Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Organizacje / Dotacje / Zasady rozliczania dotacji
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zasady rozliczania dotacji

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje w wyniku przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wybrani oferenci zostają poinformowani w formie pisemnej o przyjętym do realizacji zakresie merytorycznym zadań oraz o wysokości przyznanych środków finansowych gwarantujących prawidłowe, a zarazem oszczędne wykonanie zadań.

2. Podstawą do sporządzenia umowy jest preliminarz zadań zleconych zaakceptowany przez strony umowy, przygotowany na bazie oferty oraz zgodnie z zatwierdzoną przez Dyrektora Biura procedurą konkursową.

3. Zawierane mowy określają w szczególności:

 • szczegółowy zakres zadania i termin jego wykonania,
 • wysokość środków finansowych ( dotacji ) udzielonych na realizację zadania oraz tryb ich przekazywania,
 • tryb kontroli wykonywania zadania,
 • sprawozdawczość i rozliczenie otrzymanych środków finansowych (dotacji),
 • zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

4. Ze strony Zleceniobiorcy umowę podpisują upoważnione osoby, a ze strony Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Dyrektor Biura na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Zdrowia. Dla swojej ważności umowa wymaga parafowania przez główną księgową Biura oraz  właściwego pracownika Biura prowadzącego nadzór merytoryczny nad wykonaniem umowy.

5. Załącznik do umowy określa szczegółowo zakres merytoryczny i finansowy zadania zleconego. Środki finansowe przyznane na realizację programów są przypisane do odpowiednich paragrafów wydatków klasyfikacji budżetowej. Ich wydatkowanie odbywa się do wysokości określonej w preliminarzu. Środki te nie mogą być wykorzystywane na inne cele niż określono w umowie, w tym przede wszystkim na dokonywanie wydatków inwestycyjnych, zwiększających majątek jednostki nie będącej w sektorze finansów publicznych, na dokonywanie prac remontowych i adaptacyjnych oraz na pokrywanie zobowiązań finansowych Zleceniobiorcy.

6. Biuro przekazuje kwoty dotacji na realizację zadań zleconych zgodnie z warunkami umowy w transzach miesięcznych. Wstrzymanie przekazywania kolejnych transz  środków finansowych może nastąpić w przypadku nie wywiązywania się Zleceniobiorcy z obowiązków określonych w umowie, w tym przede wszystkim obowiązku sporządzania i   przekazywania rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych. Podstawą do przekazania dotacji w I kwartale roku jest zawarcie umowy ze Zleceniodawcą, natomiast w II, III i IV kwartale jest dokonanie minimum 70 % wydatkowania środków otrzymanych na wykonanie zadania w okresie sprawozdawczym oraz realizacja zadań merytorycznych objętych umową. Sprawozdanie roczne obejmuje 100 %  otrzymanych dotacji.

7. Zleceniobiorcy są zobowiązani do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji finansowo - księgowej otrzymywanych środków budżetowych na realizację poszczególnych zadań.

8. W przypadku naruszenia warunków zawartej umowy (stwierdzonego na podstawie bieżącej analizy sprawozdań merytorycznych i finansowych lub na podstawie kontroli przeprowadzonej w miejscu realizacji umowy), w szczególności wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, dokonywania samowolnych lub nieuzasadnionych zmian rzeczowych i finansowych, niegospodarnego i nieoszczędnego wydatkowania kwot dotacji, uzyskiwania dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych, Biuro zastrzega sobie w umowie prawo do wstrzymania dalszego finansowania zadania oraz do wystąpienia o zwrot już przekazanych środków finansowych.

9. Ostateczny termin dostarczenia do Biura sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji zadań określonych w umowach  upływa w terminie do 30 dni od daty zakończenia wykonywania zadania.

10. Niewykorzystane kwoty dotacji z tytułu niewykonania, częściowego niewykonania lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi:

- do dnia 15  grudnia  na rachunek bieżący Biura -  w terminie do 14 dni od zakończenia realizacji zadania lub otrzymania wezwania dokonania zwrotu tych kwot

- do dnia 14 stycznia następnego roku kalendarzowego na rachunek  dochodów budżetowych Biura - w przypadku zakończenia realizacji zadań zleconych w dniu 31 grudnia danego roku.

Od kwot dotacji zwróconych po ww. terminach nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

11. W trakcie realizacji przez Zleceniobiorców zadań zleconych, Biuro w ramach prowadzonego nadzoru finansowego i merytorycznego zwraca szczególną uwagę na:

 • zgodne z przyjętym programem realizowanie zadań merytorycznych,
 • zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji,
 • prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i
  sprawozdań merytorycznych,
 • składanie do Biura wniosków o dokonanie planowanych zmian w planie finansowym przed dokonaniem wydatków  zmieniających przyznane w umowie limity  wraz z uzasadnieniem tych zmian,
 • dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
 • oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.

12. Wszystkie stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy  przy rozpatrywaniu ofert złożonych na kolejne lata.

13. Przed podpisaniem umowy Zleceniobiorcy są zobowiązani do wnikliwego zapoznania się z jej postanowieniami.

14. W przypadku wystąpienia, po podpisaniu umowy, okoliczności uniemożliwiających realizację umowy lub mających wpływ na rzetelność i terminowość wykonania umowy, Zleceniobiorcy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o zaistniałych faktach.

15. Biuro zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości udzielonej dotacji na realizację zadań zleconych wraz z proporcjonalnym zmniejszeniem zakresu merytorycznego zadania zleconego w przypadku zmian wprowadzonych do ustawy budżetowej na dany rok.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii