Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje kandydatów na stanowisko: 1. Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnień – wymiar etatu - 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach pracy: 

 1. Prowadzenie działań na rzecz wdrażania systemu szkoleń w dziedzinie uzależnienia obejmujących m.in:
 • organizację konkursów na otrzymanie dofinansowania do rekomendowanych szkoleń,
 • organizacja egzaminów końcowych w części pisemnej i ustnej dla absolwentów programów szkoleniowych w dziedzinie uzależnień,
 • prowadzenie dokumentacji z całości prac związanych z systemem szkoleń i egzaminem końcowym,
 • bieżąca współpraca z podmiotami szkolącymi, ośrodkami stażowymi, rekomendowanymi superwizorami,
 • bieżąca wymiana korespondencji z osobami i instytucjami zainteresowanymi systemem szkoleń,
 • prowadzenie monitoringów i analiz dotyczących systemu szkoleń,
 • koordynowanie prac zespołów roboczych ds. szkoleń powoływanych przez Dyrektora Centrum,
 • nadzór nad umowami na dofinansowania do rekomendowanych szkoleń.

                                                                                                                                                    Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excell, Power Point),
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność (nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe  z zakresu: zdrowie publiczne, praca socjalna, socjologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna,  nauki o rodzinie lub resocjalizacja,

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Załącznik nr 1), 
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o niekaralności (nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 05 sierpnia 2022r. do godz. 15.00 pod adresem: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,  02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54  lub mailowo na adres: kcpu@kcpu.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu) z dopiskiem: „specjalista” lub ” młodszy specjalista”

Inne informacje:


W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do Krajowego Centrum) nie będą rozpatrywane.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie   3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

"Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KCPU, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), nie wynosił 6%."

 

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez realizację ciekawych zadań,
 • możliwość doskonalenia zawodowego,
 • elastyczny czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.30 a 9.00,
 • dopłaty do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,
 • pracę w przyjaznym zespole.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: rozmowa kwalifikacyjna.


pliki do pobrania:
-ogłoszenie na specjalistę ds szkoleń
-oswiadczenia
-klauzula informacyjna- rekrutacja

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii