Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:
Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Prowadzenie działań na rzecz wdrażania systemu szkoleń w dziedzinie uzależnienia obejmujących m.in:

• organizację konkursów na otrzymanie dofinansowania do rekomendowanych szkoleń,
• organizacja egzaminów końcowych w części pisemnej i ustnej dla absolwentów programów szkoleniowych,
• prowadzenie dokumentacji z całości prac związanych z systemem szkoleń i egzaminem końcowym,
• bieżąca współpraca z podmiotami szkolącymi, ośrodkami stażowymi, rekomendowanymi superwizorami,
• bieżąca wymiana korespondencji z osobami i instytucjami zainteresowanymi systemem szkoleń,
• prowadzenie monitoringów i analiz dotyczących systemu szkoleń,
• koordynowanie prac zespołów roboczych powoływanych przez Dyrektora Centrum,
• nadzór nad umowami na dofinansowania do rekomendowanych szkoleń,

  • realizacja innych zadań działu lecznictwa i certyfikacji.


Wymagania:

• wykształcenie: wyższe, co najmniej licencjat,
• doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata,
• umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
• komunikatywność,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point),
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność (nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wymagania dodatkowe:

• wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat z zakresu: zdrowie publiczne, praca socjalna, socjologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, filozofia, nauki o rodzinie, resocjalizacja lub administracja.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV i list motywacyjny,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Załącznik nr 1),
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (Załącznik nr 2),
• oświadczenia kandydata o niekaralności (nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe) (Załącznik nr 2),
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
• kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 20 października 2022r. do godz. 15.00 pod adresem:  Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54 lub mailowo na adres: kcpu@kcpu.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu).

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do Krajowego Centrum) nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KCPU, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), nie wynosił 6%.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie KCPU, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.kbpnbip.pl

 

Dopuszcza się, że rekrutacja będzie odbywała się on-line (zoom) w formie rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzonej przez zespół ds. naboru.


Naszym Pracownikom oferujemy:

• możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania,
• możliwość doskonalenia zawodowego,
• elastyczny czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.30 a 9.00,
• dopłaty do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą,
• możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,
• pracę w przyjaznym zespole.

 

Wynagrodzenie zasadnicze  brutto ok. 4 250 – 4 500 zł (bez dodatku stażowego)

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: rozmowa kwalifikacyjna.

pliki do pobrania:
-ogłoszenie na specjalistę ds szkoleń
-oświadczenia
-klauzula informacyjna- rekrutacja

 

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii