Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Szkolenia rozpoczęte od 2020 roku / Egzamin końcowy / Regulamin egzaminu
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
ZARZĄDZENIE NR 35/2022 DYREKTORA KRAJOWEGO CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM z dnia 13 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji egzaminu końcowego prowadzonego w ramach szkoleń w dziedzinie uzależnień w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień, przeprowadzanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Działając na podstawie § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 11) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. poz. 766) w związku z art. 13 ust. 1 z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2469), zarządzam, co następuje:

 • 1

Ustala się Regulamin organizacji egzaminu końcowego prowadzonego w ramach szkoleń w dziedzinie uzależnień w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień, przeprowadzanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

Regulamin

organizacji egzaminu końcowego prowadzonego w ramach szkoleń w dziedzinie uzależnień w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień, przeprowadzanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

 1. Wprowadzenie
 • 1. Użyte w Zarządzeniu określenia oznaczają:
 • egzamin - egzamin końcowy dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień;
 • szkolenie - szkolenie w dziedzinie uzależnień w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień, realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. 766);
 • Centrum – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom;
 • Komisja - Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień;
 • Zespół – Zespół Egzaminacyjny powołany przez Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom spośród członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia części pisemnej i części ustnej egzaminu końcowego.
 1. Zasady ogólne egzaminu końcowego
 • 2. Organizacja egzaminu
 1. Organizatorem egzaminu końcowego dla szkoleń w dziedzinie uzależnień w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień jest Dyrektor Centrum.
 2. Egzamin organizowany jest co najmniej dwa razy w roku.
 3. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej.
 4. Informacje dotyczące terminu i miejsca egzaminu podawane są na stronie internetowej obsługującej Centrum oraz na stronie internetowej podmiotu szkolącego.
 5. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej zarówno z części pisemnej, jak i ustnej egzaminu końcowego.
 • 3. Warunki dopuszczenia do egzaminów
 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest ukończenie przez uczestnika z wynikiem pozytywnym poszczególnych części szkolenia:

1) treningów psychologicznych, tj. treningu interpersonalnego i intrapsychicznego;

2) zajęć teoretycznych;

3) zajęć warsztatowych;

4) stażu klinicznego;

5) superwizji klinicznej.

 1. W celu zakwalifikowania się do egzaminu końcowego uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przesłania kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 3, do siedziby Centrum w terminie określonym przez Dyrektora Centrum, w informacji, o której mowa w § 2 ust. 4.
 2. W skład kompletu wymaganych dokumentów wchodzą:

1) odpowiednio:

 1. a) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra na kierunku określonym w 27 ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 13 ust. 1 z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2469) - dla uczestników w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień,
 2. b) odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej dla uczestników w zakresie instruktora terapii uzależnień;

2) zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym treningów, zajęć teoretycznych oraz zajęć warsztatowych, wydane przez podmiot szkolący;

3) zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym stażu klinicznego wydane przez placówkę stażową;

4) zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym superwizji klinicznej wydane przez superwizora psychoterapii uzależnień;

5) wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu końcowego (do pobrania ze strony internetowej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom),

6) dwa egzemplarze studium przypadku w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną studium zapisaną na nośniku CD/pendrive; w przypadku złożenia dwóch studiów przypadku konieczne jest złożenie po dwa egzemplarze każdej pracy w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na nośniku CD/pendrive.

 1. Centrum zamieszcza na stronie internetowej www.kbpn.gov.pl zakodowaną listę osób zakwalifikowanych do przystąpienia do egzaminu.
 2. Informację o terminie egzaminu końcowego w części pisemnej i części ustnej Dyrektor Centrum ogłasza na stronie internetowej Centrum co najmniej 90 dni przed wyznaczoną datą części pisemnej tego egzaminu.
 • 4. Komisja Egzaminacyjna
 1. Egzamin końcowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powoływana przez Dyrektora Centrum.
 2. W skład Komisji wchodzą osoby o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w dziedzinie zdrowia psychicznego, w tym superwizorzy psychoterapii uzależnień.
 3. Spośród członków Komisji Dyrektor Centrum powołuje Zespoły Egzaminacyjne do przeprowadzenia części pisemnej i części ustnej egzaminu końcowego i wyznacza przewodniczących tych Zespołów. Przewodniczącym Zespołu może być również przewodniczący Komisji.
 4. Zespół składa się z co najmniej czterech osób, w tym co najmniej z dwóch superwizorów psychoterapii uzależnień.
 5. Podmiot szkolący realizujący szkolenie w dziedzinie uzależnień na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień, przedstawia Dyrektorowi Centrum dwóch kandydatów reprezentujących ten podmiot szkolący do udziału w pracach Komisji. Dyrektor Centrum, w zależności od potrzeb może powołać do prac w Komisji jednego lub dwóch kandydatów wskazanych przez podmiot szkolący.
 6. Posiedzenia Komisji oraz posiedzenia Zespołów są niejawne.
 7. 7. Za udział w pracach Komisji przysługuje wynagrodzenie:
 • za uczestnictwo w egzaminie pisemnym - 170 złotych brutto
 • za sprawdzenie studium przypadku (za 1 pracę) - 160 zł brutto
 • za uczestnictwo w egzaminie ustnym - 100 zł brutto/ za godzinę zegarową.
 1. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania dokonywany na podstawie przedstawionego biletu lub faktury oraz wniosku o zwrot poniesionych kosztów podróży oraz noclegu na zasadach określonych w zarządzeniu nr 11/2022 Dyrektora Centrum z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i noclegu osobom niebędącym pracownikami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
 2. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Przewodniczącemu Komisji protokołu z przebiegu tej części egzaminu, dla przeprowadzenia której został powołany.
 3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Dyrektorowi Centrum protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 3.

III. Zasady szczegółowe egzaminu końcowego

 • 5. Koszt Egzaminu
 1. Koszty egzaminu ponosi uczestnik szkolenia.
 2. Koszt egzaminu podawany jest przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom wraz z ogłoszeniem listy osób zakwalifikowanych do egzaminu pisemnego, a następnie ustnego wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat.
 3. Koszt egzaminu pisemnego jest kalkulowany dla każdej sesji egzaminacyjnej odrębnie na podstawie następujących składowych: liczby osób uczestniczących w egzaminowanej grupie, kosztów wynajęcia sali egzaminacyjnej, kosztów wynagrodzeń, dojazdów i noclegów członków Komisji Egzaminacyjnej oraz kosztów materiałów biurowych oraz kosztów administracyjnych.
 4. Koszt egzaminu ustnego jest kalkulowany dla każdej sesji egzaminacyjnej odrębnie na podstawie następujących składowych: liczby osób dopuszczonych do egzaminu, kosztów wynagrodzeń, dojazdów i zakwaterowania członków Komisji Egzaminacyjnej, kosztów sprawdzenia studiów przypadku, kosztów materiałów biurowych oraz kosztów administracyjnych.
 5. Niedokonanie wpłaty za egzamin końcowy skutkuje niedopuszczeniem uczestnika szkolenia do egzaminu końcowego.
 • 6. Egzamin pisemny
 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz potwierdzenia zapłaty za egzamin.
 2. Uczestnik egzaminu podpisuje się na liście obecności.
 3. Sala egzaminacyjna, w której odbywać się będzie egzamin pisemny powinna posiadać warunki do zapewnienia samodzielnej pracy zdającego.
 4. Egzaminowani zajmują miejsca wskazane im przez członków Zespołu Egzaminacyjnego lub oznaczone kartką z kodem identyfikacyjnym egzaminowanego.
 5. Po zajęciu miejsc przez uczestników egzaminu Przewodniczący Zespołu:

1) informuje o organizacji i przebiegu egzaminu pisemnego;

2) nakazuje wyłączyć telefony komórkowe;

3) informuje o terminie i miejscach uzyskania informacji o wynikach egzaminu;

4) w okresie ogłoszenia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego informuje o aktualnych wytycznych dotyczących organizacji i przeprowadzeniu egzaminu.

 1. Egzamin pisemny jest przeprowadzany w formie testu z zagadnień teoretycznych.
 2. Osoba przystępująca do egzaminu pisemnego otrzymuje arkusz testu oznaczony indywidualnym kodem.
 3. Po rozdaniu arkuszy testu przewodniczący Zespołu ogłasza rozpoczęcie egzaminu pisemnego.
 4. Egzamin pisemny trwa 80 minut i składa się z 115 pytań.
 5. Testy są wypełniane długopisem, prawidłowa odpowiedź powinna zostać zaznaczona znakiem „X".
 6. Test dla instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień obejmuje ten sam zakres pytań.
 7. Kontaktowanie się z innymi osobami podczas egzaminu, a także korzystanie z niedozwolonych materiałów może być podstawą przerwania egzaminu pisemnego i skutkować dyskwalifikacją osoby egzaminowanej.
 8. O dyskwalifikacji decyduje Przewodniczący Zespołu. Dyskwalifikacja uczestnika egzaminu zostaje odnotowana w protokole.
 9. Dyskwalifikacja oznacza niezaliczenie egzaminu.
 10. Podczas egzaminu pisemnego obowiązuje zakaz opuszczania sali przez uczestników egzaminu. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się opuszczenie sali przez uczestnika za zgodą Przewodniczącego Zespołu. Przed opuszczeniem sali osoba pozostawia arkusz testu u Przewodniczącego Zespołu. Informacja o opuszczeniu sali zostaje odnotowana w protokole egzaminu.
 11. W przypadku stwierdzenia błędów drukarskich uniemożliwiających udzielenie prawidłowej odpowiedzi osoba przystępująca do egzaminu ma prawo zgłosić zastrzeżenie w trakcie egzaminu na ręce Przewodniczącego Zespołu. Przewodniczący Zespołu odczytuje pytanie zawierające błędy drukarskie lub wymienia arkusz na nowy. W przypadku uwag merytorycznych do pytań uczestnik egzaminu ma prawo zgłosić zastrzeżenie w trakcie egzaminu na ręce Przewodniczącego Zespołu lub w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia w formie pisemnej do Centrum. Przewodniczący Zespołu odnotowuje zastrzeżenie w protokole egzaminacyjnym..
 12. Zastrzeżenie rozpatruje Zespół w terminie 7 dni od dnia jego złożenia. W przypadku uznania zastrzeżenia komisja egzaminacyjna unieważnia pytanie testowe objęte zastrzeżeniem i nie uwzględnia go przy dokonywaniu oceny, o której mowa w ust. 19.
 13. Po upływie czasu, przeznaczonego na udzielenie odpowiedzi, Przewodniczący Zespołu ogłasza koniec egzaminu pisemnego, nakazuje oddanie arkuszy testu i opuszczenie sali. W przypadku wcześniejszego zakończenia testu, egzaminowany oddaje arkusz testu członkowi Zespołu i opuszcza salę egzaminacyjną.
 14. O uzyskaniu przez osobę zdającą oceny pozytywnej z części pisemnej decyduje w przypadku egzaminu w zakresie:

1) specjalisty psychoterapii uzależnień – udzielenie co najmniej 71% poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście z zagadnień teoretycznych;

2) instruktora terapii uzależnień – udzielenie co najmniej 55% poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście z zagadnień teoretycznych.

 1. Wynik egzaminu pisemnego Centrum publikuje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w ciągu 7 dni od momentu przeprowadzenia testu.
 2. Osoba, która uzyskała ocenę negatywną z części pisemnej egzaminu może przystąpić
  do egzaminu poprawkowego, podczas kolejnego egzaminu organizowanego przez Centrum.
 • 7. Egzamin ustny
 1. Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z części pisemnej egzaminu końcowego oraz uzyskanie pozytywnej opinii recenzenta/recenzentów na temat nadesłanego studium przypadku.
 2. Informację o wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje tego samego dnia.
 3. Egzamin końcowy w części ustnej obejmuje sprawdzian umiejętności nabytych, niezbędnych do prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych albo osoby uzależnionej i osoby bliskiej osoby uzależnionej, przedstawienie studium przypadku oraz ustną odpowiedź na pytania zadawane przez członków zespołu egzaminacyjnego.
 4. Studium przypadku kandydata na specjalistę psychoterapii uzależnień zawiera co najmniej:
 • podstawowe dane o pacjencie m.in. wiek, płeć, stan cywilny, informacje o wcześniejszych próbach leczenia, informacje dotyczące wymiaru czasu, w którym terapeuta pracował z pacjentem (nie krócej niż 8 miesięcy); w celu uniknięcia możliwości identyfikacji tożsamości pacjenta w studium przypadku należy posługiwać się wyłącznie fikcyjnymi inicjałami;
 • źródła informacji o pacjencie;
 • opis stanu pacjenta przy zgłoszeniu się do placówki;
 • opis procesu diagnostycznego wraz z krótką historią używania substancji czy występowania określonych problemowych zachowań, które wskazują na objawy kliniczne uzależnienia;
 • opis diagnozy problemowej, wraz z uzasadnieniem i planem pracy terapeutycznej ze wskazaniem rodzaju problemów mogących prowadzić do uzależnienia lub czynnikami je podtrzymującymi oraz sposobów pracy terapeutycznej mających na celu rozwiązanie tych problemów;
 • opis psychologicznych mechanizmów uzależnienia;
 • opis zawiązywania kontraktu jako elementu procesu terapii;
 • wskazanie czynników, które mogły przyczynić się do rozwoju problemu nadużywania/uzależnienia od substancji psychoaktywnych, patologicznego hazardu lub zaburzonej adaptacji członków rodzin oraz trwania wyżej wymienionych zaburzeń;
 • sformułowanie celów terapii, opis zastosowanych przez osobę zdającą egzamin metod terapeutycznych;
 • opis przebiegu procesu terapeutycznego obejmującego: angażowanie pacjenta w terapię i rodzaj przeżywanych przez niego emocji na początku pracy terapeutycznej i w trakcie dalszej pracy, opis problemów omawianych z pacjentem dotyczących poznawania przez niego intrapsychicznych i interpersonalnych motywów jego zachowań, opis nowego sposobu rozumienia własnych problemów, opis rodzajów zmian wynikających z tego rozumienia;
 • osobiste refleksje autora studium pokazujące w jaki sposób autor rozumie wpływ podejmowanych przez siebie działań/interwencji na relacje z pacjentem oraz uzyskiwanie lepszego wglądu i zrozumienia przez pacjenta swoich problemów;
 • opis relacji terapeutycznej, jak kształtowała się w czasie, jakie czynniki miały na nią wpływ;
 • refleksje autora studium na temat zjawisk występujących w procesie psychoterapii związanych z samym uzależnieniem (np. głód substancji, nawrót choroby, mechanizmy uzależnienia), jak i ogólnym funkcjonowaniem pacjenta;
 • opis efektów terapii oraz podsumowanie zawierające refleksję autora studium, jakie czynniki miały szczególny wpływ na proces psychoterapii i uzyskane rezultaty;
 • plan dalszej pracy terapeutycznej wraz ze wskazaniem czynników sprzyjających zdrowieniu i zagrażających zdrowieniu.
 1. Studium przypadku kandydata na instruktora terapii uzależnień zawiera co najmniej:
 • podstawowe dane o pacjencie m.in. wiek, płeć, stan cywilny, informacje o wcześniejszych próbach leczenia, informacje jak długo terapeuta pracował z pacjentem; w celu uniknięcia możliwości identyfikacji tożsamości pacjenta w studium przypadku należy posługiwać się wyłącznie fikcyjnymi inicjałami;
 • opis objawów uzależnienia opisywanego pacjenta;
 • źródła informacji o pacjencie;
 • wskazanie zidentyfikowanych do pracy terapeutycznej obszarów;
 • opis w jaki sposób autor studium rozumie podstawowe problemy pacjenta;
 • diagnozę problemową ukierunkowaną na rozpoznanie i zaplanowanie oddziaływań ukierunkowanych na zmiany behawioralne pacjenta;
 • opis programu terapii pacjenta;
 • opis zadań z programu terapii pacjenta, w których uczestniczyła osoba zdająca egzamin oraz opis sposobów ich realizacji;
 • opis działań podjętych przez autora studium przypadku wspierających zmiany behawioralne pacjenta;
 • opis pracy własnej w zakresie: motywowania, utrzymania abstynencji, rozpoznania sygnałów przymusu używania substancji psychoaktywnych, akceptacji uzależnienia, redukcji szkód;
 • opis uzyskanych efektów terapii w wyniku zrealizowanych zadań terapeutycznych.
 1. Opisana w studium przypadku praca własna (praca rzeczywista i ciągła autora studium przypadku) obejmuje:
 • co najmniej 30 spotkań prowadzonych w czasie co najmniej 8 miesięcy - dla kandydatów na specjalistę psychoterapii uzależnień,
 • co najmniej 12 spotkań – dla kandydatów na instruktorów terapii uzależnień

- z pacjentem, z którym autor zakończył pracę nie później niż na 3 lata od dnia złożenia pracy.

 1. Studium przypadku może dotyczyć każdego rodzaju uzależnienia, którego kryteria rozpoznania są jasno opisane w obowiązujących klasyfikacjach chorób i zaburzeń psychicznych tj. od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, od hazardu.
 2. Studium może dotyczyć pracy terapeutycznej zakończonej lub nadal trwającej, jeśli spełnione są warunki określone w ust. 4, 5, 6 i 7.

 

 1. Liczba opisanych w studium przypadku problemów może być dowolna, wybór każdego z nich musi być uzasadniony.
 2. Strona tytułowa studium przypadku powinna zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko autora studium przypadku;
 • wykształcenie autora studium przypadku;
 • zakres zdawanego egzaminu (specjalista psychoterapii uzależnień lub instruktor terapii uzależnień);
 • nazwa podmiotu szkolącego;
 • miejsce prowadzenia opisywanej terapii;
 • obecne miejsce pracy autora studium przypadku;
 • forma leczenia pacjenta (stacjonarne/ambulatoryjne);
 • liczba sesji terapii indywidualnej przeprowadzonych przez autora studium przypadku z danym pacjentem;
 • okres prowadzenia terapii.
 1. Po stronie tytułowej studium znajduje się odręcznie podpisane "OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM NAPISANIU STUDIUM PRZYPADKU, do pobrania ze strony internetowej obsługującej Centrum.
 2. Studium przypadku nie przekracza 35 ponumerowanych stron A4 (czcionka Arial, rozmiar 12, odstępy 1,5).
 3. Autor studium przed dostarczeniem wniosku na egzamin może sprawdzić poziom plagiatu poprzez wysłanie do Centrum pliku z wersją elektroniczną pracy.
 4. Studia przypadku złożone na egzamin zostają poddane weryfikacji i porównywaniu treści tekstowych przez specjalistyczny system informatyczny. W przypadku wykazania powyżej 30% podobieństw do prac innych lub własnej, wcześniej złożonej pracy, lub innych źródeł pisemnych, uczestnika nie dopuszcza się do egzaminu.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Zespół, że złożone studium wykazuje powyżej 30% podobieństw do prac innych osób lub własnej, wcześniej złożonej pracy, lub innych źródeł pisemnych, autor studium uzyskuje ocenę negatywną z części ustnej egzaminu.
 6. W przypadku niewystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 15, studium jest oceniane przez recenzenta wskazanego przez przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego powołanego do przeprowadzenia części ustnej egzaminu końcowego.
 7. W przypadku negatywnej oceny studium, recenzent zgłasza ten fakt wraz z pisemnym uzasadnieniem do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, który przekazuje to studium do oceny innemu członkowi Zespołu.
 8. Przewodniczący Komisji nie może zostać wyznaczony do dokonania powtórnej oceny, o której mowa w ust. 17.
 9. W przypadku dokonania pozytywnej oceny przez drugiego recenzenta, o zakwalifikowaniu zdającego do ustnej części egzaminu decyduje głos przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego powołanego do przeprowadzenia tej części egzaminu końcowego.
 10. 20. W przypadku gdy jedną z ocen wydaje przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego i istnieje rozbieżność między oceną Przewodniczącego Zespołu a drugiego recenzenta o zakwalifikowaniu do egzaminu ustnego decyduje głos Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.
 11. Uzyskanie dwóch ocen negatywnych studium przypadku skutkuje niedopuszczeniem do ustnej odpowiedzi i jest jednoznaczne z uzyskaniem przez osobę zdającą oceny negatywnej z części ustnej.
 12. Centrum zamieszcza na stronie internetowej obsługującej Centrum informację obejmującą kody osób dopuszczonych do egzaminu ustnego, jego terminie i miejscu.
 13. Osoba, która uzyskała ocenę negatywną z ustnej odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Zespołu Egzaminacyjnego, może ponownie przystąpić do części ustnej egzaminu końcowego, jednak nie później niż w kolejnych dwóch sesjach następujących po sesji, w której uzyskała ocenę negatywną.
 14. Osoba, która uzyskała ocenę negatywną ze studium przypadku, może ponownie przystąpić do tej części ustnej egzaminu końcowego, jednak nie później niż w okresie 2 lat od dnia uzyskania oceny pozytywnej z pisemnej części egzaminu końcowego.
 15. Osoby, o których mowa w ust. 23 i 24, składają wniosek o przystąpienie do odpowiedniej części ustnej egzaminu końcowego zawierający informacje o imieniu i nazwisku, numerze PESEL, a w przypadku jego braku – o numerze dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia, adresie korespondencyjnym, adresie poczty elektronicznej lub numerze telefonu oraz datę uzyskania oceny pozytywnej z pisemnej części egzaminu końcowego albo datę przystąpienia po raz pierwszy do części ustnej egzaminu końcowego.
 16. Ust. 24 i 25 stosuje się w uwzględnieniem art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.
 17. W przypadku ponownego przystępowania do części ustnej egzaminu należy złożyć nowe studium przypadku, opracowane na podstawie pracy z innym pacjentem niż opisanym w poprzednio złożonym studium przypadku. Nowe studium przypadku należy złożyć również w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu, gdy od czasu złożenia obecnego studium do Centrum lub od zakończenia opisywanej pracy z pacjentem upłynęło więcej niż 3 lata.
 18. Nieusprawiedliwione niestawienie się na część ustną egzaminu oznacza uzyskanie oceny negatywnej z tej części egzaminu.

 

 • 8
 1. Z części ustnej i pisemnej egzaminu sporządza się protokół według wzorów określonych odpowiednio w załączniku nr 1 i 2.
 2. Protokoły, o których mowa w ust. 1 podpisują członkowie Zespołów, przeprowadzających daną część egzaminu i przekazują je do Przewodniczącego Komisji.
 3. Przebieg egzaminu końcowego osoby zdającej Komisja dokumentuje w protokole sporządzanym na podstawie protokołów, o których mowa w ust. 1. Protokół ten obejmuje odpowiednio następujące informacje:
  • imię i nazwisko osoby zdającej;
  • numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zdającej;
  • potwierdzające spełnienie przez osobę zdającą wymagań, o których mowa w art. 27 ust. 7 albo 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • skład Komisji, w tym Zespołów, i wskazanie ich przewodniczących;
  • datę przystąpienia do części pisemnej egzaminu końcowego;
  • ocenę z części pisemnej egzaminu końcowego;
  • oceny studium przypadku;
  • datę przystąpienia do części ustnej egzaminu końcowego;
  • ocenę z części ustnej egzaminu końcowego;
  • wskazanie okoliczności skutkujących niedopuszczeniem do części ustnej albo uzyskanie oceny negatywnej;
  • uwagi komisji egzaminacyjnej o przebiegu egzaminu końcowego.
 1. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 3.
 2. 5. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 3, Przewodniczący Komisji przekazuje do Dyrektora Centrum.

 

 • 9. Certyfikaty
 1. Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom przechowuje kopie certyfikatów specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień oraz, o których mowa odpowiednio w art. 26 ust. 2 pkt 2 oraz w art. 26 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

 • 10. Sytuacje wyjątkowe
 1. W przypadku, gdy na skutek wystąpienia nieleżących po stronie zdającego okoliczności, niemożliwe jest prawidłowe przeprowadzenie lub ocena egzaminu, Centrum zobowiązane jest do wyznaczenia dodatkowego terminu danej części egzaminu.
 2. Zaistnienie sytuacji opisanej w ust.1 jest odnotowywane w protokole z danej części egzaminu.
 3. Powtórne przystąpienie do danej części egzaminu może nastąpić w kolejnej sesji egzaminacyjnej, w dodatkowym terminie w tej samej sesji egzaminacyjnej w formie stacjonarnej lub w dodatkowym terminie w tej samej sesji egzaminacyjnej w formie zdalnej.
 4. Decyzję w przedmiocie formy i terminu powtórnego przystąpienia do danej części egzaminu podejmuje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z uczestnikiem egzaminu.
 5. Na potrzeby powtórnego przystąpienia do danej części egzaminu w dodatkowym terminie w tej samej sesji egzaminacyjnej Dyrektor Centrum powołuje Komisję Egzaminacyjną oraz Zespół Egzaminacyjny.

 

 • 17. Przeprowadzenie i dokumentacja przebiegu egzaminu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, w przypadkach uzasadnionych wystąpieniem zwiększonego zagrożenia epidemicznego lub innych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu osób uczestniczących w egzaminie, Dyrektor Centrum może zarządzić przeprowadzenie egzaminu lub jednej z jego części za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 2. Część pisemna egzaminu może zostać przeprowadzona za pomocą platformy testowej w sposób umożliwiający identyfikację zdającego oraz ograniczający możliwość ingerencji osób trzecich.
 3. Przebieg i wyniki egzaminu pisemnego dokumentuje się w formie raportu sporządzonego w postaci elektronicznej, zawierającego imiona i nazwiska zdających, kod identyfikacyjny przyznany im na potrzeby danej sesji egzaminacyjnej, czas wykonywania testu oraz liczbę zdobytych punktów.
 4. Raport, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do sporządzenia protokołu z części pisemnej egzaminu.
 5. Część ustna egzaminu może zostać przeprowadzona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających jednoczesny udział zdającego i wszystkich członków zespołu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji egzaminu końcowego w ramach szkoleń w dziedzinie uzależnień w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień, przeprowadzanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

Zespół …

EGZAMIN KOŃCOWY, CZĘŚĆ PISEMNA, SESJA ………., …………….. roku

 

Lista osób zdających egzamin w Zespole …:

L.P.

Imię i nazwisko

Zakres egzaminu

Podmiot szkolący

1.                    

 

SPECJALISTA

NATANAELUM

2.                    

 

SPECJALISTA

WSP

3.                    

 

SPECJALISTA

PTZN

4.                    

 

SPECJALISTA

NATANAELUM

5.                    

 

SPECJALISTA

NATANAELUM

6.                    

 

SPECJALISTA

PFST

7.                    

 

 

PFST

 

Adnotacje dotyczące przebiegu egzaminu końcowego pisemnego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Podpisy członków Zespołu Egzaminacyjnego:

 

…………………………………………..

 

…………………………………………...

 

……………………………………………

 

……………………………………………

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji egzaminu końcowego w ramach szkoleń w dziedzinie uzależnień w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień, przeprowadzanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

 

 

Zespół …

EGZAMIN KOŃCOWY, CZĘŚĆ USTNA, SESJA ………., …………….. roku

 

Lista osób zdających egzamin w Zespole …:

L.P.

Imię i nazwisko

Zakres egzaminu

Podmiot szkolący

Ocena z egzaminu ustnego

– decyzja Zespołu Egzaminacyjnego

8.                    

 

SPECJALISTA

NATANAELUM

 

9.                    

 

SPECJALISTA

WSP

 

10.                

 

SPECJALISTA

PTZN

 

11.                

 

SPECJALISTA

NATANAELUM

 

12.                

 

SPECJALISTA

NATANAELUM

 

13.                

 

SPECJALISTA

PFST

 

14.                

 

 

PFST

 

 

 

Adnotacje dotyczące przebiegu egzaminu końcowego pisemnego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Podpisy członków Zespołu Egzaminacyjnego:

 

…………………………………………..

 

…………………………………………...

 

……………………………………………

 

……………………………………………

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji egzaminu końcowego w ramach szkoleń w dziedzinie uzależnień w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień, przeprowadzanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

 

 

Protokół z egzaminu końcowego SESJA ……….. 2022

 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby zdającej:

 

Numer PESEL/numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

Spełnienie przez osobę zdającą wymagań, o których mowa w art. 27 ust. 7 albo 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii:

TAK/NIE

Zakres szkolenia:

SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻENIEŃ/ INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ

Data przystąpienia do części pisemnej egzaminu końcowego:

 

Ocena z części pisemnej egzaminu końcowego:

 

Oceny studium przypadku:

 

Data przystąpienia do części ustnej egzaminu końcowego:

 

Ocena z części ustnej egzaminu końcowego:

 

 

 

 


Skład Zespołu Egzaminacyjnego – egzamin końcowy pisemny:

 

 

 

 

 

Skład Zespołu Egzaminacyjnego – egzamin końcowy ustny:

 

 

 

 


 

 

 

Wskazanie okoliczności skutkujących niedopuszczeniem do części ustnej albo uzyskanie oceny negatywnej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. .….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Uwagi komisji egzaminacyjnej o przebiegu egzaminu końcowego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Data i podpis przewodniczącego Zespołu

Egzaminacyjnego – egzamin końcowy pisemny

 

…………………………………………….

 

Data i podpis przewodniczącego Zespołu

Egzaminacyjnego – egzamin końcowy ustny

 

………………………………………………..

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii