Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2022 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do 7 czerwca 2022 roku.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2022 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do 7 czerwca 2022 roku.
Lista wyłonionych realizatorów na realizację w 2022 roku zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej uzyskania z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom środków na realizację zadań:


Obszar Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2
Profilaktyka Uzależnień


Zadanie NPZ 2.1 Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom


2.1.3 A/M Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień

  1. Organizacja konferencji dotyczącej prowadzenia zintegrowanych działań z zakresu uzależnień, na szczeblu centralnym i lokalnym


- dofinansowanie w kwocie 158.600 zł otrzymała Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, ul. Piękna 64. 00-672 Warszawa


2.1.5 M Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin

  1. Szkolenia z obszaru socjoterapii dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i placówek wsparcia dziennego


- dofinansowanie w kwocie 143 040 zł otrzymała ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6. 01-254 Warszawa


UWAGA: Brak wniosku na liście jest równoznaczny z nieprzyjęciem go do realizacji.


Wyłonieni Wnioskodawcy zostaną zawiadomieni w formie elektronicznej o merytorycznym i finansowym zakresie przyjętego do realizacji zadania i złożenia, zgodnie z przyjętym zakresem, preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny https://app.kcpu.gov.pl/w terminie do dnia 26 lipca 2022 roku.


Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Centrum dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.


Dodatkowe informacje:


  1. Dostęp do serwisu możliwy jest po zalogowaniu się. Wnioskodawców, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, które wcześniej nie posiadały dostępu do serwisu otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej dane niezbędne do zalogowania.

  2. Wraz z preliminarzem i harmonogramem należy obowiązkowo przekazać numer wydzielonego rachunku bankowego służącego do dokonywania wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją zadania zleconego i dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych. Numer tego rachunku jest niezbędnym elementem umowy.


W przypadku pytań prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: profilaktyka@kcpu.gov.pl, beata.krakowska@kcpu.gov.pl


W przypadku pytań/problemów technicznych związanych z systemem Trimtab prosimy o kontakt z Panem Pawłem Łupiną, e-mail: pawel.lupina@kcpu.gov.pl

 

 Rozstrzygnięcie Dyrektora KCPU
 Lista wniosków zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii