Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Hazard / Programy Ministra Zdrowia
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
PROGRAMY MINISTRA ZDROWIA
Zgodnie z art. 88 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych wydatki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych mogą być przeznaczone wyłącznie na prowadzenie działań związanych z problematyką dotyczącą uzależnienia od hazardu oraz innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

W celu realizacji zapisów Ustawy o grach hazardowych określone zostały następujące programy Ministra Zdrowia, w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z hazardu oraz innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych:

 • Program I: Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych a także rozwiązywania problemów
  z tym związanych.

Celem programu jest realizacja projektów badawczych zmierzających do pogłębienia stanu wiedzy na temat problematyki uzależnień behawioralnych. Przeprowadzenie badań naukowych umożliwi między innymi monitorowanie rozpowszechnienia zjawiska hazardu i innych uzależnień behawioralnych w populacji ogólnej i w wybranych grupach wiekowych, a także ocenę działań profilaktycznych oraz oferty pomocy.

 • Program II: Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu
  lub innych uzależnień behawioralnych.

Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną i terapeutyczną. Oferta szkoleniowa powinna być adresowana do różnych grup docelowych i realizowana za pośrednictwem zróżnicowanych form przekazu. Odbiorcami działań prowadzonych w ramach niniejszego programu powinni być m.in. realizatorzy programów profilaktycznych, terapeuci uzależnień, lekarze oraz studenci kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W odniesieniu do profilaktyki hazardu ważna jest współpraca z operatorami gier losowych działającymi na terenie kraju i włączenie ich w szkolenia umożliwiające nabycie umiejętności kreowania postaw odpowiedzialnego grania oraz rozpoznawanie symptomów grania problemowego lub patologicznego.

 • Program III: Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od hazardu
  lub innych uzależnień behawioralnych.

Celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym poprzez realizację działań służących podniesieniu poziomu wiedzy społeczeństwa i zwiększeniu świadomości ryzyka związanego z możliwością uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników chroniących i ograniczanie czynników ryzyka. Cel programu realizowany będzie poprzez wspieranie inicjatyw w zakresie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, w szczególności mających charakter nowatorski, w odniesieniu do uzależnień behawioralnych. Adresatami działań prowadzonych w ramach niniejszego programu są w szczególności: dzieci i młodzież w wieku szkolnym, osoby zagrożone uzależnieniami behawioralnymi oraz członkowie ich rodzin.

 • Program IV: Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.

Celem zadań realizowanych w ramach niniejszego programu jest uwrażliwienie społeczeństwa na zagrożenia związane z grami hazardowymi, zapewnienie dostępu do rzetelnych informacji na temat ryzyka jakie niesie ze sobą hazard i inne uzależnienia behawioralne oraz upowszechnienie wiedzy w tym zakresie, w szczególności na temat oferty pomocy.

 • Program V: Wspieranie działań służących rozwiązywaniu problemów wynikających
  z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.

Celem programu jest ograniczenie szkód indywidualnych i społecznych wynikających z uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów, oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom.


Nabór wniosków na realizację zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realziacji zadań ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2029).

Ogłoszenia w sprawie naboru wniosków oraz ich rozstrzygnięcia publikowane są każdorazowo na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii