Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Epidemiologia / Zgłaszalność do leczenia
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zgłaszalność do leczenia
Celem stworzenia systemu zbierania danych o zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków obowiązkowego dla placówek ambulatoryjnych oraz stacjonarnych jest rzetelne monitorowanie sytuacji epidemiologicznej problemu narkomanii.

Zgłaszalność do leczenia jest najlepiej wystandaryzowanym wskaźnikiem monitorowania opracowanym przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Celem stworzenia systemu zbierania danych o zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków obowiązkowego dla placówek ambulatoryjnych oraz stacjonarnych jest rzetelne monitorowanie sytuacji epidemiologicznej problemu narkomanii. Poznanie sceny narkotykowej i jej dynamiki pozwala śledzić trendy, przewidywać kierunki zmian zjawiska oraz odpowiednio mu zapobiegać. Umożliwia to również właściwą odpowiedź na zjawisko poprzez kreowanie adekwatnej polityki zdrowotnej i społecznej.

Dotychczas funkcjonujący w Polsce system zbierania danych z lecznictwa, a w szczególności danych o osobach zgłaszających się do leczenia z powodu problemu narkotyków, nie spełnia wymagań Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, głównie dlatego, że dane pochodzą tylko z placówek lecznictwa stacjonarnego, a w wielu przypadkach brakuje precyzyjnej informacji o narkotyku podstawowym jako głównej substancji stanowiącej problem dla osoby zgłaszającej się do leczenia, a także brak jest  informacji o sposobie i częstotliwości przyjmowania narkotyków. W związku z powyższym Centrum Informacji podjęło prace nad implementacją nowego systemu statystycznego, który odpowiadałby standardom europejskim.

Zbieranie danych w ramach nowego systemu monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu problemu narkotyków rozpoczęło się w 2008 roku i jest realizowane w ramach projektu pilotażowego, który ma na celu zidentyfikowanie najczęściej pojawiających się problemów w wypełnianiu kwestionariuszy oraz weryfikację poprawności narzędzi do zbierania danych. Obecnie w projekcie uczestniczą placówki o statusie zakładu opieki zdrowotnej (ZOZ) świadczące usługi leczenia i rehabilitacji osób z problemem narkotyków: poradnie dla osób uzależnionych od narkotyków, poradnie uzależnień (z ofertą dla osób uzależnionych od narkotyków i uzależnionych od alkoholu), oddziały detoksykacyjne i inne oddziały szpitalne dla uzależnionych od narkotyków, programy leczenia substytucyjnego oraz ośrodki rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od narkotyków.

Najaktualniejsze dane dotyczące pacjentów lecznictwa stacjonarnego pochodzą z 2010 roku i zostały zebrane w ramach obecnie funkcjonującego w Polsce systemu statystycznego. W 2010 roku do placówek stacjonarnych przyjęto 14 444 osoby, co wskazuje na na podtrzymanie tendencji wzrostowej zaobserwowanej w latach wcześniejszych (12 582 osoby w 2007 roku, 12 627 osób w 2008 roku, 12 982 osoby w 2009 roku). Jednocześnie w 2010 roku 6 439 osób zostało przyjętych do lecznictwa stacjonarnego po raz pierwszy w życiu (wzrost o 757 osób w porównaniu do 2009 roku).

Bardziej szczegółowe informacje na temat zgłaszalności do lecznictwa w Polsce dostępne są w raportach dotyczących sytuacji narkotykowej:

Raport Krajowy 2009 (str.61-69)

Raport Krajowy 2010 (wersja w języku angielskim) (str. 57-74)

Raport Krajowy 2011 (wersja w języku angielskim) (str. 81-95)

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii