Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Profilaktyka / Standardy i system rekomendacji / System rekomendacji w Polsce
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
System rekomendacji programów w Polsce
W ramach systemu rekomendacji dokonywana jest ocena programów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyka narkomanii, profilaktyka problemów alkoholowych) oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży. Założenia systemu rekomendacji zostały opracowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji Krajowego Programu ds. Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010.

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UZYSKANIEM REKOMENDACJI PROGRAMU ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAMIESZCZONYMI PONIŻEJ PROCEDURAMI OCENY PROGRAMÓW.

CELE SYSTEMU REKOMENDACJI:

  • podniesienie jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
  • szersze upowszechnienie sprawdzonych praktyk/programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
  • popularyzacja wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki oraz metod konstruowania programów.

OCENA JAKOŚCI PROGRAMU

Elementem systemu rekomendacji są szczegółowe wymagania odnoszące się do jakości programu jako całości, a także poszczególnych  etapów jego realizacji – etapu diagnozy   i oceny potrzeb, planowania celów i sposobów ich realizacji, monitorowania i oceny efektów programu w trakcie ewaluacji. Wymagania pogrupowane zostały w kilkanaście kategorii, dla których  sformułowano standard oraz kryteria oceny.

„Standardy i kryteria jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” spełniają rolę zaleceń użytecznych przy  opracowywania programu; opis sposobu realizacji ww. standardów jest wymagany w przypadku ubiegania się o rekomendację programu.

Terminologia zastosowana w „Standardach...” została wyjaśniona w „Słowniku pojęć i terminów” .

ZASADY I PROCEDURY UDZIELANIA REKOMENDACJI

1. Rekomendacja jest udzielana łącznie przez wszystkie instytucje odpowiedzialne za wdrażanie systemu rekomendacji: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. O uzyskanie rekomendacji może się ubiegać podmiot odpowiedzialny za program profilaktyczny / promocji zdrowia psychicznego.

3. Podmiot ubiegający się o rekomendację przesyła opis programu wraz z wymaganymi załącznikami do zespołu ds. rekomendacji na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
02-776 Warszawa
ul. Dereniowa 52/54

oraz w formie elektronicznej na adres: profilaktyka@kbpn.gov.pl

4. Opis programu powinien być sporządzony na obowiązującym druku  kwestionariusza aplikacyjnego.

5. Program jest oceniany przez Zespół do spraw rekomendacji i oceny programów, w skład którego wchodzą przedstawiciele Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Zespół ds. rekomendacji dokonuje wstępnej oceny wniosku pod względem spełnienia  kryteriów formalnych (kompletność, zakres merytoryczny).

7. Wniosek spełniający kryteria formalne zostaje poddany dalszej ocenie merytorycznej pod względem zgodności programu ze standardami jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

8. Spełnienie poszczególnych kryteriów jakości programu jest punktowane. Ocena jest dokonywana na arkuszu „Oceny programu”.

9. W zależności od liczby uzyskanych punktów program może uzyskać rekomendację na jednym z trzech poziomów rekomendacji:

  • program obiecujący – uzyskanie min. 50 punktów
  • dobra praktyka – uzyskanie min. 65 punktów
  • program modelowy – uzyskanie min. 80 punktów

Spełnienie przez program wszystkich kryteriów jest równoznaczne z uzyskaniem 100 punktów (ocena maksymalna).

10. Ocena programu w przypadku I poziomu rekomendacji (program obiecujący) jest dokonywana przez zespół ds. rekomendacji.

11. W przypadku rekomendacji na poziom II (dobra praktyka) i III (program modelowy) wymagana jest dodatkowa ocena programu przez dwóch zewnętrznych recenzentów.

12. Rekomendacja jest przyznawana na okres 5 lat, rok przed upływem terminu ważności rekomendacji, podmiot odpowiedzialny za program, otrzyma pismo z prośbą o aktualizację danych o programie.

13. Informacje o programach, które uzyskają rekomendacje, zostaną umieszczone w elektronicznym banku programów rekomendowanych.

Kontakt:

Anna Radomska

Dział Profilaktyki i Edukacji Publicznej
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
e-mail: anna.radomska@kbpn.gov.pl
tel. 22 641 15 01 wew. 108

 

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii