Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Szkolenia rozpoczęte do końca 2019 roku / Staże kliniczne / Zasady prowadzenia staży
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zasady prowadzenia stażu klinicznego
Zasady prowadzenia stażu klinicznego przez zakłady opieki zdrowotnej, które uzyskały rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

Zasady ogólne

1. Uprawnione do prowadzenia stażu klinicznego w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków są placówki, które uzyskały stosowną rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Celem stażu klinicznego Modułu I jest zapoznanie się lub pogłębienie wiedzy na temat specyfiki pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków oraz, w przypadku stażu realizowanego w ramach Modułu II, poznanie możliwości praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia teoretycznego oraz warsztatowego.

3. Staż kliniczny realizowany w ramach tzw. Modułu I - obowiązkowy wyłącznie dla osób, których staż pracy w terapii uzależnień wynosi mniej niż 2 lata, odbywa się przed rozpoczęciem Modułu II szkolenia, ale po seminarium z psychopatologii. Staż obejmuje nie mniej niż 120 godzin realizowanych w okresie nie krótszym niż 14 dni i odbywa się wyłącznie w placówce stacjonarnej.

4. Staż kliniczny realizowany w ramach tzw. Modułu II - obowiązkowy dla wszystkich uczestników szkolenia bez względu na staż pracy w terapii uzależnień, podejmuje się po ukończeniu zajęć teoretycznych, treningów psychologicznych oraz zajęć warsztatowych. Staż obejmuje nie mniej niż 80 godzin realizowanych w okresie nie krótszym niż 10 dni i odbywa się w placówce stacjonarnej lub ambulatoryjnej.

5. W uzasadnionych przypadkach staż kliniczny modułu I i II może zostać podzielony i odbywać się w dwóch częściach (np. staż w ramach modułu II może być zrealizowany w trybie dwa razy po pięć dni), jednak w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące. W przypadku staży realizowanych w placówkach ambulatoryjnych dopuszcza się realizowanie stażu w trybie po 2 dni w ciągu tygodnia. Staż w placówce ambulatoryjnej nie powinien trwać jednak dłużej niż dwa miesiące.

6. Staż kliniczny odbywa się w placówce rekomendowanej przez Krajowe Biuro, niebędącej jednak miejscem zatrudnienia stażysty.

7. Staże kliniczne w ramach Modułu I i Modułu II realizowane powinny być w różnych placówkach rekomendowanych przez Krajowe Biuro.

8. W przypadku, gdy stażysta jest zainteresowany odbyciem stażu klinicznego w placówce rekomendowanej przez Krajowe Biuro, z którą jednak podmiot szkolący nie podpisał stosownego porozumienia o współpracy, staż kliniczny może się odbyć w tej placówce po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot szkolący i kierownika tej placówki stażowej.

9. Opiekun stażu Modułu I i Modułu II otrzymuje wynagrodzenie według stawki 23PLN/godz. Wynagrodzenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych, które opiekun przeznacza na opiekę nad jednym stażystą. Stosowną umowę zawiera podmiot szkolący z opiekunem stażysty lub placówką stażową.

10. Wynagrodzenie dla opiekuna stażysty może być pokrywane ze środków finansowych Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii po uprzednim zatwierdzeniu list stażystów przez Dyrektora Krajowego Biura w ramach corocznie przeprowadzanych konkursów.

11. Wynagrodzenie dla opiekuna stażysty może być pokrywane przez samego stażystę lub przez jego pracodawcę. W przypadku, gdy staż Modułu I lub II finansowany jest przez stażystę lub pracodawcę, transfer środków finansowych może odbywać się wyłącznie pomiędzy podmiotem szkolącym a ośrodkiem stażowym lub opiekunem stażysty.

12. Placówki rekomendowane przez Krajowe Biuro nie mogą pobierać dodatkowych opłat od uczestników z tytułu odbywania stażu klinicznego, z wyłączeniem pokrycia kosztów wyżywienia i zakwaterowania, które były zawarte w informacji zgłoszonej do Krajowego Biura w ramach organizowanego konkursu na placówki stażowe. Informacje te są dostępne dla stażystów na stronie internetowej Krajowego Biura w części „System szkoleń"/„Ośrodki stażowe".

13. Podmiot szkolący ma prawo odmówić wypłaty wynagrodzenia opiekunowi stażu w sytuacji, kiedy opiekun stażu nie złoży w podmiocie szkolącym informacji o planowanych stażach przed ich rozpoczęciem.

Obowiązki i prawa stażysty

1. Stażysta zobowiązany jest w trakcie odbywania stażu klinicznego do przestrzegania Regulaminu obowiązującego w placówce stażowej.

2. Stażysta informuje pisemnie podmiot szkolący o wyborze placówki do odbycia stażu.

3. Stażysta ustala szczegółowy termin i warunki odbywania stażu z placówką stażową.

4. W trakcie odbywania stażu klinicznego stażysta ma prawo do: otrzymania szczegółowego planu odbywania stażu (w ciągu 2 pierwszych dni) oraz bezpośredniego kontaktu z opiekunem stażu w celu omówienia jego przebiegu (20 godzin dydaktycznych w okresie trwania stażu).

5. Stażysta otrzymuje zaświadczenie o odbyciu stażu klinicznego podpisane przez opiekuna stażu i kierownika placówki. W przypadku nie zaliczenia stażu - zaświadczenie zawiera pisemne uzasadnienie. Kopię zaświadczenia stażysta przekazuje podmiotowi szkolącemu.

6. Stażysta jest zapoznawany z kodeksem etyki terapeuty uzależnień i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

7. Staż nie powinien być zaliczony w przypadku złamania przez stażystę zasad etyki pracy terapeuty, niewykonania przez stażystę zadań przewidzianych w programie stażu bądź nieposiadania wymaganych umiejętności.

8. Stażysta, który nie zaliczył stażu może odwołać się od decyzji do rady złożonej z wybranych superwizorów oraz opiekunów stażystów powołanej przez podmioty szkolące.

9. Stażysta, który nie zaliczył stażu klinicznego ma prawo do ponownego uczestniczenia w stażu. W takim wypadku wynagrodzenie dla opiekuna stażu pokrywane jest przez stażystę. W wyjątkowych wypadkach na podstawie pisemnie złożonego wniosku wraz z uzasadnieniem możliwe jest wyrażenie zgody na ponowne sfinansowanie stażu przez Krajowe Biuro.

Obowiązki podmiotu szkolącego

1. Podmiot szkolący udostępnia słuchaczom wykaz placówek stażowych, z którymi zawarł porozumienie (nie mniej niż 5 placówek) oraz pisemną informację o zasadach i warunkach odbywania stażu proponowanych przez poszczególne placówki.

2. Podmiot szkolący biorąc pod uwagę poziom wiedzy i umiejętności słuchacza wydaje zaświadczenie o dopuszczeniu go do stażu klinicznego. Kopie zaświadczenia przekazywane są przez podmiot szkolący kierownikom właściwych placówek stażowych.

3. Podmiot szkolący przekazuje imienną listę stażystów wraz z proponowanymi datami odbycia stażu do odpowiednich placówek stażowych.

4. Podmiot szkolący zawiera umowę dotyczącą prowadzenia staży klinicznych z kierownikiem placówki stażowej lub bezpośrednio z opiekunem stażysty.

Obowiązki placówki stażowej i opiekuna stażysty

1.
Placówka stażowa zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich aktów prawnych odnoszących się do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym.


2. Personel placówki stażowej, w szczególności kierownik oraz opiekun stażysty zobowiązany jest do zapoznania się z programem szkolenia określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień oraz ze szczegółowym programem szkolenia realizowanym przez podmioty szkolące.

3. Kierownik placówki stażowej przekazuje pisemną informację podmiotowi szkolącemu o możliwości przyjęcia zgłoszonych przez podmiot szkolący stażystów.

4. Kierownik placówki wyznacza opiekuna stażysty. Opiekunem stażysty realizującego program w zakresie Specjalisty oraz Instruktora Terapii Uzależnień powinna być osoba, która posiada certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień.

5. Opiekun nie może mieć więcej niż 2 stażystów w tym samym czasie.

6. Opiekun stażysty przygotowuje projekt realizacji stażu dla konkretnego stażysty i przedstawia go stażyście w ciągu 2 pierwszych dni stażu.

7. Opiekun stażysty omawia ze stażystą przebieg stażu i realizację poszczególnych zadań stażu poświęcając na ten cel 20 godzin dydaktycznych.

8. Ośrodek stażowy zobowiązany jest zapoznać stażystę z:
a) programem stażowym placówki zatwierdzonym przez KBPN;
b) dokumentem „Zasady prowadzenia stażu klinicznego”;
c) kodeksem etyki terapeuty uzależnień
d) standardami dobrej praktyki w opiece i leczeniu pacjentów uzależnionych od narkotyków w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych;
e) możliwością zgłaszania wszelkich uwag dotyczących funkcjonowania Ośrodka oraz przebiegu stażu do KBPN
f) możliwością oceny przebiegu stażu i innych elementów szkolenia w anonimowej ankiecie, którą można znaleźć na stronie: www.kbpn.gov.pl/Certyfikacja/Szkolenia certyfikujące
g) informacją o możliwości przetwarzania danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu ewaluacji szkolenia certyfikującego w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

9. Ośrodek jest zobowiązany do uzyskania podpisu stażysty pod oświadczeniem, że uzyskał informacje o treści pkt 8. a - g. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 1 do niniejszego dokumentu. Jedna podpisana kopia w/w oświadczenia pozostaje w Ośrodku Stażowym i jest przechowywana przez 4 lata od rozpoczęcia stażu klinicznego. Jeden egzemplarz Oświadczenia powinien zostać przekazany stażyście.

10. Opiekun stażysty prowadzi dokumentację z przebiegu stażu, której kopię placówka stażowa przechowuje przez 4 lata od rozpoczęcia stażu klinicznego przez stażystę. Dokumentacja obejmuje:

 • termin rozpoczęcia i zakończenia stażu,
 • zakres zagadnień, z którymi zapoznał się stażysta,
 • informację nt. zadań wykonanych przez stażystę w trakcie odbywania stażu klinicznego i czas, jaki poświęcił na ich realizację.

11. Opiekun stażysty wydaje zaświadczenie o przebiegu stażu zawierające następujące informacje:

 • Imię i nazwisko stażysty,
 • Określenie realizowanego Modułu (I lub II),
 • Zakres stażu (Instruktor lub Specjalista Terapii Uzależnień),
 • Nazwę podmiotu szkolącego,
 • Nazwę i adres placówki, w której realizowany był staż,
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia stażu,
 • Zakres zagadnień oraz zrealizowanych przez stażystę zadań zgodnie z przebiegiem stażu
 • Czas, jaki stażysta poświęcił na udział i realizację poszczególnych zadań,
 • Ogólną liczbę godzin odbytego stażu,
 • Czy staż został zaliczony,
 • Ewentualne wątpliwości i spostrzeżenia, co do sposobu pracy stażysty i jego trudności.

12. Zaświadczenie podpisuje opiekun stażu oraz kierownik placówki stażowej. W przypadku braku zaliczenia stażu klinicznego opiekun stażysty formułuje pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

13. Kopię zaświadczenia o przebiegu stażu placówka stażowa przechowuje przez 4 lata od rozpoczęcia stażu klinicznego przez stażystę. Jeden egzemplarz zaświadczenia jest przekazywany stażyście.

Zasady prowadzenia stażu klinicznego

Załącznik 1: Wzór oświadczenia

Zatwierdził:

27 września 2017 roku

Dyrektor Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Piotr Jabłoński

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii