Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie konkursu wniosków na dokończenie realizacji zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie konkursu wniosków na dokończenie realizacji zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na dokończenie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w roku 2021 z terminem składania wniosków do dnia 19 marca 2021 r.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie:

  1. 88 ust. 4 pkt 1-4 i ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.);
  2. 2 w związku z art. 13 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.);
  3. 3, § 5, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2029 z późn. zm.);
  4. upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w zakresie dokonywania czynności określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w tym do zawierania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Ministra Zdrowia umów na realizację zadań określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.), o dofinansowanie realizacji zadań w ramach środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, monitorowania i weryfikacji ich realizacji oraz przekazywania środków i ich rozliczania

 

ogłasza konkurs wniosków na dokończenie realizacji poniższych zadań
 z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM
dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych:

  • dokończenie realizacji projektu pod nazwą własną: „Nadmierne korzystanie z gier internetowych a funkcjonowanie płatów ciemieniowo-czołowych u dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat”;

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 73 710 zł;

 

  • dokończenie realizacji projektu pod nazwą własną: „Monografia autorska pt. Kreowanie tożsamości młodzieży w kontekście używania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych”;

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 18 671,50 zł;

 

  • dokończenie realizacji projektu pod nazwą własną: „Konferencja szkoleniowa Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet Cz. 3”;

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 27 300 zł.

 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem. Podane kwoty na realizację zadań mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu przed upływem terminu składania wniosków oraz możliwość przedłużenia terminu ich złożenia i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Biuro zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Biuro nie mogło przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

 Wnioski powinny być dostarczone w terminie do dnia 19 marca 2021 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie wniosku w terminie do dnia 19 marca 2021 r. w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem wniosku do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia od poniedziałku do piątku.

Oceny wniosków, pod względem formalno-prawnym i merytoryczno-finansowym, dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii