Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Archiwum / Wersja polska / Certyfikacja / Egzamin certyfikujący / Studium przypadku
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Informacje dotyczące przygotowania i oceny studium przypadku

Część ustna egzaminu obejmuje sprawdzian umiejętności niezbędnych do prowadzenia rehabilitacji osób uzależnionych i polega na przygotowaniu studium przypadku oraz przedstawieniu go przed komisją egzaminacyjną i odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji.

Przebieg egzaminu ustnego - obrona studium przypadku:

 1. Egzamin ustny ma na celu gruntowną ocenę podstawowej wiedzy i kompetencji słuchacza potrzebnych do diagnozy i terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
 2. Na początku egzaminu słuchacz może być poproszony przez Komisję Egzaminacyjną o przedstawienie krótkiej  prezentacji przygotowanego przez siebie studium przypadku. Następnie uczestnik Egzaminu odpowiada na pytania członków Komisji Egzaminacyjnej dotyczące prezentowanego studium przypadku oraz/lub zagadnień teoretycznych z zakresu szkolenia,
 3. Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzję o wyniku egzaminu i informuje o niej słuchacza zaraz po podjęciu decyzji,
 4. W przypadku niezaliczenia egzaminu słuchacz może powtórzyć część ustną egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej bez konieczności ponownego przystępowania do części pisemnej egzaminu. Konieczne jest wówczas opracowanie nowego studium przypadku dotyczące innego niż poprzednio pacjenta.

Wskazówki dotyczące przygotowania studium przypadku

1. Przedstawione studium przypadku musi być merytorycznie związane z certyfikatem, o który słuchacz się ubiega i dotyczyć osoby używającej szkodliwie narkotyków lub uzależnionej od nich,

2. Studium dotyczyć ma konkretnego klienta spośród osób, z którymi słuchacz pracował w przeciągu ostatniego 1,5 roku (lub nadal pracuje) przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

3. Studium przypadku powinno być napisane w standardowym formacie (czcionka 12, odstępy 1,5) i przesłane do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD w terminie określonym w ogłoszeniu dotyczącym Egzaminu Certyfikującego.

4. Zawartość treściowa studium przypadku:

 

Zawartość treściowa studium przypadku - specjalista terapii uzależnień

Zawartość treściowa studium przypadku - instruktor terapii uzależnień

1

podstawowe dane o kliencie m.in. wiek, płeć, stan cywilny, informacje o wcześniejszych próbach leczenia.

W celu uniknięcia możliwości identyfikacji tożsamości klienta w studium przypadku należy posługiwać się wyłącznie fikcyjnymi inicjałami

podstawowe dane o kliencie m.in. wiek, płeć, stan cywilny, informacje o wcześniejszych próbach leczenia.
W celu uniknięcia możliwości identyfikacji tożsamości klienta w studium przypadku należy posługiwać się wyłącznie fikcyjnymi inicjałami,

2

źródła informacji o kliencie

źródła informacji o kliencie

3

opis stanu pacjenta przy zgłoszeniu się do placówki

opis stanu pacjenta przy zgłoszeniu się do placówki,

4

wskazanie czynników, które doprowadziły do powstania problemu nadużywania/uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz trwania uzależnienia,

opis programu terapii klienta

5

sformułowanie celów terapii, opis zastosowanych metod terapeutycznych i przebiegu procesu terapii,

opis zadań z programu terapii klienta, w których uczestniczył słuchacz oraz opis sposobów ich realizacji,

6

opis efektów terapii

opis uzyskanych efektów terapii w wyniku zrealizowanych zadań terapeutycznych.

7

formułowanie prognozy odnośnie dalszego procesu zdrowienia klienta i jego funkcjonowania.

 

 

 

Zakres czynności, w ramach których uczestniczyć mogą w terapii Instruktor i Specjalista Terapii Uzależnień.

 

Instruktor i Specjalista terapii uzależnień

Specjalista terapii uzależnień

1

motywowanie pacjenta do zmiany destrukcyjnego stylu życia związanego z używaniem narkotyków

samodzielnie planowanie
i przeprowadzanie diagnozy przypadku
i przygotowywanie odpowiedniego dla niego projekt planu terapeutycznego

2

realizacja zadań wynikających
z procesu diagnozy i terapii

posiadanie znajomości metod terapeutycznych i umiejętność ich zastosowania w trakcie realizacji planu terapeutycznego

3

Przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, o ile pozostają one w związku z programem terapii pacjenta

posiadanie umiejętności przygotowania
i prowadzenia zajęć edukacyjnych
i profilaktycznych, o ile pozostają one
w związku z programem terapii pacjenta

4

prowadzenie grup terapeutycznych
o charakterze zadaniowym, o ile pozostają one w związku z programem terapii pacjenta

 

 

5. Strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko autora studium przypadku
 • Wykształcenie autora studium przypadku
 • Zakres zdawanego egzaminu (specjalista terapii uzależnień lub instruktor terapii uzależnień)
 • Nazwa podmiotu szkolącego
 • Miejsce prowadzenia opisywanej terapii
 • Obecne miejsce pracy autora studium przypadku
 • Forma leczenia klienta/pacjenta (stacjonarne/ambulatoryjne)
 • Liczba sesji terapii indywidualnej przeprowadzonych przez Autora z danym pacjentem
 • Czas, w którym prowadzona była terapia, od ............   do ............. (proszę pamiętać, że "studium dotyczyć ma konkretnego klienta spośród osób, z którymi słuchacz pracował w przeciągu ostatniego 1,5 roku (lub nadal pracuje) przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy").

Wzór strony tytułowej można pobrać tutaj.

Po stronie tytułowej w pracy powinno znaleźć sie odręcznie popisane "OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM NAPISANIU STUDIUM PRZYPADKU", którego wzór można pobrać tutaj.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii