Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Archiwum / Wersja polska / Certyfikacja / Dofinansowanie szkoleń
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Dofinansowywanie szkoleń

Zgodnie z treścią artykułu 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 7, poz. 48), Dyrektor Biura może dofinansować koszty uczestnictwa w szkoleniach rekomendowanych przez Krajowe Biuro, na pisemny wniosek ich uczestników pod warunkiem, że uczestnicy tego szkolenia, ubiegający się o to dofinansowanie zatrudnieni są w jednostkach prowadzących rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków.

Wnioski powyższe złożone powinny być za pośrednictwem podmiotu prowadzącego szkolenie w dziedzinie uzależnień od narkotyków, do Krajowego Biura w wyznaczonym przez Dyrektora Krajowego Biura terminie.

Dofinansowaniem ze środków KBPN mogą zostać objęte wyłącznie staże kliniczne oraz superwizje kliniczne.

Warunki stawiane osobom ubiegającym się o dofinansowanie:

  • osoby starające się o dofinansowanie muszą być uczestnikami szkolenia realizowanego w ramach programu szkoleniowego rekomendowanego przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
  • osoby starające się o dofinansowanie muszą być pracownikami placówek prowadzących rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków i byc zatrudnione na stanowisku związanym z terapią i rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków,
  • osoby starające się o dofinansowanie muszą złożyć poprawnie wypełnione wnioski o dofinansowanie oraz wymagane zaświadczenia w podmiocie szkolącym w wyznaczonym przez Kierownika podmiotu terminie i miejscu.

Podmiot szkolący składa wnioski, opatrzone w pieczęć podmiotu i datę wpływu wniosku, w ustalonym terminie do Dyrektora KBPN, który po zapoznaniu się z wnioskami podejmuje decyzję o możliwości dofinansowania szkolenia. Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem KBPN a podmiotem szkolący a imienna lista osób wraz z zakresem dofinansowania zostaje przekazana do podmiotu szkolącego.

Kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie rekomendowanego przez KBPN specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii osób uzależnionych od narkotyków:

  • staż pracy w placówce zajmującej się rehabilitacją osób uzależnionych
  • kolejność wpływu wniosku
  • uzasadnienie wniosku
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii