Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Szkolenia rozpoczęte do końca 2019 roku / Superwizje kliniczne / Zasady superwizji
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zasady prowadzenia superwizji klinicznej
Zasady prowadzenia superwizji klinicznej w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Zasady ogólne

1. Superwizję może prowadzić osoba, która uzyskała rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.


2. Superwizor rekomendowany przez Krajowe Biuro jest zobowiązany do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Terapeuty Uzależnień.

3. Superwizor nie podejmuje się zadań przekraczających jego możliwości, a wykonywana przez niego praca powinna być zgodna z obowiązującymi standardami.

4. Superwizor powstrzymuje się od wykonywania czynności zawodowych, jeżeli okoliczności (prawne, pokrewieństwo, powiązania emocjonalne) mogą istotnie obniżyć poziom wykonywanej pracy lub zakłócić bezstronność osądu zawodowego.

5. Superwizor nie prowadzi superwizji w warunkach zależności służbowej.

6. Superwizja stanowi integralną część całego programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

7. Przedmiotem superwizji jest analiza relacji między pacjentem a terapeutą i jej wpływ na proces diagnozy i terapii.

8. Uczestnikami superwizji, prowadzonej w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków, zwanego dalej szkoleniem, mogą być wyłącznie uczestnicy w/w szkolenia.

9. Uczestnik szkolenia może przystąpić do superwizji po ukończeniu modułu obejmującego trening interpersonalny i intrapsychiczny, zajęcia teoretyczne i warsztatowe.

10. Podmiot szkolący biorąc pod uwagę poziom wiedzy i umiejętności słuchacza wydaje zaświadczenie o dopuszczeniu go do superwizji. Kopie zaświadczenia przekazywane są przez podmiot szkolący właściwym superwizorom lub słuchaczom, którzy mają obowiązek przedłożyć zaświadczenie superwizorom. Uczestnik szkolenia przed wydaniem skierowania na superwizję podpisuje Oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

11. Podmiot szkolący udostępnia uczestnikom szkolenia wykaz superwizorów rekomendowanych przez Krajowe Biuro wraz z opisem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych. Uczestnik szkolenia wybiera superwizora, z którego usług pragnie korzystać pod warunkiem, że nie jest to superwizor zatrudniony w tej samej placówce co uczestnik szkolenia oraz nie zachodzi między nimi relacja służbowej zależności.

12. Uczestnik szkolenia ma obowiązek poinformować podmiot szkolący o wyborze superwizora. W przypadku gdy tego nie zrobi podmiot szkolący ma prawo odmówić pokrycia wynagrodzenia superwizora. W takiej sytuacji koszty superwizji pokrywa uczestnik szkolenia z własnych środków

13. Podmiot szkolący podpisuje porozumienie o współpracy z wybranymi przez uczestników superwizorami, którzy uzyskali rekomendację Krajowego Biura i udostępnia im zatwierdzony program szkoleniowy.


14. Wynagrodzenie dla superwizorów może być pokrywane z budżetu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii według ustalonych stawek zgodnie z umową zawartą między Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii a podmiotem szkolącym. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest umowa zawarta pomiędzy podmiotem szkolącym a superwizorem. Zasady dofinansowywania superwizji i staży klinicznych dostępne są na stronie internetowej Krajowego Biura w części ,,system certyfikacji - dofinansowanie szkoleń".


15. W przypadku uczestników superwizji, których superwizja nie jest finansowana przez Krajowe Biuro ale z innych źródeł (środków własnych słuchaczy, pracodawcę lub inne) wówczas opłata za superwizję musi wpłynąć na konto podmiotu szkolącego. Zabrania się przyjmowania opłaty za superwizję przez superwizora bezpośrednio od słuchacza. Wymagana liczba godzin superwizji dla słuchaczy, których superwizja nie jest finansowana przez Krajowe Biuro jest analogiczna jak w przypadku słuchaczy, których superwizja jest finansowana ze środków Krajowego Biura.

16. Liczbę godzin superwizji określa program szkolenia zatwierdzony przez dyrektora Krajowego Biura. Nie jest dopuszczalne aby superwizor w ramach indywidualnych uzgodnień z superwizowanym lub podmiotem szkolącym zwiększał liczbę godzin i pobierał z tego tytułu dodatkowe opłaty przed zdaniem egzaminu końcowego przez słuchacza.

17. W przypadku prowadzenia przez superwizora superwizji zespołu, w którym pracuje uczestnik grupy superwizyjnej prowadzonej w ramach systemu szkoleń, czas tej superwizji (zespołu) nie może być traktowany jako superwizja realizowana w ramach programu szkolenia.

18. Superwizor oraz uczestnicy superwizji, którzy otrzymali dofinansowanie z Krajowego Biura  mają obowiązek poddania się badaniu ewaluacyjnemu realizowanemu na zlecenie Krajowego Biura. Oczekuje się od superwizora pełnej współpracy z podmiotem prowadzącym ewaluację.

Ustalenia szczegółowe dotyczące zasad prowadzenia superwizji

19. Superwizja obejmuje nie mniej niż 70 godzin dydaktycznych. Dokładna liczba godzin jest określona w programie szkoleniowym zaakceptowanym przez Dyrektora Krajowego Biura.


20. W czasie trwania superwizji superwizant jest zobowiązany do zrealizowania 100 godzin pracy indywidualnej i grupowej z pacjentem (w tym z pacjentem, którego przypadek jest superwizowany). Praca ta może być realizowana w dowolnej placówce lub kilku placówkach realizujących świadczenia dla osób uzależnionych, zaś współpraca z daną placówką może odbywać się na dowolnych zasadach (zatrudnienie/kontrakt/staż/wolontariat/inne). Realizacja pracy własnej z pacjentem powinna być sprawozdana superwizorowi w formie „Dzienniczka superwizji” na koniec superwizji. Rozliczenie realizacji pracy własnej z pacjentem jest jednym z elementów niezbędnych do zaliczenia superwizji. Wzór Dzienniczka superwizji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

21. Superwizja rozpoczyna się spotkaniem wstępnym, w trakcie którego prezentowane i omawiane są zasady i organizacja superwizji oraz następuje ostateczne ustalenie składu grupy superwizyjnej.

22. Sesje superwizji nie powinny odbywać się częściej niż 1 raz na 3 lub 4 tygodnie przez okres ok. 8 - 12 miesięcy.

23. Optymalny czas trwania jednej sesji superwizji wynosi od 6 do 8 godzin dydaktycznych.

24. Superwizja prowadzona jest w grupach liczących od 5 do 7 osób.

25. Superwizor może równolegle prowadzić nie więcej niż 2 grupy superwizyjne, każda z nich licząca od 5 do 7 osób.

26. Uczestnik superwizji ma obowiązek przygotować materiał do pracy na każde spotkanie superwizyjne w formie nagrania lub pisemnej transkrypcji.

27. Superwizor prowadzi oddzielną dla każdej grupy superwizyjnej dokumentację z przebiegu każdej sesji superwizji, która obejmuje co najmniej następujące informacje:

 • Data spotkania superwizyjnego i czas jego trwania (liczba godzin)
 • Imiona i nazwiska uczestników sesji superwizji
 • Krótka informacja o omawianych przez uczestników superwizji problemach i formie przygotowanego materiału (pisemna transkrypcja, nagranie)

28. Superwizor przechowuje dokumentację dotyczącą przebiegu superwizji przez 4 lata od momentu rozpoczęcia superwizji.

29. Po zakończeniu całego cyklu superwizji wymaganej programem szkolenia, superwizor wydaje opinię/rekomendację wraz z uzasadnieniem o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia superwizowanego do egzaminu końcowego obejmującą:

 • Imię i nazwisko superwizowanego,
 • Zakres superwizji (instruktor lub specjalista terapii uzależnień),
 • Nazwę podmiotu szkolącego,
 • Imię i nazwisko superwizora,
 • Od kiedy do kiedy trwała superwizja,
 • Liczba odbytych godzin superwizji,
 • Ocenę umiejętności w zakresie przeprowadzania wywiadu klinicznego, diagnozowania, nawiązywania relacji terapeutycznej, sformułowania problemu, tworzenia oraz ewaluacji  indywidualnego planu terapii
 • Opinia superwizora uzasadniająca wniosek o dopuszczenie lub braku dopuszczenia superwizowanego do egzaminu końcowego.

30. Uczestnik superwizji może odwołać się od negatywnej opinii wydanej przez superwizora do kierownika programu szkoleniowego w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

31. W przypadku gdy wydanie rekomendacji/pozytywnej opinii o odbytej superwizji budzi poważne wątpliwości superwizora wówczas może on zalecić superwizowanemu superwizję u innego supewizora. W takim wypadku informuje o tym superwizowanego oraz podmiot szkolący. Koszty dodatkowych godzin superwizji nie są pokrywane przez Krajowe Biuro. Wynagrodzenie dla superwizora jest liczone wg zasad określonych przez Krajowe Biuro a środki finansowe wpływają na konto podmiotu szkolącego.

32. Superwizor przesyła kopię opinii, o której mowa w pkt. 28 do podmiotu szkolącego w okresie 30 dni od daty zakończenia superwizji.

33. Superwizor i podmiot szkolący przechowują kopię zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 28 przez 4 lata od momentu rozpoczęcia superwizji.

34. W przypadku wstrzymania w uzasadnionych przypadkach wydania opinii przez superwizora, informuje on o tym fakcie superwizowanego oraz podmiot szkolący oraz ustala z superwizowanym warunki, które powinien on spełnić, aby opinia została wydana.

Ustalenia końcowe

35. Superwizor, podmiot szkolący oraz superwizowany są zobowiązani do przestrzegania niniejszych zasad superwizji.


36. Nieprzestrzeganie powyższych zasad superwizji przez superwizora może skutkować wykluczeniem z listy superwizorów rekomendowanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

37. Podmiot szkolący oraz superwizor udostępnia słuchaczom niniejszy dokument.

 Zatwierdził:
dnia 30 listopada 2017 r.
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

Piotr Jabłoński

Zasady prowadzenia superwizji klinicznej - plik word.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Archiwum:

Zasady prowadzenia superwizji klinicznej - wersja 10 grudnia 2013 roku

Zasady prowadzenia superwizji klinicznej - wersja 2 lipca 2013 roku

Zasady prowadzenia superwizji klinicznej - wersja 30 stycznia 2013 roku

Zasady prowadzenia superwizji klinicznej - wersja 22 stycznia 2013 roku

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii