Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Profilaktyka / Programy / Programy dotowane
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Programy dotowane z zakresu profilaktyki narkomanii
Krajowe Biuro corocznie zleca programy profilaktyczne wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację. Programy są wybierane w efekcie organizowanego otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

  • Programy profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży - programy adresowane do dzieci i młodzieży charakteryzujących się obecnością  czynników ryzyka (indywidualnych, rodzinnych, środowiskowych), związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych, tj.: „dzieci ulicy", niepełnoletnie osoby zagrożone przestępczością i demoralizacją, popełniające czyny karalne, dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, zagrożone uzależnieniem, eksperymentujące z narkotykami, okazjonalnie używające narkotyków.
  • Programy profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków - adresatami programów są osoby nieuzależnione, używające narkotyków, u których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń związanych z ich używaniem, osoby nieuzależnione, zagrożone rozwojem problemów wynikających z  używania substancji psychoaktywnych, w związku z  uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi oraz osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Celem programów jest m.in. osiągnięcie i utrzymanie abstynencji narkotykowej, zapobieganie rozwojowi uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ograniczanie częstości używania lub  zmiana wzorów używania substancji, kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków oraz promocja postaw prozdrowotnych.
  • Programy wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków - skierowane do rodzin i bliskich osób z problemem narkotykowym ukierunkowane na udzielenie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych i psychospołecznych, które w istotny sposób poprawiają funkcjonowanie rodziny, a tym samym wzmacniają funkcję rodziny w profilaktyce i leczeniu narkomanii.
  • Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków - programy profilaktyki selektywnej ukierunkowane na przeciwdziałanie inicjacji narkotykowej, zmianę postaw dotyczących używania narkotyków oraz ograniczanie ryzyka związanego z okazjonalnym przyjmowaniem narkotyków, prowadzone bezpośrednio w środowisku okazjonalnych użytkowników narkotyków lub osób zagrożonych ich używaniem oraz w miejscach o zwiększonym rozpowszechnieniu używania np. w miejscach organizowania masowych imprez rozrywkowych (kluby, dyskoteki, imprezy plenerowe).
  • Program wczesnej interwencji FreD - programy adresowane do młodych osób w wieku  14-21 lat, używających narkotyków w sposób okazjonalny lub problemowy z wyłączeniem uzależnienia, nie korzystających uprzednio z oferty pomocowej. Osoby zakwalifikowane do programu biorą udział w zajęciach grupowych prowadzonych metodą wywiadu motywującego. Celem zajęć jest pobudzenie uczestników do refleksji, podniesienie poziomu ich wiedzy na temat używania narkotyków, zachęcenie do oceny ryzyka i odpowiedzialności, zmiana nastawienia i zachowania związanego z używaniem narkotyków oraz poznanie oferty lokalnego systemu pomocowego.
  • Program poradni internetowej pod adresem www.narkomania.org.pl - prowadzenie portalu infromacyjno-edukacyjnego dla osób z problemem narkomanii oraz poradnictwo on-line
  • Publikacje, w tym kwartalnik Serwis Informacyjny. Narkomania

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii