Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zarządzenie nr 14/2022
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zarządzenie nr 14/2022
Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu pod tytułem „Procedury współpracy pomiędzy podmiotami szkolącymi a Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w związku z konkursem na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień”.

Działając na podstawie:

- art. 13 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021, poz. 2469) w związku z art. 8q ust. 1. ustawy z dnia 11 września 2005 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1956 ze zm.),

- zarządzenia nr 2/2022 Dyrektora Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie procedur i zasad finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie uzależnień (Dz.U. 2019 poz. 766),

zarządza się co następuje:

 

 • 1

Mając na uwadze konieczność uaktualnienia zasad współpracy pomiędzy podmiotami szkolącymi, a Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w związku z rozliczaniem dofinansowań przyznanych w wyniku konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień, wprowadzam dokument pod tytułem „Procedury współpracy pomiędzy podmiotami szkolącymi a Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w związku z konkursem na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień”. Dokument ten stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

 • 2

Traci moc Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zasad przyznawania statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.

 

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Data:  14 marca 2022 r.

 

 

 ………………………………….

Dyrektor Krajowego Centrum

Przeciwdziałania Uzależnieniom

Piotr Jabłoński

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 -  Procedury współpracy pomiędzy podmiotami szkolącymi a Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w związku z konkursem na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień

 

 

 

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu pod tytułem „Procedury współpracy pomiędzy podmiotami szkolącymi, a Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w związku z konkursem na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień”

 

Procedury współpracy pomiędzy podmiotami szkolącymi a Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w związku z konkursem na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień

 

 1. Niniejsze procedury dotyczą finansowań przyznanych uczestnikom szkoleń w dziedzinie uzależnień prowadzonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 766).
 2. Raz w roku Dyrektor Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zwanego dalej Centrum) ogłasza konkurs na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania/dofinansowania kosztów superwizji (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się ogłoszenie konkursu dwa razy w roku).
 3. Korzystanie z przyznanej uczestnikom szkolenia kwoty finansowania powinno rozpocząć się w roku, w którym konkurs został rozstrzygnięty i może być kontynuowane w roku kolejnym.
 4. Podmioty szkolące zbierają wnioski konkursowe od uczestników szkoleń i w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym przekazują je do Centrum.
 5. Po rozstrzygnięciu konkursu, gdy znana jest lista osób, które otrzymały finansowanie, podmiot szkolący zbiera informacje na temat liczby godzin superwizji, które zostaną zrealizowane w roku, w którym rozstrzygnięty został konkurs.
 6. Na podstawie zebranych informacji podmiot szkolący wypełnia ofertę realizacji zadania zleconego, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. W ofercie należy uwzględnić wszystkie osoby, które otrzymały finansowanie wraz z liczbą godzin, jaką planują zrealizować w roku kalendarzowym, w którym rozstrzygnięty został konkurs oraz z nazwiskiem superwizora, u którego będzie realizowana superwizja i kalkulacją kosztów.
 7. Data zawarcia umowy nie może być wcześniejsza niż data wpływu oferty do Centrum.
 8. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego dokumentu „Oferta realizacji zadania zleconego” Centrum przygotowuje umowę, którą wysyła do podmiotu szkolącego w dwóch egzemplarzach. Podmiot szkolący odsyła jeden podpisany egzemplarz umowy do Centrum.
 9. Po realizacji określonej liczby godzin superwizji podmiot szkolący wystawia fakturę/rachunek dla Centrum. Częstotliwość wystawiania faktur/rachunków zależy od potrzeb podmiotu szkolącego. Do faktury dołączone powinno być sprawozdanie merytoryczne, którego wzór określa Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu. Sprawozdanie powinno uwzględniać osoby, dla których koszt superwizji ujęty jest na fakturze. Do faktury dołączone powinny być dokumenty źródłowe czyli kopie faktur/rachunków wystawionych przez superwizora za superwizje uwzględnione na fakturze wystawionej dla Centrum
 10. Po upływie czasu trwania umowy podmiot jest zobowiązany przedstawić sprawozdanie z całości wykonanego zadania.
 11. Jeśli uczestnik nie będzie mógł zrealizować zaplanowanej na dany rok i ujętej w umowie liczby godzin superwizji podmiot szkolący powinien wystąpić do Centrum o aneks do umowy. Wniosek o aneks powinien być złożony na wzorze, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu.
 12. Na początku roku następującego po roku konkursowym podmiot szkolący ponownie zbiera dane na temat liczby godzin superwizji (i/lub staży) pozostałych do zrealizowania i ponownie składa do Centrum ofertę realizacji zadania zleconego zgodną ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu. Na tej podstawie zawierana jest umowa na kontynuację dofinansowań. Dalsza realizacja umowy odbywa się zgodnie z punktami 8-12 niniejszego dokumentu.

 

Zatwierdził:

Dyrektor

Krajowego Centrum

Przeciwdziałania Uzależnieniom

Piotr Jabłoński

 

………………………………….

 

Załączniki:

Załącznik 1. Wzór oferty realizacji zadania zleconego

Załącznik 2. Wzór sprawozdania merytorycznego

Załącznik 3. Wzór wniosku o aneks

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik 1 do dokumentu Procedury współpracy pomiędzy podmiotami szkolącymi a Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w związku z konkursem na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień: Wzór oferty realizacji zadania zleconego

 

 

 

 

………………….………………………………………

PIECZĘĆ OFERENTA:

………………….………………………………

MIEJSCOWOŚĆ, DATA:

 

                                                                                               

OFERTA REALIZACJI ZADANIA ZLECONEGO

 

Zorganizowanie przeprowadzenia superwizji klinicznych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnienia osobom wyłonionym w toku postępowania konkursowego ogłoszonego przez Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w dniu …..……………….… i zatwierdzonego przez Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom decyzją z dnia ………………..…………..

finansowanego w formie zakupu usług

przez  Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

w roku …………………w kwocie ................................................

 

Pełna nazwa oferenta:

 

Siedziba:

Adres do korespondencji:

Nr telefonu, adres e-mail:

 

Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu:

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie gospodarki finansowej z upoważnieniem do zawierania umów cywilno – prawnych:

 

 

 

Nr konta bankowego:

Nr REGON:

Nr NIP:

Nr KRS :

 

 


Szczegółowa kalkulacja kosztów realizacji zadania:

 

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO SUPERWIZORA

IMIĘ I NAZWISKO

OSOBY Z DOFINANSOWANIEM

LICZBA GODZIN SUPERWIZJI (zaplanowanych  do realizacji w danym roku rozliczeniowym)

KOSZT SUPERWIZJI (liczba godzin x stawka za godzinę)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Ogółem brutto:

 

 

 

 

 

 

………………………………………………

Pieczęć podmiotu

 

 

 

 

…………………………………………………

Podpis/y osoby/osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu podmiotu

 

 

Wykaz załączników, które należy dołączyć do oferty:

 

 1. Odpis z KRS (ważny do 3 miesięcy od czasu wystawienia) lub z innego rejestru,
 2. Aktualny statut podmiotu,
 3. Zaświadczenie z banku o posiadaniu rachunku (kopia),
 4. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (kopia), o ile nie wynika z odpisu z odpowiedniego rejestru,
 5. Decyzja o nadaniu numeru NIP (kopia), o ile nie wynika z odpisu z odpowiedniego rejestru.

 

Wnioski prosimy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.        


Załącznik 2 do dokumentu Procedury współpracy pomiędzy podmiotami szkolącymi a Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w związku z konkursem na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień: Wzór sprawozdania merytorycznego

Sprawozdanie merytoryczne za okres od ................. do ....................

z realizacji zadania:

Zorganizowanie przeprowadzenia superwizji klinicznych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnienia osobom wyłonionym w toku postępowania konkursowego ogłoszonego przez Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w dniu …..……………….… i zatwierdzonego przez Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom decyzją z dnia ………………..…………..

Nazwa podmiotu szkolącego: …………………………………………….

Nr edycji szkolenia: …………………………………………………………

Dotyczy umowy nr:  ........................... z dnia .........................

W okresie sprawozdawczym od …………………… do ……………………….. zrealizowane zostały następujące superwizje w ramach dofinansowania:

Lp.

NAZWISKO SUPERWIZORA

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY Z DOFINANSOWANIEM

LICZBA GODZIN SUPERWIZJI (zrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym)

POZOSTAŁA LICZBA GODZIN SUPERWIZJI DO ZREALIZOWANIA W RAMACH UMOWY

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………

Pieczęć podmiotu

 

 

 

…………………………………………………

Podpis/y osoby/osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu podmiotu

           

 


Załącznik 3 do dokumentu Procedury współpracy pomiędzy podmiotami szkolącymi a Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w związku z konkursem na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień: Wzór wniosku o aneks

 

 

 

………………….………………………………………

PIECZĘĆ OFERENTA:

………………….………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ, DATA:

 

WNIOSEK O ANEKS

 

Nazwa podmiotu szkolącego:

 

Dotyczy umowy nr:  ........................... z dnia .........................

Zakres wnioskowanych zmian (proszę wpisać tylko te osoby, których zmiany dotyczą):

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO SUPERWIZORA

IMIĘ I NAZWISKO

OSOBY Z DOFINANSOWANIEM

LICZBA GODZIN SUPERWIZJI NA UMOWIE

LICZBA GODZIN SUPERWIZJI PO ZMIANIE

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………

Pieczęć podmiotu

 

 

 

 

 

…………………………………………………

Podpis/y osoby/osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu podmiotu

 pliki do pobrania:

Zarządzenie 14.2022
Załącznik 1 Wzór oferta realizacji zadania zleconego 2022
Załącznik 2 Wzór sprawozdania merytorycznego 2022
Załącznik 3 Wzór wniosek o aneks 2022

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii