Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii 15.05
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje kandydatów na stanowisko: 1. specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnień – wymiar etatu - 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach pracy: 

 • Prowadzenie działań na rzecz wdrażania systemu szkoleń w dziedzinie uzależnienia obejmujących m.in:

- organizację konkursów na rekomendowane programy szkoleniowe oraz otrzymanie dofinansowania do rekomendowanych szkoleń.

 • Organizacja egzaminów końcowych w części pisemnej i ustnej dla absolwentów programów szkoleniowych.
 • Prowadzenie dokumentacji z całości prac związanych z systemem szkoleń i egzaminem końcowym.
 • Bieżąca współpraca z podmiotami szkolącymi, ośrodkami stażowymi, rekomendowanymi superwizorami.
 • Bieżąca wymiana korespondencji z osobami i instytucjami zainteresowanymi systemem szkoleń.
 • Prowadzenie monitoringów i analiz dotyczących systemu szkoleń.
 • Nadzór nad umowami na dofinansowania do rekomendowanych szkoleń.

                                                                                                                                                    Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe,
 • znajomość przepisów związanych z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,  w tym  szkoleń w dziedzinie uzależnienia,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point),
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność (nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe)

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu: zdrowie publiczne, praca socjalna, socjologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, filozofia, nauki o rodzinie, teologia lub resocjalizacja,
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 05 czerwca 2020r. pod adresem: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,  02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54  lub mailowo na adres: katarzyna.marczewska-podobas@kbpn.gov.pl  (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu) z dopiskiem: „specjalista”.

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do Krajowego Biura) nie będą rozpatrywane.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie   3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 855 54 64 wew. 106 lub 605 55 71 72

Nasze Biuro jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania,
 • możliwość doskonalenia zawodowego,
 • elastyczny czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.30 a 9.00,

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: rozmowa kwalifikacyjna (dopuszcza się możliwość rozmowy przez komunikator elektroniczny).

plik do pobrania

                                                                      Piotr Jabłoński
Dyrektor Krajowego Biura
Przeciwdziałania Narkomanii

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii