Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Publikacje / Wydawnictwa KBPN / Dla profesjonalistów
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
DLA PROFESJONALISTÓW
Niniejsza oferta jest szczególnie skierowana do specjalistów zajmujących się profilaktyką narkomanii. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat pism poświęconych tematyce narkomanii promujących zdrowy styl życia, książek z zakresu profilaktyki a także rehabilitacji narkomanii oraz materiały przydatne w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych.

 

Poniższe publikacje są bezpłatnie przekazywane według reguł dystrybucji dostępnych na stronie - zasady dystrybucji wydawnictw.

PARTYWORKING wybrane zagadnienia (pdf)
PARTYWORKING wybrane zagadnienia (epub)

Podręcznik ma charakter nowatorski, jest próbą zebrania wiedzy na temat specyfiki i zakresu działań typu partyworking. Gorąco za-chęcamy Państwa do wykorzystania wiedzy zawartej w niniejszym podręczniku w pracy.
Podręcznik pn. „Partyworking. Wybrane zagadnienia. Teo-ria i praktyka” autorstwa Justyny Rynkiewicz, Anny Siudem, Ireneusza Siudem, Joanny Siudem i Marleny Stradomskiej, został opracowany z inicjatywy Kra-jowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach realizacji Narodowe-go Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

 

Lokalne strategie rozwiązywania problemu narkomanii

Publikacja niniejsza stanowi kompendium wiedzy na temat rozwiązywania problemów narkotykowych dla wielu grup zawodowych i społecznych m. in. dla samorządowców, nauczycieli pracowników służb społecznych, policjantów i innych. Autorzy publikacji będący praktykami, którzy na co dzień pracują w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, pomocy osobom uzależnionym bądź w instytucjach samorządowych lub rządowych opracowali zagadnienia bardzo wszechstronnie, czyniąc publikację podręcznikiem w wielu dziedzinach.
Danuta Janusz, Ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii, Certyfikowany Specjalista w zakresie PiRPA. Ulotka promująca program FreD goes net „Skieruj do programu!”

Ulotka powstała jako narzędzie promocji programu FreD goes net wśród instytucji i organizacji kierujących młode osoby do programu, aby zachęcić je do współpracy. Zawiera podstawowe informacje o programie, o jego celu, przebiegu, a także opis grupy odbiorców oraz warunków realizacji programu. Adresatem ulotki są: szkoły, policja, kuratorzy, sądy, rodzice, lekarze i in.
Ulotka jest do dyspozycji realizatorów programu oraz może być dostępna na prośbę instytucji/osób współpracujących z realizatorami.

Plik drukarski dostępny jest dla realizatorów zarejestrowanych na portalu www.programfred.pl, a także może być udostępniony na wniosek osoby zainteresowanej współpracą z realizatorem, przez pracownika merytorycznego (kontakt: profilaktyka@kbpn.gov.pl)


„Standardy profilaktyki”
Broszura informacyjna przentuje standardy działań profilaktycznych wzorowane na Międzynarodowych Standardach opracowanych przez grupę ekspertów UNDOC (International Standards on Drug Use Prevention). Zostały one pogrupowane ze względu na okresy rozwojowe, od okresu prenatalnego i niemowlęcego do okresu wczesnej dorosłości. Każdy okres rozwojowy młodego człowieka ma swoją charakterystykę dotyczącą specyficznych zagrożeń (czynników ryzyka), która wymaga odpowiedniej interwencji profilaktycznej. Prawidłowości rozwojowe stanowią więc swoisty drogowskaz dla profilaktyki 

 Informator "dopalacze"
Edukacyjna broszura dla rodziców i nauczycieli zawierająca informacje na temat nowych substancji psychoaktywnych, zwanych "dopalaczami".

Plakat "Zatrucie narkotykami - pierwsza pomoc"

Plakat zawierający najważniejsze informacje dotyczące udzielanaia pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zatrucia narkotykami. Plakat dostępny jest również w wersji do druku.

 

Scenariusz spotkania z rodzicamiSzkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”

Jest gotowe narzędzie dla nauczyciela do pracy profilaktycznej z rodzicami. Głównym celem programu jest nawiązanie przez nauczyciela-wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu, oraz  wzmocnienie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.

 

ulotka promująca program CANDIS

Ulotka ma za zadanie promowanie programu CANDIS, który jest indywidualnym programem terapii dla osób mających problemy z powodu używania  marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku. Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min każda, które realizowane są  w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Projekt CANDIS jest realizowany w ramach działalności wybranych poradni leczenia uzależnień przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia programu CANDIS. Program jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Więcej informacji na stronie: www.candisprogram.pl

 

 

Tytuł: "Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzleżnień od narkotyków. Podręcznik dla specjalistów profilaktyki uzależnień. Autor: Angelina Brotherhood, Harry R. Sumnall. Copyright 2011.

Niniejsza publikacja pomaga prawidłowo ukierunkować działania profilaktyczne. Zastosowanie empirycznie zweryfikowanego modelu rozwiązań wypełnia lukę pomiędzy nauką, strategią i praktyką. W oparciu o przegląd istniejących standardów w Europie i na świecie, zespół wysokiej klasy specjalistów z państw członkowskich UE oraz organizacji międzynarodowych opracował niniejszą publikację. W projekt badawczy Delphi oraz grupy fokusowe zostało zaangażowanych 400 ekspertów i interesariuszy, którzy przeprowadzili szereg pogłębionych dyskusji i w efekcie wypracowali konsensus, co do najważniejszych rekomendacji. Komisja Europejska zapewniła środki finansowe do realizacji projektu, a jego rezultat został opublikowany w ramach serii podręczników.  Wersja angielska publikacji została wydana ze środków EMCDDA a Polska ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, które było jednym z instytucji uczestniczącym w projekcie opracowania Europejskich Standardów.

 

Tytuł: "Tworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii". Autor: Alexis Goosdeel. Warszawa 2012

Jest to publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz Międzyamerykańskiej Komisji ds. Kontroli Nadużywania Narkotyków Organizacji Państw Amerykańskich (CICAD-OAS). Dotyczy ona monitorowania problemów narkotyków i narkomanii. Została wydana w kilku językach np. włoskim, francuskim, hiszpańskim czy rosyjskim. Polskie wydanie stanowi wsparcie dla krajowego systemu monitorującego na wszystkich poziomach: krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym.

 

Kodeks Etyki Terapeuty Uzależnień. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Publikacja ta stanowi zbiór zasad określonych standardy postepowania terapeuty. Została opracowany w oparciu o Kodeks Etyczny Pcyhoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Kodeks Etyczno - Zawodowy Psychologa.

 

Folder Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa 2012

W Folderze zawarte są cele strategiczne oraz działania realizowane przez Krajowe Biuro, opis programów realizowanych przez poszczególne działy merytoryczne w tym działania realizowane w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Zostały zamieszczone także informacje o kampaniach społecznych realizowanych przez Krajowe Biuro w poszczególnych latach.

 

Tytuł: „Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów” pod redakcją Piotra Jabłońskiego, Bogusławy Bukowskiej i Jana Czabały. Warszawa 2012

Publikacja ta jest monografią na temat terapii uzależnień. Znajdują się w niej m.in. tematy z zakresu: historii terapii uzależnień, psychopatologii uzależnień, teorie wyjaśniające uzależnienie od narkotyków, metody i formy leczenia i rehabilitacji osób  uzależnionych od narkotyków, prawne i etyczne aspekty pracy z osobami uzależnionymi.

 

Tytuł: "Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzaleznień od narkotyków i alkoholu", Pod red.: Andrew Tatarsky, Wydawca: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2012.

Książka Andrew Tatarsky’ego  prezentuje nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu i podejmuje temat psychoterapii zorientowanej na redukcję szkód. Jest przeznaczona dla terapeutów pracujących w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz poradniach uzależnień.

 

Tytuł: "Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych. Bliskość, rola rodziców i skuteczność terapii", Autor: Martien Kooyman, Wydawca: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2002.- nakład wyczerpany

Książka ta zawiera historię rozwoju społeczności terapeutycznych, ich filozofię leczenia, pojęcia i opis programu, a także zarys literatury fachowej na ten temat. Opisano w niej rodziny uzależnionych oraz sposoby angażowania rodziców i krewnych w sposoby leczenia. Opis procesu leczenia w społeczności terapeutycznej uwzględnia istniejące teorie na temat uzależnień.

 

Tytuł: „Społeczność terapeutyczna. Teoria, Model, Metoda” , Autor: George de Leon,
Wydawca: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2012.

Polskie wydanie światowej sławy eksperta w dziedzinie leczenia uzależnień Georga de Leona to następna publikacja Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na temat problematyki społeczności terapeutycznej. Dyrektor Center of Therapeutic Community Research (CTCR) opisuje dogłębnie stan obecnych badań nad popularną metodą leczenia osób uzależnionych, także w Polsce. W książce opisuje podwaliny teoretyczne podejścia terapeutycznego, przedstawia model organizacji społeczności terapeutycznej oraz wnikliwie analizuje metody stosowane przez społeczność w procesie leczenia. Książka ta powinna stać się lekturą obowiązkową dla każdego terapeuty uzależnień.

 

Tytuł: "Informator Narkomania - Gdzie szukać pomocy?", Autorzy: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Wydawca: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2011. - nakład wyczerpany

Szósta edycja informatora na temat placówek ambulatoryjnych, stacjonarnych, oddziałów detoksykacyjnych, programów metadonowych i punktów testowania w kierunku HIV/AIDS. Użytkownik informatora znajdzie w nim szczegółowy opis poszczególnych placówek w podziale na województwa.

 

Tytuł: "Young people and Drugs- Care and Treatment", Autor: Eksperci The Council of Europe’s Pompidou Group, Wydawca: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2007.

Książka wydana przy wsparciu Rady Europy. Multidyscyplinarna grupa współpracy zrzeszająca państwa europejskie (The Council of Europe’s Pompidou Group) jest podzielona na sześć platform decyzyjno-doradczych wymiany doświadczeń i informacji, pośród których Ekspercka Grupa zajmująca się problematyką leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych przedstawia w niniejszej publikacji szereg zagadnień dotyczących epidemiologii, diagnostyki, leczenia użytkowników narkotyków. Książka jest przeznaczona dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się problematyką pomocy młodym osobom uzależnionym, w szczególności kierowana jest do psychiatrów, psychologów i pedagogów. Książka jest wydana w języku angielskim i kolportowana na poziomie europejskim. Publikacja jest dostępna także w wersji polskiej.

 

Tytuł: "Dylematy wczesnej interwencji profilaktycznej w szkole", pod red. Bogusławy Bukowskiej, Warszawa 2005.

Prezentowana publikacja skierowana jest do wszystkich, którzy interesują się  zagadnieniem podejmowania wczesnej interwencji profilaktycznej, chroniącej młodzież przed sięganiem po narkotyki oraz przed rozwinięciem długoterminowego, problemowego wzoru ich używania. Szczególnie polecana jest nauczycielom, profilaktykom, rodzicom oraz przedstawicielom samorządów decydujących o lokalnej polityce przeciwdziałania narkomanii.

 

Tytuł: "Skuteczność leczenia substytucyjnego uzależnienia od opiatów", Autor: Ernest Buning oraz Annette Verster , Wydawca: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2004.

Przedstawiamy Państwu broszurę autorstwa Ernesta Buning'a oraz Annette Verster pod tytułem: "Skuteczność leczenia substytucyjnego uzależnienia od opiatów."
Uzależnienie od opiatów jest przewlekłym, nawracającym stanem, a proces leczenia pacjentów jest procesem długotrwałym i nie zawsze prowadzi do całkowitej abstynencji. W leczeniu uzależnienia od opiatów stosuje się różne metody rozwiązań, zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych, po leczenie farmakologiczne z uwzględnieniem leczenia substytucyjnego.
Niniejsza broszura zawiera informacje na temat skuteczności metody substytucyjnego leczenia uzależnień od opiatów w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tej tematyki.

 

Tytuł: "Podręcznik do monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym", pod red. Bogusławy Bukowskiej, Piotra Jabłońskiego, Janusza Sierosławskiego, Wydawca: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2008.

Podręcznik to kompendium wiedzy dla każdego decydetnta czy specjalisty na poziomie lokalnym, który pragnie profesjonalnie podjąć działania zmierzające do zminimalizowania zjawiska używania narkotyków czy narkomanii w swojej gminie czy regionie. Monitorowanie zjawiska jest pierwszym, zasadniczym krokiem do podejmowania trafnych i efektywnych decyzji odnośnie działań zarówno w zakresie szerokopojętej profilaktyki narkomanii, jak i organizacji lokalnego systemu opieki zdrowotnej. Cenna publikacja streszcza szereg aspektów monitoringu loklanego, w tym: zakresy i obszary monitorowania, metodologię, raportowanie fazy procesu kożystając z doświadczeń międzynarowych i polskich. Niezbędna publikacja w każdej polskiej gminie. Do książki dołączona jest płyta CD z wersją elektroniczną publikacji.

 

Tytuł: „Zapobieganie narkomanii w gminie. Zasady tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii” , Red. merytoryczna: Anna Hejda, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Wydawca: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2007.

Podręcznik ten powstał w ramach programu Wsparcie Województw i Społeczności Lokalnych w Zapobieganiu Narkomanii – Tworzenie Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii. Pierwsze jego wydanie było podstawą szkolenia przedstawicieli instytucji, którzy w ramach programu tworzyli gminne programy przeciwdziałania narkomanii. Obecne, drugie wydanie jest uzupełnione o doświadczenia tak przedstawicieli jednostek, jak i trenerów oraz konsultantów, biorących udział w programie. Celem podręcznika jest wyrównanie poziomu wiedzy i jej ujednolicenie wśród przyszłych partnerów tworzących programy: przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych.

 

Tytuł: "Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych", Autor: Helena Baran-Furga, Karina Steinbarth-Chmielewska, Wydawca: Wydawnictwo WAZA.

Autorki książki są psychiatrami od 25 lat pracującymi z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych w Instytucje Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Publikacja prócz definicji takich pojęć jak uzależnienie, tolerancja na narkotyk jest podzielona na 8 rozdziałów opisujących poszczególne kategorie środków psychoaktywnych. W każdym rozdziale znajdziemy krótką historię pochodzenia narkotyku, skutki jednorazowego przyjęcia i przewlekłego używania, opis zespołów abstynencyjnych a także objawy kliniczne ostrych zatruć.

 

Tytuł: "Kompendium wiedzy o profilaktyce tom II", Autorzy: praca zbiorowa, Wydawca polski: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 1996 .

Książka jest efektem projektu naukowego United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Projekt ten znalazł wyraz w publikacji przeznaczonej dla instruktorów prewencji uzależnień, ale w warunkach polskich książka z pewnością jest przydatna dla animatorów działań profilaktycznych i twórców lokalnych strategii przeciwdziałania narkomanii. Nie sposób jest wymienić wszystkich obszarów szczegółowo opisywanych w Kompendium. Cel główny publikacji to przekazanie podstawowego schematu dydaktycznego wynikającego z projektu kursów UNICRI w tym między innymi: przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji, psychologii, pedagogiki, komunikacji interpersonalnej, procesów grupowych, analizy pojęciowej i metodologicznej. Tom II Kompendium poświęcony jest zjawisku nadużywania środków uzależniających. Zawiera wyczerpujące informacje na temat procesu uzależnienia i mechanizmów towarzyszących chorobie, środków uzależniający, aspektów AIDS w kontekście używania narkotyków i może służyć jako podręcznik szkoleniowy dla pracowników profilaktyki narkomanii.

 

Tytuł: „Zapobieganie narkomanii. Doświadczenia współpracy bliźniaczej Polski i Niemiec”
Autorzy: praca zbiorowa, Wydawca polski: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2006

Publikacja została wydana przy wsparciu Unii Europejskiej. W wydaniu prezentowane są doświadczenia wynikające z projektu współpracy bliźniaczej pomiędzy Polską a Niemcami w ramach programu „Walka z narkotykami – kontynuacja” (Phare 2003/005-710.03.06). Publikacje otwiera artykuł Piotra Jabłońskiego lokujący zagadnienie narkomanii w kontekście zdrowia publicznego. W publikacji znajdziemy porównanie sytuacji epidemiologicznej w Polsce i w Niemczech; niemieckie ustawodawstwo i politykę wobec zjawiska; rozważania na temat aktualnego stanu współpracy pomiędzy partnerami na poziomie lokalnym; dyskusję na temat dylematów spółczesnej profilaktyki narkomanii w Niemczech. Książka ponadto zawiera informacje na temat wczesnej interwencji, organizacji pracy z pacjentem uzależnionym, ograniczania szkód, leczenia substytucyjnego, rehabilitacji w zakładach karnych, a także Systemu Wczesnego Ostrzegania o Narkotykach Syntetycznych.

 

Tytuł: "Uzależnienia Zażywanie i Nadużywanie", Autorzy: S.A. Maisto, M. Galizio, G.J Connors, Wydawca: Stowarzyszenie KARAN - Warszawa - nakład wyczerpany.

Książka jest polskim wydaniem publikacji pod oryginalnym tytułem Refusal skills - Preventing drug use in adolescents. Idea publikacji oparta na nurcie edukacyjnym i psychologicznym wprowadza czytelnika w tematykę treningu Umiejętności Psychologicznych w kontekście profilaktyki narkotykowej. W publikacji znajduje się praktyczny przewodnik dla trenerów i szkoleniowców przydatny w prowadzeniu zajęć z młodzieżą na temat narkotyków, procesu odmawiania, umiejętności samokontroli, asertywności, radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

 

Tytuł: "Encyklopedia wiedzy o uzależnieniach", Autorzy: praca zbiorowa, Wydawca: Oficyna Wydawnicza "Profi" - nakład wyczerpany.

Wydana w dziesięciu tomach encyklopedia ma charakter popularnonaukowy. Każdy z tomów wprowadza czytelnika w inny obszar problematyki uzależnień. Począwszy od pierwszego tomu pt: "Kto używa narkotyków?" , poprzez część dotyczącą używania narkotyków na świecie, problematyki psychologicznej okresu dorastania, sfery seksualności i aids, historii przypadków osób dotkniętych narkomanią, aż po tom "Leki przyszłości", w której autorzy zapoznają czytelnika z podejściem farmakologicznym do leczenia uzależnień oraz innych zaburzeń psychicznych.

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: "Alkoholizm i Narkomania", Wydawca: Instytutu Psychiatrii i Neurologii, współfinansowanie: PARPA, KBPN.

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Instytutu Psychiatrii i Neurologii poświęcony medycznym i psychologicznym aspektom uzależnień przeznaczony dla specjalistów lekarzy, terapeutów i psychologów klinicznych. Kwartalnik publikuje wyniki badań prowadzonych w Polsce, a także komentarze do badań nad problematyką uzależnień prowadzonych za granicą.

 

Tytuł: Magayzn Karan,Wydawca: Karan,współfinansowanie: PARPA, KBdsPN.

Jest to kwartalnik poświęcony profilaktyce i promocji zdrowego stylu życia. Skierowany jest przede wszystkim do młodzieży i dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, ze świetlic socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków itp. Kwartalnik cieszy się dużą aprobatą wśród nauczycieli, pedagogów a także rodziców.

 

Tytuł: "Remedium", Wydawca: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współfinansowanie: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Miesięcznik "Remedium" od kilku lat jest aktywnym partnerem medialnym dla szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, klubów, organizacji pozarządowych i decydentów zajmujących się nowoczesną profilaktyką dzieci i młodzieży...

 

 

Tytuł: "Serwis Informacyjny - Narkomania", Wydawca: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Serwis Informacyjny - Narkomania - kwartalnik Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W publikacji znajdują się najnowsze dane epidemiologiczne, raporty z badań, raporty policyjne, opisy przedsięwzięć inicjowanych przez organizacje rządowe i pozarządowe, doniesienia z kraju i zagranicy. Serwis można pobierać on-line w Dziale "Serwis on-line"

 

Tytuł: "Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia", wydawca: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacja "Zdrowie-Trzeźwość".

Pismo stanowi ważne źródło wiedzy i wymiany doświadczeń dla osób zajmujących się terapią uzależnień w poradniach, oddziałach detoksykacyjnych i ośrodkach rehabilitacyjnych.

 

Tytuł: "Magazyn MNB", Wydawca: Stowarzyszenie JUMP'93

Pismo poświęcone problematyce redukcji szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych używaniem narkotyków.

 

Tytuł: "Plansza - substancje psychoaktywne" Wydawca: PTZN

Kolorowa plansza szkoleniowa przedstawiająca zdjęcia poszczególnych narkotyków, akcesoria niezbędne do ich przyjmowania oraz wizerunki roślin, z których część środków psychoaktywnych jest produkowana.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii