Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Komunikat w sprawie wydłużenia czasu na podejście do egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Komunikat w sprawie wydłużenia czasu na podejście do egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

W dniu 15 sierpnia 2020 roku weszła w życie Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Ustawa ta wprowadziła zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie czasu, w jakim uczestnicy szkoleń mogą przystąpić do egzaminu:

Art. 5. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019r. poz.852, 1655 i1818 oraz z 2020r. poz. 322 i 1337) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 27 po ust. 8a dodaje się ust. 8b w brzmieniu:

„8b. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii termin, o którym mowa w ust. 8a, ulega zawieszeniu na ten okres i dodatkowo na kolejne 12 miesięcy od dnia odwołania danego stanu.”

(Ust. 8a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii brzmi: Osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatów, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, są obowiązane, pod rygorem konieczności ponownego odbycia szkolenia, przystąpić do egzaminu w terminie nie dłuższym niż 4 lata od momentu rozpoczęcia szkolenia).

Oznacza to, że dla wszystkich osób, które są obecnie w procesie certyfikacji czas na podejście do egzaminu zostaje wydłużony o rok od momentu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Zatem ponieważ stan epidemii trwa już około pół roku można stwierdzić, że na pewno termin ten wydłużony zostaje o półtorej roku. Finalny zakres tego wydłużenia będzie zależał od tego, kiedy stan epidemii zostanie odwołany.

W związku ze zmianami w ustawie Krajowe Biuro będzie wystawiać zaświadczenia o posiadaniu statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym zgodnie z wydłużonym terminem (na wniosek uczestnika).

Jednocześnie informujemy, że wszyscy uczestnicy szkoleń realizowanych na „starych zasadach” (osoby, które rozpoczęły szkolenie przed wrześniem 2019 roku, czyli osoby realizujące szkolenie na podstawie rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień z dnia z dnia 13 lipca 2006 r.) są zobowiązani do podejścia i zdania egzaminu certyfikującego do końca 2024 roku, gdyż tylko do tego terminu będą przeprowadzane egzaminy na podstawie „starych” przepisów.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii