Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Hazard / Raporty z badań
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
RAPORTY Z BADAŃ
W tej części serwisu publikowane będą raporty z badań dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w zakresie problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych. Celem prowadzonych badań jest gromadzenie i systematyzowanie wiedzy w zakresie powyższej tematyki, a uzyskane wyniki posłużą do rozwoju nowych obszarów badawczych i wyznaczania kierunków eksploracji, co służyć będzie pomocy, zarówno osobom uzależnionym, jak i profesjonalistom stykającym się w swojej pracy z problematyką uzależnień behawioralnych.

Badania zakończone:


 W trakcie realizacji pozostają następujące badania:

 • Zaburzenia Hazardowe współwystępujące z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych oraz we współchorobowości z innymi zaburzeniami psychicznymi. Rozpowszechnienie i Standardy Leczenia. Akroim ZHWW 2021-22
  Realizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii
  Termin realizacji: 2021 -2022
  Cel badania: Przedmiotem badania są zjawiska współchorbowości zaburzeń hazardowych i innych zaburzeń psychicznych (F20-F48, F60-68) oraz współwystępowania zaburzeń hazardowych z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych (F10-19, w wyłączeniem F17 wg ICD-10). Celem projektu jest eksploracja przedmiotu badania pozwalająca na wypracowanie uzasadnionych naukowo rekomendacji do leczenia zaburzeń hazardowych współwystępujących z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych oraz we współchorobowości z innymi zaburzeniami psychicznymi. 

 • Problematyczne korzystanie z portali społecznościowych a poziom osiągnięć
  w nauce w kontekście cyberdryfowania: moderacyjna rola wytrwałości i samoskutecznosci
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Termin realizacji: 2021 -2022
  Cel badania: Celem naukowym projektu jest poszerzenie obecnego stanu wiedzy w zakresie psychologicznych czynników związanych z problematycznym korzystaniem z portali społecznościowych. Główny nacisk projektu położony jest na analizę zależności pomiędzy problematyczny korzystaniem z portali społecznościowych u poziomem osiągnięć w nauce. Badania rozszerzą istniejącą wiedzę na temat możliwych determinantów tego uzależnienia, uwzględniając przede wszystkim właściwości psychologiczne osoby (wytrwałość, samoskuteczność) oraz związek nadmiernego korzystania z portali z poziomem osiągnięć w nauce.

 • Związek problematycznego korzystania z telefonów komórkowych i zmęczenia. Rola społecznego jet lagu, kontaktów społecznych i czasu przed ekranem. Badania dzienniczkowe
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Termin realizacji: 2021 -2022
  Cel badania: Projekt ma na celu dostarczenie wiedzy na temat wpływu uzależnień behawioralnych na zmęczenie, a także roli czynników związanych z rytmami biologicznymi, relacji społecznych i czasu przed ekranem w tej relacji. Wyniki badania pomogą w opracowaniu  programów profilaktycznych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie problematycznemu korzystaniu z telefonów.   

 • Analiza wpływu aprobaty społecznej na neuronalne korelaty empatii u osób problematycznie korzystających z portali społecznościowych. Badania potencjałów wywołanych ERP
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Termin realizacji: 2021 -2022
  Cel badania: Celem projektu jest pogłębienie stanu wiedzy w zakresie neuronalnych korelatów związanych z uzależnieniem od portali społecznościowych. Oczekuje się, że projekt przyczyni się do odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania społeczno-emocjonalnego osób przejawiających specyficzne uzależnienie od Internetu związane z portalami społecznymi w kontekście empatii i aprobaty społecznej. Będzie również stanowił istotny wkład w poznanie obszarów deficytowych, które mogą wymagać podjęcia działań korekcyjnych. 

 • Wczesne nieadaptacyjne schematy, tryby schematów oraz wymiary osobowości nieprawidłowej jako predyktory trajektorii rozwoju problematycznego korzystania z gier komputerowych oraz portali społecznościowych – badania podłużne
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Termin realizacji: 2021 -2022
  Cel badania: Celem projektu jest pogłębienie stanu wiedzy w zakresie czynników związanych z problematycznym korzystaniem z gier komputerowych oraz portali społecznościowych, w szczególności znaczenia wczesnych nieadaptacyjnych schematów, trybów tych schematów oraz wymiarów osobowości nieprawidłowej jako predyktorów zmiany tych problematycznych zachowań w czasie. 

 • Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących liderów środowisk młodzieżowych (na przykładzie Środowiska Młodzieżowych Rad przy JST) oraz świadomości ich wzorotwórczego wpływu na zachowania rówieśników, w kontekście uzależnień behawioralnych
  Realizator: FALOCHRON. Ekspertyzy socjo-psycho-edukacyjne. Terapia i konsultacje. Jacek Kurzępa
  Termin realizacji: 2021 -2022
  Cel badania: Przedłożony projekt jest skoncentrowany na analizie przyczynowo-skutkowej tego co dzieje się w zakresie zachowań i postaw i występowania uzależnień behawioralnych  u młodzieżowych liderów skupionych w szczególnych strukturach jakimi są środowiska radnych młodzieżowych przy różnych jednostkach samorządów.

 • Brzdąc w sieci 2.0- używanie urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 4-6 lat a wybrane funkcje poznawcze
  Realizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  Termin realizacji: 2022
  Cel badania: Celem projektu jest weryfikacja związku pomiędzy korzystaniem z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 4-6 lat a wybranymi wskaźnikami ich funkcjonowania poznawczego (umiejętnością hamowani i niewerbalną pamięcią). 

 • Przegląd i analiza narzędzi badawczych służących do pomiaru stopnia zagrożenia uzależnieniem od czynności
  Realizator: Fundacja Badań Społecznych
  Termin realizacji: 2022 
  Cel badania: Celem projektu jest usystematyzowanie wiedzy na temat narzędzi do oceny nasilenia wskaźników nadużywania czynności, które powstały lub zostały zaadaptowane do polskich warunków kulturowych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz ocena tych narzędzi pod względem psychometrycznych właściwości pomiaru i użyteczności w praktyce profilaktycznej i terapeutycznej. 

 • Prawo wobec hazardu – przegląd literatury i regulacji prawnych w wybranych krajach świata
  Realizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii
  Termin realizacji: 2022
  Cel badania: Celem badania będzie identyfikacja skutecznych rozwiązań prawnych regulujących dostępność do gier hazardowych prowadzonych tradycyjnie i online oraz dobrych praktyk w obszarze odpowiedzialnej gry. Do badania wybrano kraje, które mają doświadczenie z wprowadzaniem skutecznych regulacji prawnych w obszarze ograniczania dostępności do gier hazardowych oraz takie, które wprowadziły niewystarczające rozwiązania. Dzięki temu będzie można zidentyfikować przykłady dobrych i złych praktyk w obszarze implementacji przepisów hazardowych. 

 • Kontrolowane granie w gry hazardowe – ocena wiedzy i postaw profesjonalistów i pacjentów. Rekomendacje dla poszerzenia oferty terapeutycznej
  Realizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii
  Termin realizacji: 2022 -2023
  Cel badania: Celem badania jest diagnoza wiedzy profesjonalistów i pacjentów na temat programów ograniczania grania w gry hazardowe, a także gotowość do wdrożenia takich programów wśród profesjonalistów, a wśród pacjentów do skorzystania z nich.  

 • Wpływ praktyki uważności na związek między czasem spędzanym przed ekranem a satysfakcją codzienna. Moderująca rola problematycznego korzystania z telefonów i wysokiej wrażliwości.
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Termin realizacji: 2022 -2023
  Cel badania: Głównym celem jest poszerzenie stanu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych w tym w szczególności pokazanie wpływu treningu uważności na związek miedzy czasem spędzonym przed ekranem i codzienną satysfakcją oraz moderującej roli problematycznego korzystania z telefonów, wysokiej wrażliwości i uważności. 

 • Poziom odczuwanego stresu i zaangażowanie graczy w grę jako mediatory relacji między samokontrolą, motywacją do grania a trajektorią rozwoju problematycznego korzystania z gier komputerowych- badania pilotażowe.
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Termin realizacji: 2022 -2023
  Cel badania: Głównym celem jest poszerzenie stanu wiedzy w zakresie czynników związanych z problematycznym korzystaniem z gier komputerowych a w szczególności znaczenia odczuwanego stresu i wielowymiarowego zaangażowania graczy w grę jako mediatorów relacji miedzy samokontrolą, motywacją do grania a problematycznym korzystaniem z gier komputerowych. Badanie ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy w zakresie rozwoju uzależnienia od gier komputerowych a także zrozumienie mechanizmów rozwoju tego zachowania problematycznego, co przełożyć się może na tworzenie efektywnych programów profilaktycznych, korekcyjnych i psychoterapeutycznych dla osób problemowo korzystających z mediów, a  w szczególności gier komputerowych.

 • Nadużywanie mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież-badanie rozpowszechnienia problemu, jego determinantów i nowej interwencji profilaktycznej redukującej skalę problemu
  Realizator: Fundacja Badań Społecznych
  Termin realizacji: 2022 -2023
  Cel badania: Celem głównym projektu jest usprawnienie procesów wczesnej profilaktyki nadużywania e-mediów przez dzieci i młodzież oraz przyczynienie się do skutecznego zmniejszenia skali zjawiska poprzez zaprojektowanie i walidację nowej interwencji profilaktycznej opartej na oddziaływaniach behawioralno-poznawczych, redukującej ryzyko nadużywania e-mediów wśród uczniów szkół podstawowych.

 • Problematyczne korzystanie ze smartfona jako mediator pomiędzy phubbingiem rodziców a poczuciem samotności i funkcjonowaniem emocjonalnych, Badania dzienniczkowe adolescentów. 
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Termin realizacji: 2022 -2023
  Cel badania: Celem naukowym projektu jest poszerzenie obecnego stanu wiedzy w zakresie psychologicznych czynników związanych z problematycznym korzystaniem ze smartfonów. Badania rozszerzą wiedzę na temat możliwych determinantów tego uzależnienia, uwzględniając przede wszystkim kontekst społeczny młodej osoby, czyli sposób korzystania z telefonu przez rodziców oraz jego wpływ a funkcjonowanie psychiczne adolescentów. 

 • E-VAL- Ewaluacja oddziaływań terapeutycznych problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych.
  Realizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
  Termin realizacji: 2022 -2023
  Cel badania: Przedmiotem projektu są badania ewaluacyjne pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz do ich rodzin, w tym ocena efektywności różnych programów oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin oraz ocena sposobu organizacji opieki nad adresatami w ramach różnych modeli oddziaływań terapeutycznych.
 
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii