Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Epidemiologia / Problemowe używanie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Problemowe używanie narkotyków
W ramach monitorowania zjawiska narkotyków i narkomanii prowadzi się analizy mające na celu oszacowanie rozmiarów zjawiska problemowego używania narkotyków. Oszacowanie to pozwala przede wszystkim na ocenę zapotrzebowania oraz poziomu dostosowania oferty leczniczej do potrzeb osób uzależnionych. W skali globalnej może być jednym ze źródeł oceny skuteczności prowadzonej polityki oraz oceny zagrożenia zjawiskiem. Jest to także jeden z kluczowych wskaźników Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.

Celem działań realizowanych w ramach ww. wskaźnika jest próba zmierzenia z natury ukrytego zjawiska - populacji ukrytej problemowych użytkowników narkotyków. Populacja ukryta w kontekście narkotyków jest to populacja problemowych użytkowników, którzy z różnych powodów nie trafili do statystyk systemu lecznictwa, statystyk policyjnych lub innych, a z uwagi na prowadzony przez siebie tryb życia nie są najczęściej objęci takimi pomiarami jak badania populacyjne dotyczące używania narkotyków.

Podstawowym problemem w przypadku oszacowania populacji ukrytych jest precyzyjne zdefiniowanie tej grupy. Polskie oszacowania oparte są na krajowej definicji problemowych użytkowników narkotyków, zgodnie z którą problemowe używanie narkotyków jest rozumiane jako długotrwałe używanie narkotyków (substancji nielegalnych), które powoduje u osoby używającej poważne problemy natury zdrowotnej i społecznej. W związku z czym polska krajowa definicja obejmuje problemowych użytkowników zarówno opiatów, jak i amfetaminy, kokainy (choć te przypadki są rejestrowane sporadycznie), a także kanabinoli i innych narkotyków. Takie definiowanie problemu związane jest z ograniczeniami źródeł danych dostępnych do oszacowań. Do oszacowań w Polsce poza danymi z badań populacyjnych jako źródło danych wykorzystuje się dane z lecznictwa gromadzone w ramach systemu statystycznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Dane te oparte są na klasyfikacji medycznej ICD-10 co w pewnym sensie determinuje sposób definiowania szacowanej populacji. Ponadto trudno jest w oparciu o ICD-10 wprowadzić precyzyjny podział na substancje, gdyż większość rejestrowanych w systemie przypadków wpada w kategorię „inne i mieszane".

Definicja krajowa nie jest tożsama z operacyjną definicją Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, która określa problemowych użytkowników narkotyków jako osoby używające opiatów, amfetaminy lub/oraz kokainy w sposób długotrwały, częsty lub iniekcyjny.

Istnieje przynajmniej kilka metod szacowania liczby problemowych użytkowników narkotyków. Do podstawowych należą „metoda mnożników (Multiplier method)", „metoda wielokrotnego połowu (capture-recapture)", a także „metoda MIM (Multivariate Indicator Method)". W Polsce, z uwagi na ograniczenia źródeł danych,  najczęściej wykorzystywaną w pomiarach metodą jest tzw. „benchmark method".

Oszacowanie oparte na badaniach populacyjnych z 2006 r. wskazuje, że  liczba problemowych użytkowników narkotyków mieści się w przedziale 100 000 - 125 000 osób.Wśród nich liczba problemowych użytkowników opiatów została oszacowana na poziomie 25 000 - 29 000 (więcej informacji dostępnych w raporcie IPiN 2007).

W ramach projektu francusko - polskiego w 2008 roku badaniem objęto grupę klientów programów niskoprogowych, których większość stanowili iniekcyjni użytkownicy narkotyków. Dane dotyczące charakterystyki użytkowników narkotyków dostępne są w raporcie z badania: "Pierwsze ogólnopolskie badanie klientów oraz programów niskoprogowych w 2008 roku. Projekt francusko-polski."

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii