Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie konkursu wniosków z naborem do dnia 15 listopada 2021 r. na realizację w latach 2022-2023 zadania z zakresu przeciwdziałania NARKOMANIIł
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie konkursu wniosków z naborem do dnia 15 listopada 2021 r. na realizację w latach 2022-2023 zadania z zakresu przeciwdziałania NARKOMANII
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs wniosków z naborem do dnia 15 listopada 2021 r., na realizację w latach 2022-2023 zadania z zakresu przeciwdziałania NARKOMANII określonego w Celu operacyjnym 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, na realizację którego udzielone zostanie dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie:

 1. 2 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183, 694, 1292 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025
  (Dz. U. z 2021 r. poz.642);
 3. 3, § 5, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2029 z późn. zm.);
 4. upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w zakresie dokonywania czynności określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, ogłasza konkurs wniosków na realizację w latach 2022-2023 zadań
  z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
  określonych w Celu operacyjnym 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2022-2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 642).

Zadanie 2.1.7. NPZ: Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie w zł.

2022

2023

2.1.7.

Badanie czynników leczących w społecznościach terapeutycznych w grupie pacjentów uczestniczących w terapii metodą społeczności terapeutycznej.

112 262

187 738


Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi:

 • w 2022 roku – 112 262
 • w 2023 roku – 187 738

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego
i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie
w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.


Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu przed upływem terminu składania wniosków oraz możliwość przedłużenia terminu ich złożenia i terminu rozstrzygnięcia konkursu.


Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Biuro nie mogło przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Biuro zastrzega, że w przypadku zadań dwuletnich, realizacja zadania w roku 2023 będzie uzależniona od zapewnienia środków finansowych ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych.


Wnioski powinny być dostarczone w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie wniosku w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem wniosku do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.


Oceny wniosków, pod względem formalno-prawnym i merytoryczno-finansowym, dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.


Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura
w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.


W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Dokumenty do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. Regulamin Komisji Konkursowej
3. Wzór wniosku
4. Karta oceny
5. Zał. nr 1 do wniosku - informacja na temat projektu
6. Zał. nr 2 do wniosku - oświadczenie wnioskodawcy
7. Zał. nr 3 do wniosku - oświadczenie VAT
8. Zał. nr 4 do wniosku - oświadczenie wnioskodawcy na temat dostępności

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii