Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Komunikat Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonywania zadań zleconych do realizacji przez KBPN
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Komunikat Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonywania zadań zleconych do realizacji przez KBPN
W związku z pytaniami dotyczącymi realizacji zadań zleconych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, mając na uwadze zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informuję, co następuje:

  1. KBPN podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 13 marca br. w sprawie akceptacji realizacji oddziaływań indywidualnych w formie teleporad lub z użyciem komunikatorów internetowych;  
  2. od dnia 17 kwietnia br. Krajowe Biuro akceptuje także prowadzenie grup terapeutycznych, grup wsparcia, grup psychoedukacyjnych, zajęć socjoterapeutycznych i warsztatów dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka lub innych za pomocą komunikatorów internetowych, w szczególności w odniesieniu do grup, które rozpoczęły pracę w standardowych warunkach przed epidemią COVID 19 i kontynuować będą rozpoczęte oddziaływania;
  3. dopuszcza się realizację szkoleń za pośrednictwem platform internetowych, jednak zmiany w sposobach realizacji szkoleń i treningów wymagają szczegółowego przedstawienia propozycji szkolenia i uzyskania wcześniejszej akceptacji KBPN;
  4. realizację zadań z zakresu profilaktyki w środowisku szkolnym można kontynuować lub rozpocząć po przywróceniu przez Ministra Edukacji Narodowej zajęć w szkołach;
  5. terminy składania sprawozdań określone w umowach zostają zachowane, tym samym anulowana jest wcześniejsza informacja z dnia 22.03.2020 roku w sprawie przesunięcia terminów składania sprawozdawczości;
  6. wszelkie zmiany w harmonogramach i zakresach realizowanych zadań wymagać będą umieszczenia w systemie Trimtab w formie wniosków o zmiany; 
  7. od Zleceniobiorców wymaga się rzetelnej analizy posiadanych zasobów i możliwości przeprowadzenia projektów w zmienionych warunkach, aby nie wpływały one na obniżenie jakości realizowanych zadań oraz, aby spełniały przepisy BHP w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy;
  8. w sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem należy kierować zapytania pocztą elektroniczną do kierowników właściwych komórek organizacyjnych.


Zmiany dotyczące punktu I i II nie wymagają wcześniejszej akceptacji KBPN, jednak na etapie składania sprawozdania merytorycznego za I półrocze wymagane będzie wykazanie liczby godzin danego działania ze wskazaniem formy jego realizacji                                                                                        Piotr Jabłoński
                                                                                  Dyrektor Krajowego Biura
                                                                              ds.Przeciwdziałania Narkomanii


17 kwietnia 2020 r.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii