Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Archiwum / Wersja polska / Certyfikacja / Dofinansowanie szkoleń / Informacje ogólne
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Informacje dotyczące przyznawania dofinansowania
PROCEDURY I ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA DO STAŻY I SUPERWIZJI KLINICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH II MODUŁU SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE INSTRUKTORA I SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ.

Na podstawie art. 27 oraz 27a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r., poz.124) Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii wprowadza z dniem 7 lutego 2014 r. następujące procedury dotyczące przyznawania dofinansowania do staży i superwizji klinicznych realizowanych w ramach programu szkolenia uczestnikom specjalistycznych szkoleń w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków.

§ 1. Wprowadzenie

W niniejszym dokumencie używa się następujących terminów:

1. procedury - procedury i zasady przyznawania przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uczestnikom specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków dofinansowania do realizacji staży i superwizji klinicznych realizowanych w ramach specjalistycznego szkolenia;

2. Biuro - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii;

3. szkolenie - specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków rekomendowane w drodze konkursu przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii;

4. podmiot szkolący - jednostka, która uzyskała w drodze konkursu rekomendację Dyrektora Krajowego Biura do prowadzenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków;

5. uczestnik - osoba będąca w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora lub specjalisty terapii uzależnień;

6. staże - staże kliniczne będące częścią I i II modułu szkolenia realizowane w placówkach posiadających rekomendację Dyrektora Biura do prowadzenia tego typu zajęć;

7. ośrodek stażowy - placówka, która uzyskała rekomendację Dyrektora Biura do prowadzenia staży klinicznych realizowanych w ramach Modułu I i/lub Modułu II w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień;

8. superwizje - superwizje kliniczne realizowane w ramach II modułu szkolenia, prowadzone przez osobę z listy superwizorów rekomendowanych przez Dyrektora Biura,

9. superwizor - osoba, która otrzymała certyfikat superwizora wystawiony przez Dyrektora Biura i jest upoważniona do prowadzenia superwizji klinicznych w ramach specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

 § 2. Ogólne informacje dotyczące systemu dofinansowań

1. Staże i superwizje kliniczne są integralną częścią szkoleń prowadzonych przez podmioty szkolące, które uzyskały rekomendację Dyrektora Biura do prowadzenia działań w tym zakresie.

2. Dofinansowanie do staży i superwizji przyznawane jest wyłącznie uczestnikom szkoleń w zakresie modułu II wyłonionym w drodze postępowania konkursowego.

3. Dofinansowania do staży modułu II i superwizji przyznawane są na zajęcia realizowane w danym roku kalendarzowym.

4. Dofinansowania przyznane na realizację staży modułu II i superwizji, które jednak nie zostały zrealizowane w danym roku kalendarzowym przyznawane są w trybie pozakonkursowym w roku kolejnym na wniosek podmiotu szkolącego bez konieczności powtórnego składania wniosku przez osobę zainteresowaną.

5. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii może zmniejszyć kwotę przyznanego dofinansowania na realizację staży i superwizji klinicznych, które są kontynuowane w roku następującym po roku przyznania dofinansowania w przypadku braku wystarczających środków budżetowych w danym roku na pokrycie kosztów kontynuacji realizacji staży modułu II i superwizji klinicznej.

6. Nie są rozpatrywane wnioski konkursowe, które:

a) nie zawierają pełnych danych;

b) złożone zostały poza terminem określonym w konkursie;

c) kierowane są bezpośrednio do Biura;

d) dotyczą dofinansowania Modułu I lub części teoretyczno-warsztatowych szkolenia.

7. Biuro nie przyznaje innych dofinansowań do szkoleń niż określone w niniejszym dokumencie.

 § 3. Warunki konkursu o dofinansowanie staży i superwizji w ramach modułu II

1. Konkurs o przyznanie dofinansowania do staży modułu II i superwizji ogłaszany jest corocznie przez Dyrektora Biura.

2. Informacja o rozpoczęciu postępowania konkursowego zamieszczana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biura oraz na stronie Biura w dziale „System szkoleń i certyfikacji". Informacja ta jest również przesyłana drogą pocztową lub mailową do kierowników szkoleń.

3. Ogłoszenie konkursowe powinno zawierać następujące dane:

a) podstawę prawną;

b) warunki, jakie powinny spełniać osoby starające się o przyznanie dofinansowania;

c) wskazanie terminu składania wniosków;

d) kwotę przeznaczoną na dofinansowania w danym roku;

e) informacje o wysokości dofinansowań do staży i superwizji;

f) kryteria oceny wniosku;

g) informacje dotyczące sposobu przekazywania środków;

h) wzór wniosku dla uczestnika szkolenia.

4. Dofinansowanie staży modułu II i superwizji klinicznych może zostać przyznane osobom, które spełniają poniższe warunki:

a) sa uczestnikami szkolenia rekomendowanego przez  Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie decyzji wskazanej w ogłoszeniu;

b) są zatrudnione w jednostkach prowadzących leczenie lub rehabilitację osób uzależnionych na stanowisku związanym z terapią i rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków (preferowane będą osoby zatrudnione w wymiarze co najmniej ½ etatu),

c) złożyły wniosek, zgodny z załącznikiem do ogłoszenia konkursowego,

d) złożyły zaświadczenia poświadczające długość stażu pracy w placówkach prowadzących rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków.

5. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia wymaganego kompletu dokumentów
w podmiocie szkolącym w terminie i miejscu wyznaczonym przez kierownika szkolenia.

6.Każdy wniosek powinien być opatrzony pieczęcią podmiotu oraz datą wpłynięcia wniosku do podmiotu szkolącego.

7. Podmiot szkolący zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji złożonej przez uczestników wraz z listą imienną wnioskodawców do Krajowego Biura w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

 § 4. Procedura kwalifikacyjna

1. Decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmowana jest przez Dyrektora Biura na podstawie następujących kryteriów:

a) spełniania przez aplikanta wymagań  zawartych w § 3, pkt. 4;

b) długości stażu pracy w podmiotach zajmujących się rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków (pierwszeństwo mają osoby o dłuższym stażu pracy z osobami uzależnionymi);

c) daty odbycia stażu i superwizji;

2. Limit osób z jednego podmiotu szkolącego, które mogą otrzymać dofinansowanie określa Dyrektor Biura w ogłoszeniu konkursowym na dany rok.

3. Jeśli wyczerpano liczbę przyznanych dofinansowań w ramach jednego podmiotu a środki finansowe pozostające w dyspozycji Biura nie uległy wyczerpaniu, Dyrektor Biura może podjąć decyzję o zwiększeniu przyznanych dofinansowań w danym podmiocie, o ile osoby, które go nie otrzymały spełniają kryteria określone w § 3, pkt. 4.

§ 5. Ogłoszenie wyników konkursu

1. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przekazuje podmiotom imienną listę osób wraz z podaniem zakresu przyznanego dofinansowania.

2. Informacja o zakończeniu postępowania konkursowego wraz z imienną listą i zakresem przyznanego dofinansowania zamieszczana jest na stronie Biura w Dziale Certyfikacja oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biura.

 § 6. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania staży klinicznych

1. Biuro może dofinansować staże kliniczne realizowane w ramach Modułu II.

2. Staż kliniczny może być realizowany wyłącznie w placówce posiadającej rekomendację Dyrektora Biura.

3. Wniosek, złożony przez uczestnika powinien zawierać informacje na temat wybranej przez niego placówki stażowej oraz terminu planowanego stażu modułu II.

4. Kwota dofinansowania staży klinicznych realizowanych w ramach II modułu szkolenia przyznawana jest imiennie i wynosi 460 zł na realizację stażu przez jedną osobę.

 § 7. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania superwizji klinicznych

1. Biuro może dofinansować superwizje kliniczne będące częścią Modułu II szkolenia.

2. Superwizja kliniczna może być prowadzona wyłącznie przez osoby z listy superwizorów posiadających rekomendację Dyrektora Biura i powinna odbywać się zgodnie z zasadami prowadzenia superwizji.

3. Biuro dofinansowuje maksymalnie 70 godzin superwizji.

4.Wniosek, złożony przez uczestnika powinien zawierać informacje na temat planowanego wyboru superwizora oraz planowanych terminów superwizji.

5. Superwizje kliniczne realizowane są w grupach składających się z nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób.

6. Superwizorzy zobowiązani są do zgłoszenia grup superwizyjnych do podmiotu szkolącego najpóźniej na dwa tygodnie przez rozpoczęciem spotkań superwizyjnych w celu uwzględnienia grupy w treści umowy między podmiotem szkolącym a Biurem.

7. Superwizorzy zobowiązani są do zgłoszenia grup superwizyjnych również bezpośrednio do Krajowego Biura w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia spotkań superwizyjnych grupy. Konieczność zgłaszania grup superwizyjnych dotyczy również grup składających się z osób nieobjętych dofinansowaniem.

8. Biuro oraz podmiot prowadzą listy uczestników poszczególnych grup superwizyjnych, na podstawie informacji, o których mowa w § 6, pkt. 4, 6 i 7.

9. Stawka indywidualnego dofinansowania godziny superwizji klinicznej przypadająca na uczestnika szkolenia wynosi 20 zł.

10. Stawka godzinowa pracy superwizora równa jest iloczynowi liczby uczestników grupy superwizyjnej i stawki indywidualnego dofinansowania godziny superwizji klinicznej przypadającej a uczestnika szkolenia:

a. w grupie 5-osobowej wynosi 100 zł;

b. w grupie 6-osobowej wynosi 120 zł;

c. w grupie 7-osobowej wynosi 140 zł.

11. Dopuszcza się tworzenie grup superwizyjnych, w skład których wchodzą osoby
z dofinansowaniem i osoby bez dofinansowania. Rozliczenie takiej grupy dokonywane jest poprzez przekazanie przez Biuro środków za realizację wykonanej liczby godzin superwizyjnych przez uczestników z dofinansowaniem. Różnica powstała w związku z uczestnictwem osób bez dofinansowania ze strony Biura, pokrywana jest przez tychże uczestników poprzez przekazanie różnicy finansowej na konto podmiotu szkolącego, w ramach którego została zawiązana grupa.

12. Osoby, które nie otrzymały dofinansowania do superwizji, tworzące grupę superwizyjną przekazują środki finansowe przeznaczone na opłacenie superwizji w wysokości ustalonej przez podmiot szkolący, jednak nie wyższej niż 20 zł za godzinę superwizji na konto podmiotu szkolącego, w ramach którego została zawiązana grupa.

 § 8. Umowa oraz przekazywanie środków finansowych

1. Środki finansowe na realizację staży i superwizji klinicznych realizowanych w ramach II modułu szkolenia przekazywane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia reprezentowanym przez Dyrektora Biura a podmiotem realizującym szkolenie.

2. Finansowanie staży modułu II i superwizji odbywa się w formie zakupu usług.

3. Podmiot szkolący zobowiązany jest do przesłania do Biura dwóch egzemplarzy oferty realizacji zadania zleconego finansowanego w formie zakupu usług, zawierającego pełne dane dotyczące:

a) Łącznej liczby osób z dofinansowaniem, które realizować będą staż modułu II,

b) Listę grup superwizyjnych, zawierających imię i nazwisko superwizora, imię i nazwisko uczestnika superwizji, harmonogram spotkań superwizyjnych,

c) Szczegółową kalkulację kosztów związanych z realizacją staży i superwizji,

d) Pełną dokumentację rejestrową podmiotu.

4. Umowa sporządzana jest wyłącznie w odniesieniu do działań planowanych
do zrealizowania w bieżącym roku sprawozdawczym.

5. Podmiot szkolący zobowiązany jest do przedstawiania w Krajowym Biurze rachunku/faktury wraz z załączonymi do niego kopiami rachunków potwierdzającymi dokonane wydatki oraz sprawozdanie merytoryczne ze zrealizowanych działań w terminach określonych w Umowie.

6. Podmiot szkolący zobowiązany jest wystąpić do Biura z pismem o aneks do umowy w trybie pilnym po otrzymaniu informacji od uczestnika szkolenia o zmianie w planowanym przebiegu realizacji stażu i/lub superwizji klinicznej, jeśli zmiany te wpływają na zakres i/lub kwotę umowy.

 § 9. Obowiązki uczestnika szkolenia, któremu przyznano dofinansowanie

1. Uczestnik szkolenia obowiązany jest powiadomić podmiot szkolący o zaplanowanym stażu modułu II i superwizji klinicznej przed ich rozpoczęciem.

2. Uczestnik szkolenia obowiązany jest powiadomić pisemnie podmiot szkolący
w przypadku, gdy zaplanowana superwizja nie zostanie rozpoczęta w przewidywanym terminie oraz o wszelkich problemach związanych z realizacją zaplanowanej superwizji.

3. Uczestnik szkolenia obowiązany jest powiadomić podmiot szkolący o każdej zmianie związanej z realizacją stażu klinicznego modułu II, takiej jak zmiana terminu realizacji stażu, zmiana placówki stażowej oraz o faktycznym rozpoczęciu stażu klinicznego.

4. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest przekazywać informacje do podmiotu szkolącego, o których mowa w § 8, pkt. 1-3 w formie pisemnej w trybie pilnym. Nie przekazanie wskazanych informacji w odpowiednim czasie może skutkować niewypłaceniem przyznanego dofinansowania i koniecznością pokrycia kosztów przez uczestnika.

5. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest zrealizować staż i superwizję w okresie, którego dotyczy dana edycja konkursu o dofinansowanie.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii