Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w obszarze profilaktyki ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu PROFILAKTYKI NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w roku 2022 zadań z zakresu profilaktyki narkomanii ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie: „Przeciwdziałanie narkomanii” z terminem naboru ofert do 15 października 2021 r. w ramach celu operacyjnego nr 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: „Profilaktyka uzależnień”.

Dyrektor Krajowego Biura informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 50/2021 dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w roku 2022 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia z terminem naboru ofert do 15 października 2021 r.  w ramach celu operacyjnego nr 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: „Profilaktyka uzależnień”.

Każdy z Oferentów zostanie zawiadomiony o wyniku przeprowadzonego naboru w formie elektronicznej. Informacja o wyniku naboru zawierać będzie określenie przyjętego do realizacji zakresu merytorycznego i finansowego lub uzasadnienie nieprzyjęcia oferty do realizacji.

Wyłonieni Oferenci zobowiązani są do złożenia preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny https://app.kbpn.pl/KBPN/

Uwaga: Dostęp do serwisu możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu się. Oferentów, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, które wcześniej nie posiadały dostępu do serwisu, otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej dane niezbędne do zalogowania.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie i wprowadzenie do systemu preliminarzy w trybie pilnym, najpóźniej do dnia 28 grudnia 2021 r.

Zwraca się uwagę Oferentów na przestrzeganie podanego terminu składania preliminarzy oraz ich rzetelne sporządzenie, zgodnie z przyjętym zakresem merytorycznym i finansowym działań,  wskazanym w przesłanej informacji.

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Biuro dofinansowania.

Uwaga: Pod  harmonogramem przekazywania transz należy obowiązkowo umieścić wyodrębniony numer rachunku bankowego służący do dokonywania wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją zadania, którego dotyczy harmonogram. 

 

Dodatkowych informacji dotyczących rozstrzygnięcia konkursu udzielają:

Bartosz Kehl tel. 22 855 54 69 wew. 116, bartosz.kehl@kbpn.gov.pl

Anna Borucka tel. 22 855 54 69 wew. 117, anna.borucka@kbpn.gov.pl

W kwestiach finansowych informacji udziela:

Beata Orzechowska  tel. 22 649 66 59 wew. 109, beata.orzechowska@kbpn.gov.pl

W razie pytań/problemów technicznych związanych z systemem Trimtab prosimy o kontakt z p. Pawłem Łupiną tel. 22 855 54 69 wew. 122, tel. 508 856 954

treść ogłoszenia

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii