Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Specjalista do Spraw Finansowo-Księgowych Działu Nadzoru Zadań Zleconych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

Specjalisty do Spraw Finansowo-Księgowych
Działu Nadzoru Zadań Zleconych
Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
(zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu)


 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w realizację zadań Działu Nadzoru Zadań Zleconych KCPU, które obejmują:

1) Udział w pracach komisji konkursowych; weryfikacja i ocena ofert pod kątem finansowym;

2) Sporządzanie umów, aneksów i innych dokumentów dotyczących realizacji nadzorowanych zadań,

3) Zatwierdzanie sprawozdań finansowych na podstawie składanych rozliczeń z realizacji zadań zleconych,

4) Sporządzanie zestawień z realizacji wydatków i dochodów w terminach zgodnie z wymogami sprawozdawczości budżetowej,

5) Współpraca z działami merytorycznymi w zakresie bieżącej obsługi zadań zleconych, oraz

z przedstawicielami podmiotów dofinansowywanych w zakresie rachunkowo – finansowym oraz formalno – prawnym realizowanych zadań,

6) Sporządzanie wniosków do Ministerstwa Zdrowia o uruchomienie środków na realizację zadań zleconych z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia,

7) Prowadzenie bieżącej, wyrywkowej i całościowej kontroli finansowej zadań zleconych na podstawie zawartych umów.

 

 

 

Wymagania konieczne:

 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • wykształcenie średnie i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi finansowo-księgowej lub wykształcenie wyższe z zakresu finansów, rachunkowości lub ekonomii, oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi finansowo-księgowej,
 • biegła umiejętność posługiwania się programami Microsoft Word i Excel.

 

Wymagania preferowane:

 • znajomość zasad rachunkowości,
 • znajomość zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznych,
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane przez kandydata CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach,
 • dopłaty do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego.

 

Ponadto nasza firma jest otwarta na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

 

Warunki pracy:

 

 • stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefon,
 • inne narzędzia pracy: urządzenia biurowe,
 • praca w siedzibie KCPU przy ul. Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa. Do budynku prowadzą 3 wejścia; wejście główne u zbiegu ulic Sękocińskiej i Szczęśliwickiej oznaczone literą A, oraz dwa wejścia od ulicy Sękocińskiej oznaczone literami B i C. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Aby dostać się do KCPU należy wejść schodami na drugie piętro. Przy schodach do wejść B i C znajduje się podjazd dla wózków. Na parterze, na wprost wejścia B znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby na wózkach zapraszamy do wejścia C, które prowadzi do windy. Winda nie jest ogólnodostępna. Aby z niej skorzystać należy zadzwonić pod numer 22/2506325 i poprosić aby pracownik KCPU zjechał po osobę poruszającą się na wózku.

 

Termin składania ofert upływa dnia 22 kwietnia 2022 roku.

 

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie KCPU z dopiskiem na kopercie "Konkurs DNZZ" na adres:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

lub przesłać mailowo zeskanowane na adres: marta.plonska@kcpu.gov.pl

 

Inne informacje:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie KCPU, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.kbpnbip.pl

 

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), nie wynosił 6%.

 

Uwaga: złożenie CV, bez pozostałych dokumentów, nie jest wystarczające do spełnienia wymogów formalnych!!!

pliki do pobrania:
klauzula informacyjna- rekturacja
wzor_oswiadczenia i zgody RODO - rekrutacja
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

                                      Warszawa, dn. 27.04.2022r                                              

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na Specjalistę do Spraw Finansowo-Księgowych Działu Nadzoru Zadań Zleconych

Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

 

 

 1. Ewa Kwiatkowska, Otwock. 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii