Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / zarzadzenie nr 76
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zarządzenie nr 76/2022
Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 11). zarządza się, co następuje:

 §1

Działając z upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2022 r. Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza konkurs wniosków, z terminem składania wniosków do 09.12.2022 r., na realizację w latach 2023-2024 poniższego zadania z zakresu zdrowia publicznego na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, z późn. zm.) w zw. z art. 2 w zw. z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, z późn. zm.), finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia:

 

OBSZAR NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2021-2025 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 

 

Zadanie 2.1.7. NPZ: Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie w zł

2023

2024

 1.  

Wydawanie czasopisma poświęconego leczeniu uzależnienia od substancji psychoaktywnych i zaburzeń członków rodzin, adresowanego do pracowników placówek leczenia uzależnień (lekarzy, terapeutów, psychologów, psychoterapeutów)

265 000

285 000

 

 §2

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi:

 • w 2023 roku - 265.000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy);
 • w 2024 roku - 285.000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy).

 §3

 

Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, zawierające szczegółowe warunki konkursu, zostanie ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zwanego dalej „Centrum” oraz na stronie Centrum w zakładce Aktualności, z tym że do czasu utworzenia BIP Centrum i strony internetowej Centrum, informacja będzie zamieszczona na dotychczasowej stronie BIP Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii https://bip.kbpn.pl/ oraz w siedzibie Krajowego Centrum w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

 §4

Do oceny przedłożonych wniosków powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 

 • Krzysztof Pacholik – przewodniczący komisji;
 • Aneta Koczaska-Siedlecka – wiceprzewodniczący komisji;
 • Renata Pieczko – członek komisji;
 • Małgorzata Krzewska – członek komisji;
 • Małgorzata Kowalska-Kalmus – członek komisji.

 §5

Zadaniem Komisji Konkursowych jest ocena i wybór wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 §6

Komisja Konkursowa prowadzi postępowanie konkursowe w oparciu o Regulamin postępowania Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum oraz na stronie internetowej obsługującej Centrum w zakładce Aktualności, z tym że do czasu utworzenia BIP Centrum i strony internetowej Centrum, informacja będzie zamieszczona na dotychczasowej stronie BIP Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii https://bip.kbpn.pl/ oraz w siedzibie Centrum w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

 §7

Komisja Konkursowa sporządza protokół z postępowania konkursowego oraz zestawienie wniosków proponowanych do realizacji, które następnie przedstawia, w zależności od obowiązujących upoważnień Ministra Zdrowia, Zastępcy Dyrektora lub Dyrektorowi Centrum, celem jego zatwierdzenia. Odpowiednio, Zastępca Dyrektora lub Dyrektor Krajowego Centrum po zatwierdzeniu listy wniosków przedkłada ją Ministrowi Zdrowia celem ostatecznej akceptacji.

 

 §8

Załączniki do niniejszego Zarządzenia stanowią:

 • załącznik nr 1 – Ogłoszenie o konkursie na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
 • załącznik nr 2 – Regulamin postępowania Komisji Konkursowej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom;
 • załącznik nr 3 – Karta Oceny Wniosku;
 • załącznik nr 4 – Wzór Wniosku wraz załącznikami 1-4 do wniosku.

 §9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PLIKI DO POBRANIA:
1. Zarządzenie nr 76
2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 76 – Ogłoszenie
3. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 76 – Regulamin postępowania Komisji Konkursowej
4. Załącznik nr 1 do Regulaminu - Oświadczenie członków Komisji Konkursowej
5. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 76 - Karta oceny wniosku
6. Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 76 - Wzór wniosku
7. Załącznik nr 1 do wniosku Informacja na temat projektu FRPH
8. Załącznik nr 2 do wniosku Oświadczenia Wnioskodawcy
9. Załącznik nr 3 do wniosku Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
10. Załącznik nr 4 do wniosku Oświadczenie o dostępności

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii