Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Młodszego Specjalisty Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:
Młodszego Specjalisty Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w realizację zadań Działu Prawnego KCPU, które obejmują:

1) sporządzanie projektów umów i porozumień;

2) przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń, dotyczących alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych i problemów z nimi związanych;

3) opiniowanie i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień z zakresu stosowania prawa w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych m.in. w zakresie stosowania prawa w obszarze zdrowia publicznego; wydawania i cofania zezwoleń, procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, finansowania zadań wpisanych w gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych, a także innych regulacji dotyczących lokalnych ograniczeń w dostępie do alkoholu, reklamy napojów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym;

4) podejmowanie interwencji w związku naruszeniem zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży napojów alkoholowych w Internecie;

5) reprezentowanie KCPU z upoważnienia Dyrekcji przed organami ścigania w związku z naruszeniami przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

6) przygotowywanie Zarządzeń Dyrektora KCPU i innych wewnętrznych dokumentów (regulaminów, zestawień, wytycznych, wzorów umów) związanych z funkcjonowaniem instytucji;

7) przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

8) opiniowanie i częściowe opracowywanie dokumentacji związanej z udzielaniem dotacji zgodnie z zapisami ustawy o zdrowiu publicznym;

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora w zakresie obsługi prawnej oraz zadań ustawowych KCPU.

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • biegła umiejętność posługiwania się programami Microsoft Word i Excel.

 

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Oferujemy:

 • ciekawą i różnorodną pracę pozwalającą na zdobycie doświadczenia zawodowego, w tym także osobom rozpoczynającym wykonywanie zawodu;
 • możliwość rozwoju zawodowego (możliwość sfinansowania przez pracodawcę aplikacji, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych), uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, w tym międzynarodowych;
 • dopłaty do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą;
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego;
 • pracę w przyjaznym zespole;
 • wsparcie doświadczonych prawników.

 

Termin składania ofert upływa dnia 14 października 2022 roku.

 

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie KCPU z dopiskiem na kopercie "Konkurs DP – młodszy specjalista" na adres:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

lub przesłać mailowo na adres: marta.oleszczuk@kcpu.gov.pl

 

Inne informacje:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie KCPU, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej https://bip.kbpn.pl/ 

 

Rekrutacja będzie odbywała się on-line (zoom) w formie rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzonej przez zespół ds. naboru.

 

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KCPU, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), nie wynosił 6%.

 

 plik do pobrania

 

 

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii