Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Archiwum / Wersja polska / Certyfikacja / Egzamin certyfikujący / Lista lektur
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

LITERATURA OBOWIĄZKOWA


Literatura obowiązkowa do egzaminu certyfikującego w zakresie instruktora oraz specjalisty terapii uzależnień


1. ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Badawcze kryteria diagnostyczna, część dot. Zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, IPiN Warszawa 1998r.

2. Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Interart, Warszawa 1996

3. Baran-Furga H., Steinbarth-Chmielewska K., Uzależnienia. Obraz kliniczny i leczenie, PZWL, Warszawa 1999

4. Beck A.T., Wright F.D., Newman C., F., Liese B., S., Terapia poznawcza uzależnień, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007

5. Bilikiewicz A. (red.) Rozdziały: "Psychopatologia ogólna-objawy i zespoły zaburzeń psychicznych"; "Zaburzenia psychiczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych"; "Psychoterapia", W: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, wyd. 3.

6. Brzeziński J., Chyrowicz B., Poznaniak W., Toeplitz- Wiśniewska M., Etyka zawodu psychologa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2008

7. Corey M. S., Corey G., Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej, IPZiT, Warszawa 2002

8. Czabała J. Cz., Czynniki leczące w psychoterapii, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002

9. De Leon G., Społeczność terapeutyczna. Teoria, Model, Metoda., Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2003

10. Gaś Z., B., Redukcja szkód a profilaktyka uzależnień, Remedium, lipiec-sierpień 2002

11. Gładysz A., (red.), Współczesne leczenie HIV i AIDS – praca zbiorowa, Volumed, Wrocław 2000

12. Gossop M., Nawroty w uzależnieniach, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1997

13. Grzesiuk L., (red.), w: Psychoterapia. Praktyka, Rozdział 1, Organizacja psychoterapii grupowej, B. Tryjarska; Rozdział 2, Czynniki leczące w psychoterapii, B. Tryjarska; Rozdział 3, Procesy i zjawiska w zamkniętej grupie psychoterapeutycznej, B. Tryjarska; Zadania i rola psychoterapeuty grupowego, B. Tryjarska, ENETEIA, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2006 (pozycja rekomendowana dla specjalistów terapii uzależnień)

14. Heaton J. A. (2003) Podstawy umiejętności terapeutycznych, GWP

15. Hornowska E., Temperament – czynnik ryzyka w uzależnieniach? Cz. I i II, Remedium Nr 8, sierpień 2005 i Nr 9, wrzesień 2005

16. Jabłoński P., Bukowska B., Czabała C. (red) Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów. Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa  2012

17. James R.K., Gilliand B.E., Strategie interwencji kryzysowej, rozdz. 8 pt. ,,Uzależnienie od substancji chemicznych: Kryzys nałogu”, PARPA, Warszawa 2004

18. Kaczyńska W., (red.), O etyce służb społecznych, rozdziały. pt: ,, Etyczne problemy pomagania rodzinie”, Ostrowska K., ,,Zasady etyczne w psychoterapii”, Huflejt- Łukasik M., ,,Etyczność socjoterapii”, Sawicka K., IPSIR UW, 1998

19. Kostowski W.,Herman Z., (red.), ,,Zasady farmakoterapii w uzależnieniu od opiatów, środków sedatywnych, psychostymulujących, kanabinoli i halucynogenów” (rozdz. 89, str. 649-664) w: Farmakologia: Podstawy farmakoterapii, PZWL. 2003

20. Kratochvil S., Podstawy psychoterapii. Z-sk i S-ka Wydawnictwo. 2003

21. Lazarus A., A., Colman A., M., (red.), ,,Psychopatologia”, Zysk i S-ka (rekomendowana dla instruktorów terapii uzależnień)

22. Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z., Integracyjna Psychoterapia Uzależnień. Teoria i praktyka, IPZ PTP, Warszawa 2006

23. Miller P. M., (red.), "Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych", WUW, Warszawa, 2013.

24. Miller W.,R., Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji.(2009) PARPAMedia

25. Miller W.,R., Zweben A., DiClemente C., Rychtarik R., Materiały szkoleniowe dla terapeutów uzależnień, cz. II, (1995). Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

26. Monti P., M., Abrams D. B., Kadden R.M., Cooney N., L., Trening konstruktywnych zachowań. Instytut Psychologii Zdrowia. PTP. Warszawa 2007

27. Namysłowska I., Terapia rodzin, Springer PWN, Warszawa 1999 (pozycja rekomendowana dla specjalistów terapii uzależnień)

28. Obłękowska – Rogala J., Przyczyny narkomanii. Wyjaśnienia teoretyczne, UW ISNS, Warszawa 1999

29. Okun B.F., Teoria kryzysu i interwencja kryzysowa (rozdz. 8) w: Skuteczna pomoc psychologiczna,  IPZ, Warszawa 2002

30. Prochaska J., O., Norcross J., C., Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Instytut Psychologii Zdrowia. PTP. Warszawa 2006

31. J. Rybakowski, S. Pużyński, J. Wciórka (red.). Rozdział Prof. J. Wciórki ,,Psychopatologia: objawy i zespoły zaburzeń psychicznych".  W: Psychiatria. Podstawy psychiatrii. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010, wyd. 2.

32. Sobolewska-Bała Z., Pierwszy kontakt terapeutyczny, w: Terapia uzależnienia i współuzależnienia. Pismo pracowników lecznictwa odwykowego Nr 5 z 1999 r.

33. Strelau J., (red.), w: Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3, rozdz. pt: Psychologiczna problematyka uzależnień od alkoholu i narkotyków., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

34. Santorski J. (red), Abc psychologicznej pomocy, rozdz. pt. Pomaganie bez oporu (wg Enrighta), Jacek Santorski&CO. Agencja Wydawnicza Warszawa 1993

35. Sęk H., w: Społeczna psychologia kliniczna, cz. II pt: Społeczne uwarunkowania diagnozy klinicznej, cz. III pt: Społeczno - kliniczne podstawy teoretyczne różnych form pomocy psychologicznej, PWN Warszawa 1993

36. Stefański R., Uzależnienie od amfetaminy: Charakterystyka neurobiologiczno-kliniczna (str. 93-121) w: Alkoholizm i narkomania, t. 14, nr 1, 2001

37. Sawicka K., Etyczne aspekty terapii i innych form pomocy, Remedium, Nr 12, grudzień 2007

38. Szukalski B., Narkotyki. Kompendium wiedzy o środkach uzależniających, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2005

39. Tatarsky A., Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu”, Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa  2007

40. Węgrzecka-Giluń, J., Malczewski, A. (red) Europejskie standardy jakości w profilaktyce leczenia uzależnień od narkotyków. Podręcznik dla specjalistów profilaktyki uzależnień. 2011. (Pozycję można pobrać klikając ten link.)

41. Verster A., Bunnig E., Skuteczność leczenia substytucyjnego uzależnienia od opiatów, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2004, tekst dostępny na stronie  Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl w dziale Publikacje

42. Vetulani J., Uzależnienia lekowe: Mechanizmy neurobiologiczne i podstawy farmakoterapii (str.13-58), w: Alkoholizm i narkomania, t. 14, nr 1, 2001

43. Yalom I. (2006) Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UJ

OBOWIĄZKOWE AKTY PRAWNE

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 124)
  2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r. , Nr 52, poz. 417 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 368)

LITERATURA PONADOBOWIĄZKOWA

1. Kooyman M., Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2001

2. Kotter J., Skuteczny terapeuta, GWP 2003

3. Kendall P., C., ,,Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji”, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

4. Stepulak M., Dylematy etyczno - zawodowe psychologa, RW KUL, Lublin 200

5. Yalom I., D., Dar terapii, Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo  Psychologiczne, Warszawa 2003

6. Hawkins J., Nederhood B., Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych IPN PTP 1994 (pozycja rekomendowana dla specjalistów terapii uzależnień)

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii