemowego używania telefonu komórkowego MPPUS-10 (Mobile Phone Problem Use Scale 10) w warunkach polskich"
  Realizator: Partnerstwo Warszawski Uniwersytet Medyczny i Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 
  Termin zakończenia: 2018 rok
  Cel badania: Polska adaptacja i ocena przydatności skali Mobile Phone Problem Use Scale – 10, ocena zjawiska dysfunkcyjnego używania Internetu i telefonu komórkowego  oraz monitorowane jego rozpowszechnienia , identyfikacja czynników predysponujących oraz chroniących przed uzależnieniem od nowoczesnych technologii, ocena impulsywności jako czynnika ryzyka problemowego używania Internetu i telefonów komórkowych oraz ocena współwystępowania dysfunkcyjnego używania nowoczesnych technologii z zaburzeniami używania substancji psychoaktywnych

 • "Funkcjonowanie społeczne i rodzinne a problematyczne korzystanie z portali społecznościowych"
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin zakończenia: 2018 rok
  Cel badania: Pokazanie skali zjawiska uzależnienia od Facebooka oraz jego wpływu na funkcjonowanie rodzinne

 • "Analiza poznawczego mechanizmu hamowania reakcji u osób problematycznie korzystających z portali społecznościowych"
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin zakończenia: 2018 rok
  Cel badania:
  Pogłębienie stanu wiedzy w zakresie czynników związanych ze specyficznym uzależnieniem od Internetu. W szczególności w kontekście funkcjonowania poznawczego osób nałogowo korzystających z portali społecznościowych, w szczególności Facebooka

 • "Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – pogłębione badanie jakościowe"
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin zakończenia: 2018 rok
  Cel badania:
  Pogłębiona analiza zjawiska powiązania grania hazardowego z przestępczością i osadzeniem w jednostce penitencjarnej oraz pogłębienie stanu wiedzy w zakresie hazardu patologicznego, w tym psychospołecznych jego uwarunkowań.

 • "Zaburzenia uprawiania hazardu i problemowe korzystanie z Internetu wśród piłkarzy"
  Realizator: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  Termin zakończenia: 2019 rok
  Cel badania:
  Pogłębienie wiedzy dotyczącej zaburzenia uprawiania hazardu oraz problemowego korzystania z Internetu przez piłkarzy.

 • "Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019"
  Realizator: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
  Termin zakończenia: 2019 rok
  Cel badania:
  Diagnoza zjawiska nadmiernego / ryzykownego korzystania z mediów społecznościowych o charakterze prywatnym przez młodych dorosłych. Zoperacjonizowanie na podstawie wyników badania jakościowego nowych pytań kwestionariuszowych poświęconych korzystaniu z mediów społecznościowych Uchwycenie zmian jakie zaszły w poziomie rozpowszechnienia różnych form hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych na przestrzeni ostatnich lat oraz w zakresie czynników im sprzyjających i chroniących w drodze analizy porównawczej z wynikami uzyskanymi we wcześniejszych edycjach badania. Oszacowanie rzeczywistego wpływu zapisów znowelizowanej tzw. ustawy hazardowej w 2017 r. na rzeczywistość grających.

 

 
 
 
 
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii