Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Organizacje / Sprawozdania z wykonania zadania / Sprawozdania z wykonania zadania 2013
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Sprawozdania z wykonania zadania
Uprzejmie informujemy, że organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, zobowiązane są do składania sprawozdań z wykonania ww. zadań.

Wzór sprawozdania jest zgodny z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Sprawozdanie w zakresie danych merytorycznych należy złożyć ponadto za pośrednictwem systemu sprawozdawczości elektronicznej.

Sprawozdania z wykonania zadania publicznego oraz w zakresie danych merytorycznych należy dostarczyć do Krajowego Biura w terminach określonych w zawartych umowach.

Nie wywiązanie się z obowiązku sprawozdawczości we wskazanych w umowach terminach spowoduje wstrzymanie przekazywania środków finansowych na kolejny kwartał roku.

Kopie sprawozdań należy przesłać do Zarządów Głównych organizacji.

Sprawozdania powinny być podpisane przez osobę / osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu zleceniobiorcy, opatrzone pieczęcią organizacji i wysłane poczta lub doręczone osobiście do siedziby Krajowego Biura.

Do sprawozdań nie załącza się faktur/rachunków, które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

UWAGA:

W sprawozdaniach z realizacji zadania publicznego w części II - Sprawozdanie z wykonania wydatków, w pkt 4. - zestawienie faktur (rachunków), w kolumnie pt.: Nazwa kosztu, należy wykazywać nazwę działania określonego w stosownej pozycji preliminarza z podaniem ilości zrealizowanych jednostek oraz kosztu jednostkowego, np. poradnictwo rodzinne - 10 godzin x 25zł/godzinę.

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - do pobrania

Wniosek o dokonanie zmian do zawartej umowy - do pobrania

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii