Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / WYNIKI KONKURSÓW OGŁOSZONYCH W DNIU 10 LISTOPADA 2021 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO OKREŚLONYCH W NARODOWYM PROGRAMIE ZDROWIA NA LATA 2021-2025 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
WYNIKI KONKURSÓW OGŁOSZONYCH W DNIU 10 LISTOPADA 2021 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO OKREŚLONYCH W NARODOWYM PROGRAMIE ZDROWIA NA LATA 2021-2025 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMIW związku z zakończonym etapem rozpatrywania wniosków złożonych na ogłoszony w dniu 10 listopada 2021 r. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obecnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) konkurs na  realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz akceptacją Ministra Zdrowia, poniżej przedstawiam:

  1. listę Wnioskodawców wybranych do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
  2. listę Wnioskodawców niewybranych do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Lista Wnioskodawców wybranych do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

 

Nr zadania konkursowego

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Kwota

1/2.1.1/M/2022/DLO

Edukacja lekarzy i pielęgniarek oraz studentów uczelni medycznych w zakresie rozpoznawania problemów alkoholowych pacjentów w tym korzystania  z procedury wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji

 

 

.

1

 

Studio Profilaktyki Społecznej Adam Rynkiewicz,

Al. 29 listopada 39a

31-425 Kraków

 

348 144,00 zł

2/2.1.1/M/2022/DRM

Opracowanie strony internetowej dla młodzieży na temat profilaktyki zachowań ryzykownych wraz z materiałami edukacyjnymi promującymi stronę

 

 

 

1.

 

Fundacja Poza Schematami

ul. Władysława Smoleńskiego 1c/1

01-698 Warszawa

 

299 998,50 zł

4/2.1.1/H/2022/DRM

Prowadzenie edukacyjnej strony internetowej dla rodziców i wychowawców na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież.

 

 

 

1.

 

Fundacja Poza Schematami

ul. Władysława Smoleńskiego 1c/1

01-698 Warszawa

 

30 000,00 zł.

5/2.1.1/H/2022/DRM

 

 

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla Lokalnych Liderów Trzeźwości w środowisku Kościoła Katolickiego i/lub innych związków wyznaniowych.

 

 

 

 

1.

 

Stowarzyszenie Diakonia

Ruchu Światło Życie
ul. Blachnickiego 2
34-450 Krościenko

 

200 000,00 zł

6/2.1.1/H/2022/DRM

 

Upowszechnianie Rekomendacji dla klubów sportowych w zakresie profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży.

 

 

 

1.

 

Fundacja Instytut Nowej Kultury,
ul. Cypryjska 60
02-761 Warszawa

129 975,50 zł

7/2.1.1/M/2022/DLO

Edukacja pacjentów placówek leczenia uzależnień oraz osób uzależnionych od alkoholu osadzonych w zakładach karnych, w zakresie oferty rehabilitacyjnej po zakończonym leczeniu z uwzględnieniem m.in programu 12 kroków

 

 

 

1.

 

Studio Profilaktyki Społecznej Adam Rynkiewicz,

Al. 29 listopada 39a

31-425 Kraków

 

389 726,00 zł

8/2.1.1/M/2022/DEA

 

Edukacja publiczna w zakresie wpływu alkoholu na zdrowie - artykuły w prasie

 

 

 

1.

 

Studio Profilaktyki Społecznej Adam Rynkiewicz,

Al. 29 listopada 39a

31-425 Kraków

 

433 900,00 zł

9/2.1.1/M/2022/DPL

Przygotowanie i pilotaż programu profilaktycznego do realizowania w zakładach pracy

 

 

 

1.

 

Fundacja Poza Schematami
ul. Władysława Smoleńskiego 1c/1
01-698 Warszawa

120 245, 50 zł

10/2.1.1/M/2022/DRM

 

Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu upowszechnienie założeń Narodowego Programu Trzeźwości

 

 

 

1.

 

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło Życie
ul. Blachnickiego 2
34-450 Krościenko

 

290 000,00 zł

11/2.1.2/H/2022/DEA

Wspieranie badań naukowych dotyczących problematyki związanej z piciem alkoholu

 

 

 

1.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika

ul. Strzelecka 2

31-503 Kraków

2022 r. –

129 065 zł

 

2023 r. –

81 700 zł

 

2024 r. –

95 275 zł

 

2.

EDBAD Pracownia Doradczo-Badawcza

ul. Żwirki 6

90-450 Łódź

2022 r. –

99 290 zł

 

2023 r. –

119 690 zł

 

2024 r. –

115 390 zł

 

3.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

2022 r. –

84 750 zł

 

2023 r. –

89 000 zł

 

2024 r. –

11 400 zł

13/2.1.3/M/2022/DRM

Organizacja konferencji w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego

 

 

 

1.

 

Fundacja Dobrostan
ul. Aluzyjna 21 G/512
03-149 Warszawa

 

150 000,00 zł

14/2.1.3/M/2022/DRM

Organizacja szkolenia pogłębiającego wiedzę i umiejętności wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i innych miejsc pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

 

 

 

1.

 

Fundacja Dobrostan
ul. Aluzyjna 21 G/512
03-149 Warszawa

 

180 000,00 zł

15/2.1.3/M/2022/DRM

Organizacja konferencji szkoleniowej w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych i profilaktyki picia alkoholu przez młodzież.

 

 

 

1.

 

Fundacja Dobrostan
ul. Aluzyjna 21 G/512
03-149 Warszawa

 

150 000,00 zł

16/2.1.3/M/2022/DPL

 Organizacja szkolenia na temat procedury zobowiązania do leczenia odwykowego adresowanego do członków gminnych  komisji  rozwiązywania problemów  alkoholowych  z  gmin  o  najniższych  dochodach  z  zezwoleń  na sprzedaż alkoholu

 

 

 

1.

 

Studio Profilaktyki Społecznej Adam Rynkiewicz,

Al. 29 listopada 39a

31-425 Kraków

 

168 710 zł

17/2.1.3/H/2022/DPL

Organizacja szkoleń dla kuratorskiej służby sądowej w zakresie sprawowania nadzoru nad osobą uzależnioną od alkoholu, wobec której sąd orzekł zobowiązanie do leczenia odwykowego

 

 

 

1.

 

Studio Profilaktyki Społecznej Adam Rynkiewicz,

Al. 29 listopada 39a

31-425 Kraków

 

239 594 zł

18/2.1.4/M/2022/DRM

Podnoszenie kompetencji realizatorów programów profilaktycznych znajdujących się w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.

 

 

 

1.

 

Stowarzyszenie Spójrz Inaczej,
ul. Radomska 72
27-200 Starachowice

 

238 050,00 zł

 

2.

 

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki
ul. Rynek 60
50-116 Wrocław

 

68 100,00 zł

 

3.

 

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
ul. Mszczonowska 6
01-254 Warszawa

 

109 550,00 zł

19/2.1.4/H/2022/DRM

Realizacja badań ewaluacyjnych programów profilaktycznych opartych na naukowych podstawach.

 

 

 

1.

 

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SOPHIA Jakub Kołodziejczyk
ul. Konstytucji 3 maja 23/4,
27-200 Starachowice

 

2022 r. –

81 744,67 zł

 

2023 r. – 157 355,00 zł

20/2.1.5/H/2022/DRM

Opracowanie treści edukacyjnych na stronę internetową, w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym oraz funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych i innych form pomocy dzieciom z grup ryzyka.

 

 

 

1.

 

Fundacja Dobrostan
ul. Aluzyjna 21 G/512
03-149 Warszawa

 

50 000,00 zł

22/2.1.6/H/2022/DRM

Edukacja klientów systemu pomocy społecznej: osób doznających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc wobec najbliższych w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy

 

 

 

1.

 

Studio Profilaktyki Społecznej Adam Rynkiewicz,

Al. 29 listopada 39a

31-425 Kraków

 

398 200,00 zł

24/2.1.7/H/2022/DLO

 

Wydawanie czasopisma poświęconego leczeniu uzależnienia od alkoholu i zaburzeń członków rodzin, adresowanego do pracowników placówek leczenia uzależnień (lekarzy, terapeutów, psychologów, psychoterapeutów)

 

 

 

1.

 

J. Banaszak,

Pracownia Motywacji i Zmian,

ul. Wspólna 27

61-479 Poznań

 

2022 r. –

220 000,00 zł

 

2023 r. – 220 000,00 zł

25/2.1.7/H/2022/DLO

 

Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym

 

 

 

1.

 

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
ul. Mszczonowska 6
01-254 Warszawa

 

119 776,00 zł

26/2.1.7/H/2022/DLO

 

Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień

 

 

 

1.

 

J. Banaszak,

Pracownia Motywacji i Zmian,

ul. Wspólna 27

61-479 Poznań

 

220 000,00 zł

27/2.1.7/H/2022/DLO

Konferencja szkoleniowa doskonaląca umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA)

 

 

 

1.

 

Instytut Psychologii Zdrowia

ul. Gęślarska 3

02-412Warszawa

 

160 000,00 zł

29/2.1.7/H/2022/DPL

Organizacja konferencji dla przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich

 

 

 

1.

 

Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich,

98-200 Warszawa, ul. Lokajskiego 1/21

150 000,00 zł

30/2.1.7/H/2022/DPL

Organizacja zajęć terapeutyczno – rozwojowych dla osób uzależnionych od alkoholu, po ukończeniu terapii własnej, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym

 

 

 

1.

 

Instytut Psychologii Zdrowia,

ul. Gęślarska 3

02-412 Warszawa

 

130 000,00 zł

31/2.3.1/H/2022/DEA

Szkolenia pielęgniarek i położnych w zakresie profilaktyki FASD

 

 

 

1.

 

Fundacja Zdrowie Dziecka

ul. Strzelecka 2

31-503 Kraków

 

99 930,00 zł

32/2.3.1/H/2022/DRM

Szkolenie dla rodziców adopcyjnych/zastępczych na temat pracy z dzieckiem z FASD.

 

 

 

1.

 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika,
ul. Strzelecka 2
31-503 Kraków

 

49 880,00 zł

 

2.

 

Fundacja Rodzina od A do Z,
ul. Sienkiewicza 27
34-300  Żywiec

 

100 120,00 zł

33/2.3.1/H/2022/DRM

Praca z rodzicami adopcyjnymi dzieci z FASD nad regulacją emocji -  trening psychologiczny

 

 

 

1.

 

Fundacja Rodzina od A do Z,
ul. Sienkiewicza 27
34-300  Żywiec

 

65 000,00 zł

 

 

 

Lista Wnioskodawców nie wybranych do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

(wniosek odrzucony to wniosek, o którym mowa w  § 13, pkt I, ppkt 4 ogłoszenia konkursowego; wniosek oddalony to wniosek, o którym mowa w § 13, pkt I, ppkt 7  ogłoszenia konkursowego oraz wniosek oddalony z uwagi na brak środków finansowych)

 

Nr zadania konkursowego

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Powód

 
 
 

2/2.1.1/M/2022/DRM

Opracowanie strony internetowej dla młodzieży na temat profilaktyki zachowań ryzykownych wraz z materiałami edukacyjnymi promującymi stronę

Fundacja Instytut Nowej Kultury,
ul. Cypryjska 60
02-761 Warszawa

Wniosek oddalony – wniosek został oceniony na 83 punkty na 100 możliwych, jednak wniosek innego podmiotu otrzymał wyższą punktację.

 

6/2.1.1/H/2022/DRM

Upowszechnianie Rekomendacji dla klubów sportowych w zakresie profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży.

Fundacja Instytut Nowej Kultury,
ul. Cypryjska 60
02-761 Warszawa

Wniosek oddalony - wniosek został oceniony na poziomie 89 punktów na 100 możliwych, natomiast wniosek innego podmiotu otrzymał wyższą punktację

 

8/2.1.1/M/2022/DEA

Edukacja publiczna w zakresie wpływu alkoholu na zdrowie - artykuły w prasie

Instytut Nowej Kultury

Ul. Cypryjska 60,
02-761 Warszawa

 

 

Wniosek oddalony -  wniosek został oceniony na poziomie 61 punktów na 100 możliwych, natomiast wniosek innego podmiotu otrzymał wyższą punktację.

 

 

 

11/2.1.2/H/2022/DEA

Wspieranie badań naukowych dotyczących problematyki związanej z piciem alkoholu

1.                 Fundacja Badań Społecznych, Szczecin

ul. Powstańców Śląskich 5 / 50

70-100 Szczecin

 

 

2. Fundacja Zdrowie Dziecka

ul. Strzelecka 2

31-503 Kraków

Wniosek oddalony –  Spośród wniosków nadających się do realizacji ten uzyskał najniższą liczbę punktów i został oddalony ze względu na brak środków finansowych.

 

Wniosek oddalony –  Wniosek uzyskał 0 punktów w kategorii „Doświadczenie wnioskodawcy w zakresie adekwatnym do treści zadania będącego przedmiotem konkursu”.

 

 

 

 

18/2.1.4/M/2022/DRM

Podnoszenie kompetencji realizatorów programów profilaktycznych znajdujących się w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.

1.       MJR Consulting Jerzy Rządzki
Przylep Morelowa 17
66-015 Zielona Góra

 

2.       Szkolenia I Edukacja EKSELIKSI

Norbert Karaszewski
ul. Leśna 7/4 Lubin

 

 

1.       Wniosek odrzucony - Wniosek nie został złożony i wypełniony prawidłowo zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

2.                 Wniosek odrzucony -

Wniosek nie został złożony i wypełniony prawidłowo zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

 

22/2.1.6/H/2022/DRM

Edukacja klientów systemu pomocy społecznej: osób doznających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc wobec najbliższych w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy

Instytut Psychologii Zdrowia

ul. Gęślarska 3

02-412Warszawa

 

Wniosek oddalony -  wnioskodawca nie uwzględnił konieczności przesłania publikacji do min. 60% jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nie uwzględnił wymaganej ewaluacji publikacji przed drukiem. Tym samym otrzymał 0 pkt w kryterium: szczegółowość, kompletność i spójność opisu planowanego sposobu realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego.

 

 

 

23/2.1.7/H/2022/DLO

Prowadzenie platformy e-terapii oraz aplikacji telefonicznej wspierającej ograniczenie spożywania alkoholu

Uniwersytet Jagielloński,

ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

 

Wniosek odrzucony - Wniosek nie został złożony i wypełniony prawidłowo zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

25/2.1.7/H/2022/DLO

Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym

Studio Profilaktyki Społecznej Adam Rynkiewicz,

Al. 29 listopada 39a

31-425 Kraków

 

Wniosek oddalony – wniosek został oceniony na 95 punktów na 100 możliwych, jednak wniosek innego podmiotu otrzymał wyższą punktację.

 

31/2.3.1/H/2022/DEA

Szkolenia pielęgniarek i położnych w zakresie profilaktyki FASD

Instytut Nowej Kultury

ul. Cypryjska 60,
02-761 Warszawa

 

Wniosek oddalony -  wniosek został oceniony na poziomie 82 punktów na 100 możliwych, natomiast wniosek innego podmiotu otrzymał wyższą punktację.

 

34/2.3.1/H/2022/DRM

Organizacja szkoleń dla terapeutów uzależnień z zakresie profilaktyki FASD

Fundacja Instytut Nowej Kultury,
ul. Cypryjska 60
02-761 Warszawa

Wniosek oddalony  –   oferta niespójna z ogłoszeniem konkursowym

 

 PLIK DO POBRANIA
wyniki konkursów ogłoszonych 10.11.2021r. na realizację zadań na l. 2021-25

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii