Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Leczenie / Zbieranie danych z leczenia
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zbieranie danych z leczenia

Art. 24 b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadził zobowiązanie dla podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych do współpracy
z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie gromadzenia
i przekazywania Biuru informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia.

 

Zakres i tryb powyższej współpracy szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Wskaźnik zgłaszalności do leczenia (Treatment Demand Indicator TDI) to jeden z 5 kluczowych wskaźników opracowanych przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) umożliwiający zbieranie i analizę danych o populacji użytkowników narkotyków trafiających do lecznictwa oraz dokonywanie porównań pomiędzy państwami Unii Europejskiej.

 

Dane z lecznictwa stanowią jedno z najważniejszych narzędzi monitorowania epidemiologii  problemu  narkomanii. Ich  analiza  dostarcza   informacji o obrazie i dynamice sceny narkotykowej. Dzięki monitorowaniu możliwe jest śledzenie trendów w zakresie wzorów problemowego używania narkotyków, społeczno-demograficznych oraz terytorialnych korelatów problemu, a także niektórych jego konsekwencji społecznych i zdrowotnych. Wnioski z monitorowania pozwalają na ewaluację oraz prowadzenie racjonalnej polityki zdrowotnej i społecznej.

 

Rozpoczęcie procesu zbierania danych z leczenia (TDI) wiąże się z przesłaniem przez kierowników podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych oficjalnego pisma skierowanego do Dyrektora Krajowego Biura z informacją na temat osoby odpowiedzialnej za bieżący kontakt z Krajowym Biurem (patrz poniżej: Formularz zgłoszeniowy). Na tej podstawie Krajowe Biuro prześle podmiotom leczniczym indywidualny kod placówki, który zostanie wprowadzony do systemu i będzie stosowany w dalszym kontakcie w ramach monitorowania.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Wzór kwestionariusza

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałanie narkomanii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie  zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Instrukcja do indywidualnego kwestionariusza sprawozdawczego osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych

 

Pytania i odpowiedzi:

Które podmioty lecznicze są zobligowane do zbierania i przekazywania Krajowemu Biuru danych na temat osób z problemem narkotykowym?

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczy zakresu i trybu współpracy z Krajowym Biurem podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych, takich jak
  np. wyspecjalizowane ośrodki leczenia uzależnień, poradnie, oddziały psychiatryczne czy oddziały detoksykacyjne.

Czy należy wypełniać kwestionariusz dla osoby, która zgłosiła się do placówki z powodu problemu alkoholowego?

 • Zgodnie z treścią rozporządzania z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zakresu
  i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie i rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych z Krajowym Biurem, sporządzanie indywidualnych kwestionariuszy sprawozdawczych dotyczy osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, a zatem substancji wskazanych w załącznikach do ustawy
  o przeciwdziałaniu narkomani. To właśnie powyższe substancje muszą stanowić substancję podstawową w uzależnieniu i być powodem zgłoszenia się danej osoby
  do leczenia. Nie wyklucza to oczywiście używania przez tę osobę alkoholu, niemniej jednak nie należy przesyłać kwestionariuszy dla osób, które zgłaszają się po pomoc
  z powodu uzależnienia od alkoholu jako diagnozy podstawowej.

 

Czy należy wypełniać kwestionariusz dla osób z rozpoznaniem F.19, tj. zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem kilku substancji lub używaniem innych substancji psychoaktywnych?

 • Jeśli osoby, które mają takie rozpoznanie zgłosiły się do leczenia z powodu używania narkotyków i to narkotyk jest substancją najbardziej problemową (nie alkohol), to również wypełniamy i przesyłamy do KBPN kwestionariusz.

 

W jakim terminie należy przesyłać kwestionariusze?

 • Podmioty lecznicze przesyłają do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wypełnione kwestionariusze zebrane w danym kwartale, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Dopuszcza się jednak ustalenie, w drodze kontaktu podmiotu leczniczego z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, indywidualnego trybu przekazywania danych w zależności od systemu pracy danego podmiotu leczniczego oraz biorąc pod uwagę efektywność sprawozdawczości.

 

Kontakt w sprawie zbierania danych z leczenia (TDI) z pracownikami Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN:

nr tel. (22) 641 15 01, (22) 855 54 58, (22) 855 54 69

adres e-mail: tdi@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii