Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Szkolenia rozpoczęte od 2020 roku / Staże kliniczne / Zasady staży klinicznych
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zasady prowadzenia staży klinicznych w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia realizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie uzależnień.

1. Staż kliniczny, zwany dalej stażem stanowi integralną część programu szkolenia w dziedzinie uzależnień.

2. Staż w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień prowadzi podmiot leczniczy, który znajduje się na liście podmiotów leczniczych zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień ( U. z 2019 r. poz. 766).

3. Staż wynosi co najmniej 80 godzin dydaktycznych. Podmiot leczniczy, w którym odbywa się staż zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki zawodowej[1] i realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Staż kliniczny powinien być realizowany w okresie nie krótszym niż 10 dni, w terminie ustalonym z kierownikiem stażu.

5. Zajęcia stażowe odbywają się pod nadzorem wyznaczonych przez kierownika placówki osób, posiadających certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień z co najmniej 5-letnim stażem pracy w terapii uzależnień, dalej zwanymi  opiekunami  stażysty.

6. Uczestnicy szkolenia nie mogą odbywać stażu klinicznego w placówce, w której są zatrudnieni, jeśli występuje pokrewieństwo z personelem placówki stażowej, powiązania emocjonalne lub inne, które mogą zakłócić bezstronność osądu zawodowego i negatywnie wpływać na realizację stażu.

7. Podmiot szkolący wydaje uczestnikowi szkolenia skierowanie na staż po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym poszczególnych jego części, to jest: treningów psychologicznych (treningu intrapsychicznego i treningu interpersonalnego), zajęć teoretycznych, zajęć warsztatowych oraz spełnieniu innych wymagań określonych przez podmiot szkolący.

8. Skierowanie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 • imię i nazwisko osoby, której skierowanie dotyczy;
 • oraz jej numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.
9. Placówka stażowa zapewnia zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie zajęć teoretycznych i warsztatowych, umożliwia stażyście udział w obserwacji uczestniczącej i wykonywanie pod nadzorem opiekuna stażu czynności[2] odpowiednio do zakresu szkolenia, w tym w szczególności:
 • przeprowadzania diagnozy dla celów terapii;
 • oddziaływań motywujących;
 • psychoterapii grupowej;
 • treningów umiejętności;
 • terapii dla członków rodzin;
 • psychoedukacji;
 • prezentacji na zebraniu klinicznym grupy terapeutycznej prowadzonej przez siebie, współprowadzonej lub obserwowanej (rozumienie procesu grupowego);
 • udział w zebraniach zespołu klinicznego;
 • przedstawienia i omówienia z opiekunem stażu przypadku pacjenta, z którym stażysta realizował zadania stażowe w trakcie realizacji stażu.
10. Podmiot szkolący informuje uczestników szkolenia o wykazie placówek stażowych  prowadzonym przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień ( U. z 2019 r. poz. 766), dostępnym pod adresem https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=9389336.

11. Uczestnik szkolenia wybiera placówkę stażową, w której chciałby odbywać staż, z listy dostępnej pod adresem https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=9389336. Uczestnik uzgadnia z kierownikiem stażu możliwość realizacji stażu w określonym terminie i następnie pisemnie przekazuje podmiotowi szkolącemu informację zawierającą nazwę podmiotu leczniczego, w którym będzie odbywał się staż i  uzgodniony z ośrodkiem stażowym termin stażu.

12. Podmiot szkolący podpisuje umowę z wybranymi przez uczestników szkolenia ośrodkami stażowymi.

13. Opłaty za staż wpływają na konto podmiotu szkolącego. Rekomendowana stawka za staż kliniczny nie powinna przekroczyć 600 PLN[3]. Kwota nie obejmuje kosztów noclegów oraz wyżywienia dla stażystów. Kwota ta jest regulowana bezpośrednio między stażystą a placówką stażową.

14. Opiekun stażu zobowiązany jest do:
 • ustalenia i przedstawienia szczegółowego planu odbywania stażu w przeciągu 2 pierwszych dni stażu;
 • zapoznania stażysty z programem terapeutycznym placówki i organizacją procesu leczniczego;
 • pomocy w realizacji zadań stażu klinicznego;
 • włączenia stażysty w pracę zespołu terapeutycznego i umożliwienia mu obserwacji pracy terapeutów oraz demonstrowania swoich umiejętności;
 • nadzorowania realizacji zadań wykonywanych przez stażystę i oceny ich realizacji;
 • omówienia przebiegu stażu z uczestnikiem.
15. Stażysta jest zobowiązany do:
 • przestrzegania Regulaminu obowiązującego w podmiocie leczniczym prowadzącym staż;
 • przestrzegania zasad tajemnicy zawodowej i Kodeksu Etyki;
 • wykonania z należytą starannością wszystkich zadań stażu;
 • planowania i konsultowania swoich działań w podmiocie z opiekunem stażu;
 • współpracy z zespołem terapeutycznym placówki stażowej.
16. Staż nie może być zaliczony w przypadku nieprzestrzegania przez stażystę zasad etyki pracy terapeuty, niewykonania przez stażystę zadań przewidzianych w programie stażu bądź nieposiadania wymaganych umiejętności.

17. W przypadku braku zaliczenia stażu (wynik negatywny) kierownik stażu w porozumieniu z opiekunem stażu uzasadnia na piśmie swoją opinię, omawia ją ze stażystą i informuje o swojej decyzji podmiot szkolący (przesyła kopię zaświadczenia). W takiej sytuacji stażysta może powtórzyć staż w tej samej lub innej placówce, po uzgodnieniu z wybraną placówką i podmiotem szkolącym. Koszt ponownego stażu pokrywa stażysta. Opłatę przekazuje na konto podmiotu szkolącego.

18. W placówce stażowej sporządza się oddzielną dla każdego stażysty dokumentację z przebiegu stażu, która obejmuje w szczególności następujące informacje:
 • imię i nazwisko stażysty;
 • datę rozpoczęcia i zakończenia stażu oraz liczbę odbytych godzin stażu;
 • krótką informację o wykonanych przez stażystę zadaniach;
 • wynik stażu (pozytywny lub negatywny);
 • imię i nazwisko opiekuna stażu.
19. Po zakończeniu i podsumowaniu stażu placówka stażowa wydaje stażyście zaświadczenie podpisane przez kierownika stażu oraz opiekuna stażu zawierające następujące informacje:
 • imię i nazwisko stażysty oraz jego numer PESEL, a w przypadku jego braku –numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • datę urodzenia stażysty;
 • termin odbywania stażu;
 • liczbę odbytych godzin stażu;
 • imię i nazwisko opiekuna stażu;
 • informacje o wyniku stażu - pozytywnym lub negatywnym (w przypadku negatywnego wyniku stażu wymaga się od placówki stażowej uzasadnienia);
 • datę wystawienia zaświadczenia i nazwę podmiotu, w którym odbywał się staż.
20. Dokumentacja z przebiegu stażu jest przechowywana w placówce stażowej do 31 grudnia 2025 roku.

21. Placówka stażowa przesyła kopię zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 19 do podmiotu szkolącego w okresie 30 dni od daty zakończenia stażu. Podmiot szkolący przechowuje kopię zaświadczenia do dnia 31 grudnia 2025 roku.

22. Od podmiotów leczniczych realizujących staże oraz stażystów oczekuje się udziału w badaniach ewaluacyjnych służących podniesieniu jakości szkoleń.

23. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, podmioty szkolące oraz placówki stażowe udostępniają uczestnikom szkolenia niniejszy dokument.

 

 

Zatwierdził:
dnia 8 marca 2021 r.
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

Piotr Jabłoński

 

 

 

 

 

[1] Środowisko terapeutów uzależnień, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracują wspólny Kodeks Etyki.

[2] Czynności te mogą dotyczyć osoby uzależnionej od alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych,  osób szkodliwie używających ww. substancji psychoaktywnych, osób uzależnionych czynnościowo oraz  ich bliskich.

[3] Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii co roku informować będzie o aktualnych rekomendowanych stawkach za staż kliniczny.

ZARZĄDZENIE NR 11/2021 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu pod tytułem „Zasady prowadzenia staży klinicznych w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień realizowanego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii