Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2022-2023
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2022-2023
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs wniosków z terminem składania do 20 października 2021 r. na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie:

  1. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.);
  2. 2 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.);
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 (Dz. U. z 2021r. poz.642);
  4. 3, § 5, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2029 z późn. zm.);
  5. upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w zakresie dokonywania czynności określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w tym do zawierania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Ministra Zdrowia umów na realizację zadań określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.), o dofinansowanie realizacji zadań w ramach środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, monitorowania i weryfikacji ich realizacji oraz przekazywania środków i ich rozliczania

ogłasza konkurs wniosków z terminem składania do 20 października 2021 r. na realizację w latach 2022-2023 zadań  z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z póżn. zm.) oraz w Celu operacyjnym 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2022-2025 (Dz. U. z 2022r. poz.642).

Zadanie 2.1.1. NPZ: Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom.

(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 2 Ustawy o grach hazardowych)

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie w zł.

2022

2023

2.1.1.1

Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktyki uniwersalnej w zakresie zapobiegania uzależnieniom od hazardu lub innym uzależnieniom behawioralnym.

110 000

150 000

2.1.1.2

Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych.

700 000

-

 

2.1.1.3

Opracowanie programu dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dotyczącego kształtowania prawidłowych nawyków i zachowań ich dzieci w kontakcie z mediami elektronicznymi.

80 000

70 000

2.1.1.4

Wspieranie realizacji programów profilaktycznych w miejscu pracy.

50 000

-

2.1.1.5

Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

113 000

150 000

2.1.1.6

Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

200 000

-

Zadanie 2.1.3. NPZ:  Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 4 Ustawy o grach hazardowych)

2.1.3.7

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do terapeutów uzależnień, lekarzy.

606 200

-

2.1.3.8

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych.

300 000

-

2.1.3.9

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych adresowanych do uczestników szkoleń certyfikowanych akredytowanych przez KBPN i PARPA.

250 000

250 000

2.1.3.10

Zorganizowanie i przeprowadzenie webinariów adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych i terapeutów uzależnień w zakresie ewaluacji projektów realizowanych we współpracy z KBPN

100 000

-

2.1.3.11

Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego.

270 000

270 000

2.1.3.12

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych adresowanych do operatorów gier losowych, ukierunkowanych na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania oraz rozpoznawanie symptomów grania problemowego i patologicznego.

150 000

-

2.1.3.13

Opracowanie i wydanie materiałów zawierających podstawowe informacje na temat uzależnień behawioralnych, adresowanych do nauczycieli i pedagogów, uwzgledniających wnioski i rekomendacje wynikające z badań zrealizowanych ze środków FRPH

70 000

-

2.1.3.14

Wydanie publikacji dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

300 000

300 000

2.1.3.15

Międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca problematyki związanej z hazardem
i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

200 000

-

Zadanie 2.4.1. NPZ: Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania.

(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych)

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie w zł.

2022

2023

2.4.1.16

Realizacja działań służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych, w tym opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych.

301 000

-

2.4.1.17

Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

150 000

-

2.4.1.18

Upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z nałogów behawioralnych – cykl artykułów w prasie o zasięgu ogólnopolskim

150 000

-

2.4.1.19

Przygotowanie i przeprowadzenie edukacyjnej kampanii społecznej na temat zagrożeń związanych z e-uzależnieniami adresowana do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

600 000

600 000

Zadanie 2.4.2. NPZ: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna realizowane w szczególności przez zapewnienie dostępu do oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskich

(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 3 Ustawy o grach hazardowych)

2.4.2.20

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

1 500 000

-

2.4.2.21

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.

500 000

-

Zadanie 2.4.3. NPZ: Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów wczesnej interwencji, skierowanych do jednostek lub grup narażonych na czynniki ryzyka

(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 2 Ustawy o grach hazardowych)

2.4.3.22

Opracowanie metody wczesnej interwencji ukierunkowanej na rozpoznanie skali problemu e-uzależnień u nastolatków oraz przeprowadzenie procedury wczesnej interwencji ukierunkowanej na zmianę zachowania. 

100 000

100 000

Zadanie 2.4.4. NPZ: Prowadzenie badań dotyczących uzależnień behawioralnych oraz monitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań

(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 3 Ustawy o grach hazardowych)

2.4.4.23

Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.

735 700

900 000

2.4.4.24

Przegląd i analiza narzędzi badawczych służących do pomiaru stopnia zagrożenia uzależnieniem od czynności, powstałych w ramach projektów współfinansowanych ze środków FRPH oraz narzędzi, które zostały z tych środków adaptowane.

50 000

-

2.4.4.25

Przegląd regulacji prawnych dotyczących uprawiania hazardu w wybranych krajach świata z uwzględnieniem narzędzi stosowanych do ograniczenia nielegalnego hazardu (w tym hazardu online) oraz działań podejmowanych przez poszczególne kraje w zakresie realizacji działań z zakresu odpowiedzialnej gry .

50 000

-

         

 

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi:

  • w 2022 roku – 7 635 900 zł
  • w 2023 roku – 2 790 000 zł

 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego
i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu przed upływem terminu składania wniosków oraz możliwość przedłużenia terminu ich złożenia i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Biuro nie mogło przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Biuro zastrzega, że w przypadku zadań dwuletnich, realizacja zadania w roku 2023 będzie uzależniona od zapewnienia środków finansowych ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych.

 

Wnioski powinny być dostarczone w terminie do dnia 20 października 2021 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie wniosku w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem wniosku do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

 

Oceny wniosków, pod względem formalno-prawnym i merytoryczno-finansowym, dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

 

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

 

Dokumenty do pobrania:

 

UWAGA! Zwraca się uwagę na uważne przeczytanie treści ogłoszenia i wypełnienie wniosku według załączonego wzoru. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany. Sporządzenie oferty niezgodnie z obowiązującym wzorem i warunkami może wpłynąć na poprawność oferty i jej ocenę.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: hazard@kbpn.gov.pl

W ramach udzielanych wyjaśnień nie będą prowadzone konsultacje w zakresie poprawności zapisów wniosku i uprawnień organizacji do składania wniosków, gdyż leży to w zakresie  oceny formalnej i merytorycznej prowadzonej przez Komisje konkursową.

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii